Artiklar Remiss av Transportstyrelsens redovisning av regeringsuppdrag om försöksverksamhet för vissa godstransporter
Skrotningspremie
Yttrande över betänkande SOU 2024:8 Livsmedelsberedskap för en ny tid
Korttidsprognoser för vägfordonsflottan 2024
Kommissionen vidtar åtgärder mot 20 flygbolag för vilseledande grönmålning
Nya utsläppskontrollområden för arktisk sjöfart har utsetts
Kommissionen uppmanar Sverige att förbättra hamnsäkerheten
Uppdaterade regler för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) kräver snabbare internationella tåg och gränspassager
Kommissionen banar väg för säker integrering av flygtaxi
Var fjärde såld elbil i år kommer att vara tillverkad i Kina
Ökad användning av förnybar energi ger minskning av koldioxidutsläpp
Kommissionen ser problem med Lufthansas köp av ITA
Hållbar policy
Yttrande över promemorian Underlag för ändring i förordning om intelligenta transportsystem vid vägtransporter med anledning av delegerad förordning om realtidstrafikinformation
Yttrande över promemorian Ändrad malus för husbilar och vissa alternativdrivmedelsfordon
Granskning och uppföljning av Trafikverkets arbete med kostnadskontroll - delredovisning
Yttrande angående EU-kommissionens meddelande om EU:s kommande klimatmål för år 2040 (COM (2024) 63) och meddelande om industriell koldioxidförvaltning
Inriktningsunderlag på djupt vatten
Prioriteringar och processer för styrning av vägunderhåll
Yttrande angående Transportstyrelsens rapport Uppdrag att utreda en modernare utbildning för yrkesförarkompetens
Yttrande över Trafikverkets inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen för perioden 2026–2037
Måluppföljningens indikatorer och mått 2024
Vägytans tillstånd 2013-2023
Uppföljning av de transportpolitiska målen 2024
Framtidens marknad för godstrafik med järnväg
Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader 2023 - bilagor
Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader för 2023
Remiss av promemorian En effektivare och mer rättssäker klampning
Naturvårdsverkets skrivelse Regeringsuppdrag om kriteriet yrkesmässig och om kriterier vid prövning av tillstånd för avfallstransport
Yttrande över förslag på ny EU-förordning om rättigheter för resenärer vid resor med kombinerade trafikslag och nya regler om tillsyn av resenärsrättigheter
Tillgänglighet – teori och praktik
En nordisk palett av strategier och lösningar för bättre kostnadskontroll i infrastrukturprojekt
Vågade skatter - navigering i sjöfartens förutsättningar
Medel att ansöka för utbyggnad av tank- och laddstationer
Minskningen av antalet dödsfall i vägtrafiken avstannar i EU
Flera utmaningar på transportarbetsmarknaden i EU
Bilars utsläpp 14 procent högre än biltillverkarnas egna uppgifter
Flygindustrin är missnöjd med överenskommelsen om det gemensamma europeiska luftrummet
Parlamentet ger grönt ljus till längre och tyngre lastbilar
Svårare att slippa straff för trafikbrott begångna utomlands
Vad innebär olika klimatåtgärder i transportsektorn ur ett systemperspektiv?
Yttarande över Naturvårdsverkets Förslag till författningsändringar för att införa ett utsläppshandelssystem
Rekordår för exporten av begagnade personbilar
Metoden för uppföljning av de transportpolitiska målen har utvärderats
Yttrande över promemorian Två frågor om taxi
Årsredovisning 2023
EU-kommissionens förslag till ändring av direktiv om intermodal transport
Yttrande angående PM Förslag till energipolitiska mål
Remissvar på Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation
Snabbväxande transportföretag – vad betyder offentliga stöd?
Belgiska ordförandeskapets prioriteringar
Överenskommelse om nya regler för minskade utsläpp från vägtransporter
Kommissionen välkomnar ny global målsättning om hållbara flygbränslen
Nya förslag för att stärka passagerares rättigheter och bättre tillgång till reseinformation
Strategi för ökat resande med nattåg efterlyses
EU:s biodrivmedelspolicy saknar långsiktighet
Kinesiska investeringar i maritim infrastruktur kartlagda
Yttrande över promemorian Automatiserad körning
Utvecklad statistik för en elektrifierad transportsektor
Metoder för träffsäkra kostnadsprognoser av infrastrukturprojekt
Uppdrag om kunskapsunderlag för elektrifiering
Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation
Sjöfartsstödets effekter 2021 och 2022
Växande intresse i e-handeln för hållbara transporter
Remittering av 2018 års ändringar i fördraget om internationell järnvägstrafik
Så blev fordonsåret 2023
Strategier och åtgärder för förbättrad luftkvalitet i nordiska städer
Kartläggning av elsparkcyklar
Yttrande över promemorian nytt statligt stöd vid köp av nya lätta ellastbilar och andra ändringar i förordningen om statligt stöd till vissa miljöfordon
Ny kartläggning av dagligvaruhandelns transporter
Myndighetsstyrning i Norden – kartläggning av likheter och olikheter
Som man frågar får man svar
Inspel till arbetet med den kommande energiforskningspropositionen
Fit for 55 - transportpolitikens nya ramar
Möt Trafikanalys på Transportforum 2024
Yttrande över promemorian Ändrade vägavgifter inom eurovinjettsamarbetet
Pausad publicering av kvartalsstatistik för punktlighet på järnväg
Åttonde övervakningsrapporten av järnvägstrafiken visar på tillväxt och fortsatt svag marknadsöppning för persontrafiken
Räcker bränslet till alla metanoldrivna fartyg?
Kommissionen presenterar deklaration om cykling
Europaparlamentet godkänner kvotplikt för flyget
Frankrike lanserar ”tyskt järnvägspass” för minskad inflation och klimatpåverkan från resor
Tillåta förbränningsmotorer efter 2035 även om klimatneutralt elektrobränsle saknas?
Promemorian Förslag på förordningsändringar för att genomföra ändringar i utsläppshandelssystemet EU ETS
Yttrande över förslag till lag om tillfälliga förbud att transportera personer utan giltiga identitetshandlingar till Sverige
Yttrande angående kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om redovisning av transporttjänsters utsläpp av växthusgaser
Remiss av EU-kommissionens förslag till förordning om användning av järnvägsinfrastrukturkapacitet i det gemensamma europeiska järnvägsområdet
Hur väl kan mobilnätsdata beskriva våra resvanor?
Ändring av direktiv (EG) nr 96/53/EG om vägfordons mått och vikt
Promemorian Sänkt skatt på bensin och diesel
Vilken bild av kostnadsutvecklingen i investeringsverksamheten förmedlas från Trafikverket till regeringen?
Yttrande över Kommissionens förslag - Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning om europeisk statistik
Granskning av Trafikverkets byggstartsförslag 2023
Synpunkter på regeringens forsknings- och innovationspolitik
Hur mycket reser vi med kollektivtrafiken?
Utveckling av effekter och internalisering över tid
Yttrande över promemorian Genomförande av ändringar i eurovinjettdirektivet
Polen tar delar av EU:s klimatpolitik till domstol
Spanien tar över ordförandeskapet efter Sverige
Kommer Hyperloop vara en del av Europas framtida transportsystem?
Kommissionen inleder överträdelseförfarande mot Sverige
Ökat motstånd mot kommissionens gröna giv?
Expertkommitté anser att Deutsche Bahn bör delas upp
Kommissionen presenterar nya förslag för grönare godstransporter
Fordon ska bli enklare att återvinna
Yttrande över promemorian Sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel
Kommissionens förslag om ändring av direktiv 1999/62/EG, rådets direktiv 1999/37/EG och direktiv (EU) 2019/520 vad gäller koldioxidutsläppsklassen för tunga fordon med släpfordon
Frågor om dagens och framtidens utmaningar på konnektivitetsområdet
Artificiell intelligens som redskap i transportpolitisk omvärldsanalys?
Ny kartläggning av varutransporter i dagligvaruhandeln
Yttrande över promemorian Vissa förslag på bränsleskatteområdet inför budgetpropositionen 2024
Utredning ska bana väg för elektrifiering av transporter
Hur pandemin har, eller inte har, förändrat miljö och klimatpolitiken
Anpassning av regler för kör- och vilotider för beställningstrafik
Moldavien och länder på västra Balkan får ta del av fonden för ett sammanlänkat Europa
Kommissionen föreslår minskade koldioxidavgifter för effektiva släpfordon
Överenskommelse om kvotplikt för flygbränsle inom EU
Ökad järnvägstrafik genom harmoniserat regelverk
Europeiska unionens domstol underkänner coronastöd till flygbolag
Elbilar bättre än förbränningsmotorer även ur ett livscykelperspektiv
Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader
Uppföljning av de transportpolitiska målen
Följa modellutvecklingen
Fordonsprognoser
Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation
Yttrande över kommissionens förslag om koldioxidnormer för tunga fordon
Yttrande över kommissionens förslag om nytt körkortsdirektiv och direktivet om vissa körkortsåterkallelsers effekt inom unionen
Yttrande över Flygplatsutredningen
Korttidsprognoser för vägfordonsflottan 2023
Omarbetat direktiv om luftkvalitet och renare luft i Europa – förslag från Europeiska kommissionen
Yttrande över Energimyndighetens rapport ”Vägledning om lätta fordons energianvändning och koldioxidutsläpp”
Yttrande över Transportstyrelsens rapport Lastsäkring vid godstransporter på järnväg
Sjöfartstödets effekter
Förslag på lagändringar för att genomföra ändringar i utsläppshandelssystemet EU ETS
Måluppföljningens mått och indikatorer 2023
Uppföljning av de transportpolitiska målen 2023
Remiss av promemorian Ändrade regler om direkttilldelning av avtal om kollektivtrafik på järnväg
ABC om styrmedel
Utvecklad statistik av elektrifiering
Driftstörning
Tydligare kriterier för färdtjänst
Överenskommelse om alternativ bränsleinfrastruktur
Överenskommelse om renare bränsle inom sjöfarten
Flygbolag satsar på vätgas för att minska klimatpåverkan
Parlamentet röstade för att minska EU:s utsläpp med 40 procent
Kommissionen föreslår uppdatering av körkortskrav
Svenskt projekt gällande alternativa drivmedel får stöd från EU
EU-kommissionens krav på minskade koldioxidutsläpp från tunga fordon får kritik för bristande samordning mellan olika förslag
Järnvägsföretag rasar mot lag om försäljningsplattformar
Förbud mot försäljning av nya bensin- och dieselbilar från 2035
Kommissionen presenterar förordning för att säkra tillgången till kritiska råvaror
Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader 2022 - bilagor
Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader för 2022
Vem väljer en laddbar bil?
Kollektivtrafikens tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 2023
Förslag till EU-förordning om utsläpp av luftföroreningar från vägfordon och batteriers hållbarhet (Euro 7)
Ökad export av begagnade bilar 2022
Årsredovisning 2022
Förslag till ändrad placering av betalstationer för trängselskatt
Uppdrag att utreda nya regler för A-traktorer
Trafikverkets arbete med kostnadskontroll – plan för granskning och uppföljning
Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen
Sverige hoppas med vissa reservationer avsluta förhandlingarna om Fit for 55-paketet under ordförandeskapet
Kommissionen presenterar nya studier om rörlighet och logistik
Ryssland sonderar möjligheten att köpa stulna flygplan
Mållinjen närmar sig för lagstiftning inom Fit for 55
Drönarstrategin är antagen. Flygtaxi ska vara en del av vardagen år 2030.
Lika enkelt att ladda elbilar som bensinbilar i framtiden?
Frankrike förbjuder flygtrafik på vissa sträckor
Finns det någon framtid för gränsöverskridande tågtrafik?
Nya regler för produktion, avfallshantering och design av batterier
Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2022
Kartläggning av gränsöverskridande godstransporter
Färdplan - nya datakällor för statistiken
Bättre konsekvensutredningar
På väg mot effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter?
Förutsättningar och styrmedel för ökad elsjöfart
Yttrande över Länsstyrelsen i Uppsalas redovisning av uppdraget att ta fram underlag om lokal och regional klimatomställning inför den kommande klimatpolitiska handlingsplanen
Yttrande över Tillväxtanalys redovisning av uppdraget att ta fram underlag om näringslivets klimatomställning inför den kommande klimatpolitiska handlingsplanen
VTI:s utredning av mål om ökad andel cykling i Sverige
EU:s nya tågpassagerarförordning
Yttrande över promemorian Tillfälligt sänkt skatt på drivmedel och sänkt skatt på bränslen i viss värmeproduktion
Promemorian Bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor med bil
Yttrande över betänkandet Rätt för klimatet
Avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens biljetter
Lediga tjänster
Arlanda flygplats - en plan för framtiden
Yttrande över betänkandet Godstransporter på väg – vissa frågeställningar kring ett nytt miljöstyrande system
Fördel vägtransporter
Transportsektorn kan nå klimatmål men fler styrmedel krävs
Generella styrmedel för transportsektorns klimatomställning och långsiktiga effektivitet
Styrmedel för energieffektiva vägfordon
Styrmedel för sjöfartens klimatomställning
Styrmedel för luftfartens klimatomställning
Frankrike vill se ett förbud mot privata jetflyg
Hur EU kan bryta sitt oljeberoende
Tjeckiska ordförarskapet
Utsläpp nästan tillbaka på prepandemiska nivåer
Förhandlingar om EU:s klimatpaket formar transportpolitiken för decennier framöver.
Flygfotogen dyrare än flytande väte år 2030
Trafikverkets arbete för bättre kostnadskontroll ska granskas av Trafikanalys
Trafikverkets modeller för steg 1- och steg 2 åtgärder
Remissvar angående Föreskrifter om ändring i Statistiska centralbyråns föreskrifter och allmänna råd
Statistiska centralbyråns hemställan om ändring i förordningen om den officiella statistiken
Yttrande över promemorian Utökad skattelättnad för arbetsresor och justerade avdrag för tjänsteresor och hemresor
Yttrande över Trafikverkets förslag Förlängd och breddad ekobonus
Korttidsprognoser för vägfordonsflottan - metoder och antaganden
Haverikommissionens säkerhetsutredningar - utfall i transportsystemet
Trafikanalys söker statistiker
Hållbara leveransval i e-handeln
EU-kommissionens förslag till förordning om harmoniserade regler för skälig åtkomst till data
Regeringsinitiativ med relevans för klimatplansuppdraget
EU-utskott stödjer förslag om social klimatfond
Överträdelseförfarande mot Sverige angående införlivningen av fjärde järnvägspaketet
Studie visar att enbart ett fåtal biltillverkare når klimatmålen
EU-utskott önskar skärpningar för flyget inom utsläppshandeln
EU-förbud mot bensin- och dieselbilar ett steg närmare
Ny studie om omlastningsmöjligheter för intermodala transporter
Växthusgasutsläppen inom handelssystemet ökade 2021 i jämförelsemed föregående år
Vätgastaxiflottan växer i Europa
Remissvar på Förslag till Transportstyrelsens föreskrift om olycks- och säkerhetsrapportering för järnväg
Eldrivna vägfordon
Korttidsprognoser för vägfordonsflottan 2022
Trängselavgifter inom den svenska luftfarten
Flygplatshavares kostnader för säkerhetskontroller
Webbinarium måluppföljning
Effektbedömningar av klimatstyrmedel – hur gör andra länder?
Parkering av elsparkcyklar
Måluppföljningens mått och indikatorer 2021
Uppföljning av de transportpolitiska målen 2022
Yttrande över ändringar i förordningen om klimatbonusbilar
Yttrande över promemorian Pausad höjning av reduktionsplikten för bensin och diesel 2023
Nya regler ska öka säkerheten för passagerarfärjor
EU:s databas för infrastruktur för förnybara bränslen har uppgraderats
Undantagsregler införs på transportområdet mot bakgrund av kriget i Ukraina
Nya regler för mer hållbara batterier på gång
Airbus satsar på vätgasjetmotor i jakten på nollutsläppsflyg
Kriget i Ukraina pressar förlusttyngt flyg ytterligare
Kommissionen stödjer Sveriges återhämtningsplan
Gränsöverskridande godsflöden
Webbinarium fordon
Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - bilagor 2021
Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader för 2021
Transportläget - indikatorer för trafikutvecklingen under coronapandemin
Uppföljning av den nationella godstransportstrategin 2022
Remissvar på betänkandet Totalförsvarsanalys – en oberoende myndighet för uppföljning och utvärdering
Yttrande om beredskapsflygplatser
Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet
Yttrande om Transportstyrelsens utredning (TSG 2020-11409) om förutsättningarna för att föra vissa fordon som drivs med el eller andra alternativa drivmedel med körkortsbehörighet B
Tillståndsgivningen för färdtjänst ska klarläggas
Eldrivna fartyg och land- och laddström för sjöfarten utreds
Yttrande över Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033
Yttrande över förslag på nationell rekommendation för aktiva skoltransporter
Granskning av Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen
Årsredovisning 2021
Minskad export av begagnade personbilar
Transporternas klimat- och energieffektivitet
Undersökning av innovationsföretag på godstransportmarknaden
Långväga resandet minskade mest under pandemin
Forskning och innovation inom godstransporter
Korrigering i rapport om samhällsviktiga resor
Kommissionens förslag utelämnar utsläpp av miljoner ton koldioxid från sjöfarten
Kommissionen: Det förekommer inga ”spökflygningar” i EU
Antalet döda i vägtrafiken inom EU sjunker i pandemins spår
Utsläppen som omfattas av EU:s handel med utsläppsrätter föll med 11 procent under år 2020
Nya förslag för ökad effektivitet och hållbara resor
Låga energiskatter fördröjer grön omställning
Skärpning av Eurovinjettdirektivet
Viktiga transportpolitiska frågor i EU under 2022
Yttrande över promemorian Reduktionsplikt för rena och höginblandade biodrivmedel
Sjöfartswebinar
Yttrande över SOU (2021:67) Vägen till fossiloberoende jordbruk
Nytt uppdrag för mer hållbara leveransval vid e-handel
Samhällsviktiga resor under coronapandemin
Remiss av EU-kommissionens paket för effektiv och grön mobilitet
E-handelns effekter på transportsystemet
Transportföretag inom e-handeln - en lägesbild 2020/2021
Remissvar: Merkostnad vid besiktning av gasbil
Yttrande över förslagen till regeringen i Miljömålsrådets årsrapport 2021
Remiss: Utforskande utveckling grunddatadomän transportsystem
Promemorian Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk
Godstransporter och konkurrenskraftens utveckling
Yttrande över Trafikverkets rapport Analys av alternativa modeller för färjetrafik till Gotland
Yttrande över promemorian Ändrad nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar
Sjöfartsstödets effekter 2020
Yttrande över SOU 2021:73 Regler för statliga elvägar
Godstransporter - vad skrivs och sägs om konkurrenskraft?
Behov av förenklade regler för eldrivna enpersonsfordon
Remissvar: Ansvarsfrågan vid automatiserad körning samt nya regler i syfte att främja en ökad användning av geostake
Bromma flygplats – underlag för avveckling av drift och verksamhet
Små förändringar av godsvolymer och transportmönster under pandemin
Möt Trafikanalys på Transportforum 2022
Yttrande över promemorian Skärpt miljöstyrning i bonus–malus-systemet
Geografiska tillgänglighetsanalyser - en metodbeskrivning
Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2021
Yttrande över Infrastrukturdepartementets Promemoria Klimatdeklarationer
Preliminär överenskommelse om hyrda fordon utan förare
Förslag till batterireglering kritiseras av bilindustrin
Samråd om en drönarstrategi 2.0 har påbörjats
EU-länder vill bromsa utvidgning av EU:s utsläppshandel
Brist på gröna bränslen inom sjöfarten nödvändiggör användning av flytande naturgas
Föreslagna styrmedel för flyget beräknas öka kostnaderna för att flyga med 8 procent
Yttrande över Tillgänglighetsdirektivet (SOU 2021:44)
Statistikdagen
Yttrande över förslag om statligt stöd till regionala elektrifieringspiloter
Von der Leyen höll tal om tillståndet i unionen
Utlysning inom Fonden för ett sammanlänkat Europa
Kommissionens förslag undergräver avfallsbaserade biobränslen enligt branschföreträdare
Infrastruktur för tunga fordons behov av alternativa bränslen saknas i stora områden - regleringsförändringar efterfrågas
Global avgift ska göra sjöfarten mer klimatvänlig
EU-byråer efterlyser renare sjöfart
Remissen Kontroller på väg (SOU 2021:31)
Yttrande över förslag till ändring av EU ETS direktiv 2003/87/EG inklusive flyg, beslut (EU) 2015/1814 angående marknadsstabilitetsreserven och förordning (EU) 2015/757 angående MRV
Remissyttrande rörande förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2018/842
Yttrande över EU-kommissionens förslag till reviderat energiskattedirektiv
Remissvar - förslag till ändring i förordningen om den officiella statistiken
Yttrande över EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning om normer för koldioxidutsläpp för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon
Yttrande avseende delar av betänkandet Stärkt planering för en hållbar utveckling
Remissvar på Naturvårdsverkets rapport med förslag till ändringar av Klimatrapporteringsförordningen
Yttrande över betänkandet Utfasningsutredningen
Yttrande över Finansdepartementets promemoria Tillgång till information om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp vid marknadsföring av nya personbilar
Granskning av Trafikverkets byggstartsförslag 2021
Remiss av EU-kommissionens förslag FuelEU Maritime
EU-kommissionens förslag ReFuelEU Aviation
Yttrande över EU-kommissionens förslag till ändring av direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen
Kommissionen presenterar förslag för genomförande av den gröna given
Informell överenskommelse om vägavgifter klar
Genomsnittliga utsläppen av koldioxid från nya personbilar minskar
Flygpassagerares rättigheter har inte efterlevts under pandemin
Lastbilstillverkare bygger laddstationer
Biltillverkare bötfälls för att begränsat konkurrensen av utsläppsrening av dieselbilar
Stort rederi satsar på grön metanol och ammoniak för att minska sjöfartens klimatavtryck
Tillfällig nedsättning av banavgifter med anledning av covid-19
Genomförande av vissa ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster
Fordonsprognoser i en osäker tid
Remissvar på Europeiska kommissionens (EC) förslag till förordning om harmoniserade regler för artificiell intelligens
Rättelse i statistiken om resvanor 2020
Föreskrifter om information om enhetspriser för alternativa drivmedel
Motorfordonspooler – på väg mot ökad delning av motorfordon
Stor utsläppsminskning av växthusgaser inom EU redan före pandemin
Den flygande taxin är en realitet i städer inom fem år
EU-domstol stödjer Ryanair i fall mot KLM och TAP gällande statsstöd
Låga utsläppskrav på skåpbilar är hinder för elektrifiering
Ny strategi får hållbar blå ekonomi i EU
EU når överenskommelse gällande covidbevis för att rädda sommarsemestern
Europaparlamentet godkänner överenskommelse om tågpassagerares rättigheter
Oklara miljöeffekter av ökat distansarbete
Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomiska analyser 2020
Yttrande över Havet och människan
Korttidsprognoser för vägfordonsflottan 2021
Kommissionen vidtar flera åtgärder för att styra investeringar mot hållbara verksamheter
Kommissionen antar nya regler för drönare
4 000 färre döda på EU:s vägar under pandemiåret 2020
Rådet och parlamentet når preliminär överenskommelse om en europeisk klimatlag
Hur bör turismen och transportsystemet återstartas
Effekterna av covid-19 på olika branscher varierar stort
Uppföljning av de transportpolitiska målen
Yttrande över översyn av lagstiftningen om flyttning m.m.
Andelen förnybar elektricitet har aldrig varit större i EU:s energimix
Europeiska handelssystemen utvidgas till väg- och byggsektorn?
Förändrade leveranskedjor i coronapandemins spår?
Kriterier för säkert resande ska ingå i en EU-strategi för turism
Vilket trafikslag är grönast?
Yttrande över promemorian Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel för 2022
Yttrande över Jämlikhetskommissionens betänkande
Remiss av regional cykelplan för Stockholms län
Framsteg för arbetet med den nationella godstransportstrategin
Styrmedel inför kommande klimatpolitiska handlingsplan
Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader 2020 - bilagor
Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader för 2020
Europeiskt ”vaccinpass” framtaget
Nya cabotageregler och begränsningar gällande kombinerade transporter ger ökade utsläpp
Paketet för rörlighet i städer har utvärderats
Infrastrukturen för alternativa drivmedel är fortfarande fragmenterad
EU eniga om finansiering av gränsöverskridande infrastruktur
EU uppmanas att stödja vätgas och ammoniak som sjöfartsbränsle
Inblandning av hållbara bränslen även för långdistansflyg från EU?
Yttrande över skrivelsen En översyn av förordningen om miljöledning i statliga myndigheter
Fördjupad måluppföljning – utveckling av tillgänglighetsmått till årlig måluppföljning
Internationellt modellföljande under tio år – en tillbakablick
Personbilsflottans bestämningsfaktorer
Export av personbilar 2020
Coronapandemins påverkan på trender i transportsektorn
Nya barriärer i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning
Transportstyrelsens promemoria Utredning av säkerhetshöjande åtgärder för korta dragbilar
Årsredovisning 2020
Transporternas ekonomiska överkomlighet - hur ska det mätas?
Handbok om upphandling av laddinfrastruktur
Flyget kan bli klimatneutralt 2050
Sverige och sju andra länder önskar åtgärder för ökad användning av hållbara flygbränslen
Europeiska järnvägssektorn gör miljardförluster under pandemin
Transportinfrastruktur i glest befolkade områden
Yttrande över promemorian Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation
Förslag till reviderat index för lokal tillgänglighet
Effektiva och hållbara godstransporter – indikatorer för benchmarking av nationella godstransportstrategin
Yttrande över Trafikverkets inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering
Godsflöden under coronapandemins första halvår
Yttrande över Boverkets rapport Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur
Nu har det europeiska järnvägsåret påbörjats
Kommissionen publicerar verktygslåda för ökad cybersäkerhet inom transportområdet
Kommissionen fastställer årliga utsläppsbudgetar för åren 2021 till 2030
Airbus presenterar koncept för vätgasflygplan
Trafikanalys på Transportforum 2021
Yttrande över promemorian Justerad beräkning av bilförmån
Sjöfartsstödets effekter 2019
Resmönster under coronapandemins första halvår
Kommissionen presenterar sin strategi för hållbar och smart mobilitet till ett överkomligt pris
Harmoniserade regler ska främja järnvägstransporter
Nya europeiska riktlinjer för säker och effektiv luftfart.
Konsumentgrupper besvikna på uppgörelse om tågresenärernas rättigheter
Bulgarien tar EU:s mobilitetspaket till domstol
Nederländerna beslutar om höjd flygskatt
Kommissionen presenterar utkast till lista över gröna investeringar
Flygets påverkan på klimatet från höghöjdseffekter är betydande
EU-reglering kan ge det fossilfria flyget en skjuts
Ny studie om effekten på transportsystemet av ”smart teknik”
Konkurrenskraftiga godstransporter i måluppföljningen
Dialog, kunskapsutbyte och samverkan – om genomförandet av den nationella godstransportstrategin
Innovation, utbildning och forskning på godstransportområdet
Anpassning och e-handel räddade godstransporterna under pandemins första del
Delutvärdering av den nationella godstransportstrategin 2020
Underlag för delutvärdering av arbetet med den nationella godstransportstrategin
Internationell omvärlds- och nulägesanalys för godstransporter
Utvärdering av nationella godstransportstrategin - år 2
Yttrande över promemoria Klimatbonusbilar ska vara registrerade i fem år
Yttrande över promemorian Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus malus-systemet
Högre differentiering av start- och landningsavgifter
Användarstudie av transportstatistik och information under pandemin
Trafikanalys yttrande över SOU 2020:18 Framtidens järnvägsunderhåll
Yttrande över promemorian Lättnader vid stöd genom nedsatt energiskatt med anledning av covid-19-pandemin
Remiss av betänkande (SOU 2020:25) av Utredningen om ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige
EU-kommissionen höjer klimatambitionen och föreslår en minskning av utsläppen med 55 procent fram till 2030
Planer på att införliva sjöfarten i EU:s handelssystem med utsläppsrätter väcker motstånd
Biltillverkare sluter samarbetsavtal för att uppnå EU:s utsläppsmål
Nya nattågslinjer öppnar genom tågsamarbete mellan Schweiz och Österrike
EU:s transportministrar lovar att ge större uppmärksamhet åt internationella järnvägsförbindelser
Coronapandemin och brexit ökar förhoppning om reformering av EU:s luftrum
Brexit kan orsaka störningar av tågtrafiken genom kanaltunneln
EU:s kurs stakas ut för det kommande året
EU förlänger undantag för att undvika “spökflygningar”
Fransktyskt samarbete ska öka produktionen av gas
Nya regler för renare och säkrare bilar i hela EU
Vägtransporter ska inte vara en del av EU:s utsläppshandel
Europeisk satsning på råvaror ska stödja den gröna given
Elflyg öppnar för nya möjligheter
Yttrande över promemorian Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel
Projekt om corona och transporter
Risker och sårbarheter med uppkopplade, samverkande och automatiserade vägfordon
Granskning av Trafikverkets byggstartsförslag
Har du koll på transportläget?
Oförändrade transporter med tunga lastbilar andra kvartalet 2020
Halverat resande på järnväg under andra kvartalet
Arbetsresor för personer med funktionsnedsättning
EU godkänner stöd till transportsektorn med anledning av coronapandemin
Rådet stödjer kommissionens förslag om ett europeiskt järnvägsår 2021
EU tecknar luftfartsavtal med Sydkorea
Koldioxidutsläppen från nya bilar fortsatte öka under 2019
EU godkänner svensk skattebefrielse för biogas
EU portar två pakistanska flygbolag
Kommissionen bjuder in till samråd om strategi för hållbar och smart mobilitet
Malaysia anmäler EU till WTO för beslut att fasa ut palmolja till biobränsle
Kommissionen öppnar tre samråd för att utvärdera lagstiftningen kring passagerares rättigheter
Månadens överträdelseärenden: Flera medlemsländer följer inte reglerna kring passagerares rättigheter
Kommissionen presenterar studie om sociala utmaningar inom sjöfarten
EU-parlamentets miljöutskott röstar för att inkludera sjöfarten i EU ETS
Kommissionen överväger förändringar i EU ETS med anledning av CORSIA – och vill ge flyget färre gratis utsläppsrätter
Kommissionen lanserar vätgasstrategi samt strategi för integrering av energisystem
Slutligt antagande av ”mobilitetspaketet”
Tyskland tar över som ordförande i EU – vill prioritera klimatsmart återstart av transportsystemet
Beneluxländerna uppmanar kommissionen att satsa på cykling i coronaåterhämtningen
Parlamentets miljöutskott vill se skarpare krav på NOX-tester för nya bilar
Över 2 miljarder euro till europeiska transportprojekt – varav 64 miljoner till Sverige
Kommissionen godkänner Alstoms köp av Bombardier Transportation
Kommissionen överväger reduktionsplikt för flyget
Ny avdelningschef
Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomisk analys
Förvärvsarbetande och deras arbetsresor
Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2020
EEA bekräftar: Koldioxidutsläppen från nya bilar och lätta lastbilar ökade år 2018
EU-länder efterlyser bättre internationella tågförbindelser
EU:s vägpaket ett steg närmare
EU tar ställning för lättnader i internationellt klimatregelverk för flyget
EASA certifierar första elflygplanet
EU-domstolen: bitande flygpassagerare räknas som ”extraordinär omständighet”
Kommissionen godkänner italienska skattenedsättningar till rederier som registrerar sina fartyg i Europa
EU klarar inte trafiksäkerhetsmål
Gränsöverskridande megaprojekt behöver genomföras snabbare för att optimera transporterna i Europa, säger EU:s revisorer
Kommissionen granskar sammanslagningen av Fiat Chrysler och PSA
Transportkommissionären redovisar resultat från samråd om översyn av TEN-T
Åtgärder för en grön nystart av transportsystemet
Yttrande över Naturvårdsverkets och Statskontorets rapporter ”Översyn av åtgärdsprogram för luftkvalitet”
Förvärvsarbetandes tillgång till kollektivtrafik, bilinnehav och reskostnader
Förvärvsarbetande i glesbygd och landsbygd - en metodbeskrivning
Så utvecklas flottan av vägfordon till år 2030
Skattelättnad för arbetsresor – analys av vissa konsekvenser
EU-kommissionen uppdaterar flygsäkerhetslistan – 96 flygbolag nu svartlistade
Samordningsuppdraget om omställningen av transportsektorn är avslutat
Förmånligare villkor för återbetalning av fordonsskatt för husbilar vid avställning
Yttrande över huvudbetänkandet Långtidsutredningen 2019
Korttidsprognoser för vägfordonsflottan 2020
Trafikanalys jämställdhetsarbete – internt och i transportsektorn
Obligatoriska klimatdeklarationer
Internationella tågbiljetter - en framväxande marknad
Persontågens tillförlitlighet på en fortsatt hög nivå
Yttrande över SOU 2019:63 Mer biogas! För ett hållbart Sverige
Uppföljning av de transportpolitiska målen 2020
Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - bilagor 2020
Nationella godstransportstrategin - uppföljning 2020
Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - rapport 2020
Fortsatt hög export av begagnade personbilar 2019
Så ökas takten i omställningen av transportsektorn
Hur kan e-handelns transporter effektiviseras?
EU:s strategi för mobilitet och transport
Både ökad konkurrens och samarbete mellan flyg och tåg
Missnöjet med mobilitetspaketet växer
EU önskar en grönare sjöfartsnäring genom inkludering i ETS
Aktivt resande är mer lovande än ny teknik
Konsekvenser av reseavdraget ska utredas
Årsredovisning 2019
Yttrande över PTS förslag till föreskrifter om anmälan och lämnande av annan information rörande paketleveranstjänster
Hur utvecklas våra transportflöden i österled?
DeSO-indelning
Vi söker en avdelningschef
Sänkt moms på järnvägsbiljetter i Tyskland
Kroatiska ordförandeskapet presenterar prioriteringar för parlamentet
Färre än hälften av EU-resenärerna känner till sina rättigheter
Kraftig ökning av antal laddstolpar krävs för att nå EU:s klimatmål
Nya bilar har svårt att nå EU:s utsläppsmål för 2021
Regionala ”koldioxidgolv” i utsläppshandeln kan påskynda fossilfri omställning
Irland föreslår snabb utfasning av fossildrivna bilar
Barcelona kräver förbud mot korta flygningar
Utvecklingen av elflyg ska analyseras
Yttrande rörande förslag till föreskrifter om uppgifter till energistatistiken
Hur bidrar transportsystemet till ökad hälsa?
Sjöfartsstödets effekter 2018
Utsläpp av växthusgaser från internationell sjötrafik i Sverige
Nya regler för internationella lastbilstransporter
Miljörapport uppmanar EU till att påskynda åtgärder
Infrastrukturförvaltare beskriver hur de kan bidra till sänkta koldioxidutsläpp
Minskade svavelutsläpp från sjöfart på Medelhavet
Von der Leyen presenterar Kommissionens gröna giv
EU ska bli klimatneutralt 2050, men Polen stretar emot
Möt Trafikanalys på Transportforum
Analys av e-handelns transportmönster
På väg mot säkrare bilar och färre trafikdöda
Medlemsstater vill att rapportering om fartygsgods ska förbli obligatorisk
Nio medlemsstater efterlyser europeiska initiativ på flygskatteområdet
Remissvar på SOU 2019:23 Styrkraft i funktionshinderspolitiken
Yttrande över betänkandet Skattelättnad för arbetsresor. En avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre arbetsresor
Remiss av promemorian Fjärde järnvägspaketet
Luftföroreningarna i Europa minskar inte tillräckligt snabbt
Rekommendationer för att den europeiska järnvägssektorn ska förbli världsledande
Stadsjeeparnas popularitet hotar globala klimatmål
Nattågens återkomst i Europa
Yttrande över Boverkets rapport 2019:15 Nya krav på laddinfrastruktur för laddfordon
Omvärldsanalys av förutsättningar som påverkar transportsektorns klimatarbete – underlag till kontrollstation för SOFT-uppdraget
Klimatdeklaration av långväga resor
Kina moderniserar europeisk järnvägsförbindelse
Omröstning i ICAO äventyrar flygets deltagande i EU:s utsläppshandel
117 miljoner euro satsas på 39 utvalda TEN-T projekt
Nya riktlinjer för utveckling av hållbara urbana mobilitetsplaner
Statistik om färdtjänst utvecklas i nytt projekt
En digitaliserad transportbransch öppnar för IT-angrepp
Kollektivtrafik för alla
Utsläppen från gaslastbilar värre än diesellastbilar
Så kan trafikslagsövergripande persontransporter underlättas
Europaparlamentets transportutskott avvisar skrotning av mobilitetspaket
Batteridrift i oväntade fordon och farkoster
Remissvar på Sänkt skatt på drivmedel
Remissvar: Längre lastbilar på det svenska vägnätet
Kvalitetsgranskning av Trafikverkets byggstartsförslag 2019
Flygplatser i fokus
Hamnar i fokus
Trafikanalys yttrande över Biojet för flyget Betänkande av utredningen om styrmedel för att främja användning av biobränsle för flyget
Rovana Plumb föreslås bli ny transportkommissionär
Norsk koldioxidlagring får ekonomiskt stöd av näringslivet
Finländska ordförandeskapet önskar uppdatera energidirektivet
Frankrike hoppar på vätgaståget
Kina är kontroversiell ägare till vital infrastruktur i södra Europa
Är EU:s utsläppshandel för flyget hotad?
Produktionen av elbilar tillräcklig för att nå EU:s krav på biltillverkare
Ny generaldirektör
Transportarbete i Sverige - metoder för att beräkna transportarbete
Yttrande över betänkandet Analyser och utvärdering för effektiv styrning
Fördjupad måluppföljning - hälsa och livsmiljö
Yttrande över Transportstyrelsens förslag till förändringar i föreskriften (TSFS 2016:105) om avgifter
Remissvar på Konsumentverkets förslag till föreskrifter om information till kollektivtrafikresenärer
Världens största elfärja tas i drift i Danmark
Dieselgate kan ta ny fart efter tyskt domslut
Restriktioner för båttrafiken på Rhen för andra året i rad
Vad har Fonden för ett sammanlänkat Europa åstadkommit så här långt?
Nya kunskaper om lastbilars transporter i urbana miljöer
Marknaden för internationella tågbiljetter ska analyseras
Kommissionen presenterar indikatorer för uppföljning av trafiksäkerheten i EU
Kommissionen godkänner Tysklands stöd till rening av dieselfordon i städer
Toppmöte misslyckas med att nå konsensus om klimatneutralitet till 2050
Fler röster höjs inom EU för ökad beskattning av luftfarten
Ny studie om kriterier för gröna järnvägsinvesteringar
Koldioxidutsläppen från nya lätta fordon ökade under 2018
Revisionsrapport: ”EU:s lagstiftning främjar modernisering av flygledningstjänsten, men mycket av EU-finansieringen hade inte behövts”
Kommissionen publicerar siffror över koldioxidutsläpp från sjöfarten i Europa
Nya EU-parlamentet på plats
Tysk försvarsminister föreslås som ny kommissionsordförande efter Jean-Claude Juncker
E-handelns transporter ska analyseras
Sjöfartens internationella konkurrenssituation 2019
Ny EU-rapport om transporternas externa kostnader
Tyskland fälls i EU-domstolen för diskriminerande vägtullar
Medlemsländernas energi- och klimatplaner otillräckliga, enligt kommissionen
Kommissionen presenterar lagförslag rörande utsläppstester – denna gång i en mer transparent process
Rådet antar nya regler om upphandling av rena fordon, om koldioxidkrav för tunga fordon och om minskad byråkrati för sjöfarten
EU bjuder in till samråd om hållbara batterier
Yttrande över betänkandet Världens utmaning - världens möjlighet (SOU 2019:13)
Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomiska analyser 2018
Kunskapsunderlag om uppkopplade, samverkande och automatiserade fordon, farkoster och system
Yttrande över Scandinavian Mountains Airport begäran om att få bli en internationell unionsflygplats
Hemställan om ändring av förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket
Efter EU-valet: Ett mer splittrat parlament utan tydlig majoritet, men med framgångar för gröna och liberaler
Ny fond ska finansiera investeringar i ren energi för bl.a. transporter
Kommissionen fastslår nya prestationsmål för flygtrafiktjänster i Europa
Europeisk webbportal för järnvägsanläggningar lanserad
Utsläppen från flyget inom EU ETS ökade med 3,9 procent förra året
Kommissionen uppmanar Sverige att fortsätta investera i hållbara transporter
Elektronisk godstransportinformation en av många punkter på agendan vid transportministrarnas rådsmöte
Kommissionen antar regler för driftskompatibilitet, tillgänglighet och minskat buller inom järnvägen
Europeiska investeringsbanken ger mångmiljonlån till Northvolt
Mer aerodynamiska lastbilar tillåts på europeiska vägar från september 2020
166 miljoner euro i stöd till transportforskning inom Horisont 2020
Kommissionen antar regler om drift av drönare
EU tecknar luftfartsavtal med Kina
EU:s säkerhetslagstiftning på luftfartsområdet är på rätt väg
Läckt rapport visar på effekter av slopat skatteundantag för flygbränsle
Gemensam EU-Kina-studie för att identifiera transportkorridorer
Expertgrupp ger rekommendationer hur EU:s luftfart kan utvecklas
Liten ökning av koldioxidutsläppen från nya personbilar
Europas vägar skördade färre dödsoffer 2018
Positiv lägesrapport om energiunionen
EU riskerar att hamna på efterkälken i utvecklingen av batterier
Ny adress för Trafikanalys
Användbarhet i kollektivtrafik
Korttidsprognoser för vägfordonsflottan 2019
Uppföljning av de transportpolitiska målen 2019
Gång- cykel- och kollektivtrafik - uppföljning och indikativa kommunala mål
Kommissionen och Parlamentet överens om nya obligatoriska krav på säkerhetsutrustning i fordon
15 miljoner till Mittuniversitetets forskning om elbilar
Sverige toppar europeisk bänkmärkning av transportsystemet
Kommissionen har identifierat behov av säkra uppställningsplatser för lastbilar
EU och Qatar sluter luftfartsavtal som även innefattar sociala aspekter
Nya regler öppnar upp för uppkopplade och automatiserade fordon
Italien ansluter sig till Kinas “Belt and road initiative”
Europaparlamentet röstar för att slopa tidsomställningen
Ekonomiska krisers betydelse för transporter och transporteffektivitet
Datakällor för statistik om särskilda persontransporter
Kartläggning av hinder i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning
Uppföljning av regeringens godstransportstrategi - 2019
Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - bilagor 2019
Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - rapport 2019
Yttrande över Statskontorets kartläggning av tidsomställningens effekter i Sverige
Exporten av personbilar ökade kraftigt 2018
En breddad ekobonus
Kommissionen stärker den sociala agendan inom luftfarten
EU anpassar transeuropeiska transportnät till ett avtalslöst brexit
Kommissionen lämnar rapport över utvecklingen inom järnvägen
Ny EU-standard för renare lastbilar
Kommissionen utreder stöd till Öresundsförbindelsen
Palmolja svartlistas av EU-kommissionen
Ny miljöpremie för lastbilar föreslås
Årsredovisning 2018
Yttrande över revidering av Göteborgsbilagan i lag om trängselskatt
Yttrande över kommissionens meddelande ”En ren jord åt alla”
Flyget behöver göra mer för att åtgärda miljö- och hälsoproblem
Kommissionen reviderar systemet för rapportering av koldioxidutsläpp från fartyg
Låga transportkostnader bidrar till trängsel på turistorter
Tiden löper ut för hållbarhetskriterier för biobränslen
Möjligt att beskatta inrikesflygets bränsle
Europaparlamentet välkomnar fokus på förarlösa bilar
Transportstatistiken blir lättare att använda
Arbete inom ramen för SOFT-samarbetet
Sjöfartsstödets effekter 2017
Så reser vi baserat på socioekonomi
100 miljoner Euro till utveckling av den europeiska infrastrukturen
Stopp för geoblockering vid handel på nätet
Utsläppen från flyget: IATA besviken på EU:s ståndpunkt gällande CORSIA
Tydligare, rättvisare och mer tillämpbara regler för lastbilsförare
Trafikanalys på Transportforum
Kunskapsunderlag om persontransporter
Metodval inför kommande resvaneundersökningar
Nya lösningar för framtidens resvaneundersökningar
Ny rapport om miljövänlig sjöfart: batteridrift är bäst för fossilfri EU-flotta till 2050
Trafikolyckorna i EU med dödlig utgång minskar
Just nu – samråd om utvärdering av TEN-T
Just nu – samråd om uppkopplade och automatiserade transporter
Nytt stödsystem för godstransporter på järnväg för att främja intermodalitet
Efter NOx-fusket med lastbilar: Danmark vill ha mer EU-regler
EU varnar sina medlemmar för att oreserverat stödja ICAO:s marknadsbaserade styrmedel för begränsning av koldioxid inom flyget
En europeisk tillgänglighetslag: Parlamentets och rådets förhandlare träffar en överenskommelse
Långsam tillväxt av elektriska bussar i europeiska städer
Kaos hotar flygpassagerare vid Brexit utan avtal
Passagerarna måste kämpa för sina rättigheter säger revisorerna
Parlamentet godkänner förslag till nya regler för vägavgifter
Resvanor och funktionsnedsättningar - statistik ur resvaneundersökningen
Skatter och avgifter på transportområdet - slutredovisning
Västeuropa sopar smutsiga dieselbilar under den polska mattan
Kommissionen lanserar nytt nätverk för utbyte om kunskap om drönare
Volkswagen är en vinnare när Kommissionen väljer wifi framför 5G
Remissyttrande om SOU 2018:58 Särskilda persontransporter
Om kollektivtrafiken i transportpolitiska uppföljningen
Yttrande över avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar
Londons borgmästare vill att EU sätter tidsgräns för regler om säkrare tunga fordon
Kommissionen tar emot rekommendationer för förbättrad luftfart i Europa
700 miljoner euro till infrastruktur för ”hållbara och innovativa transporter
Europaparlamentets utskott för transport och turism: bättre villkor för tågresenärer
Långa lastbilar åter på agendan
Europaparlamentet: data i och från självkörande fordon är upphovsrättsligt material
EIB finansierar hållbara investeringar i transportsektorn med 1,2 miljarder euro
Ny studie om luftkvalitet och stadstrafik – framgångsrika exempel
35 av 100 europeiska flygplatser har ackrediterats som klimatneutrala
Europeiska rådet kom överens om nya koldioxidkrav för personbilar och lätta nyttofordon
Fördjupad uppföljning av de transportpolitiska målen
Vart är vi på väg? En workshop om transportpolitisk måluppfyllelse på sikt
Nya insamlingsmetoder för transportstatistiken
Europaparlamentets miljöutskott
Så mycket har fifflet med
Domstol tvingar Frankfurt
Klar majoritet för slopad tidsomställning
ETIAS - nytt system för tredjelandsresenärer
Etappmål om ökad gång-, cykel- och kollektivtrafik ska följas upp
Uppdrag att analysera hur intermodala godstransporter kan främjas
Introduktionen av tunga fordon med låga utsläpp ska analyseras
Uppdrag att utvärdera strategi för godstransporter
Så ska järnvägsolyckor hanteras – EU presenterar kontinuitetsplan ett år efter Rastattincidenten
EU och Kina fördjupar samarbete om transporter
Tillbakavisar anklagelser att EU begränsat möjlighet att underhålla den rasade bron i Genua
Frankrike motsätter sig förslag till nya handelsvägar för Irland post Brexit
Klartecken för tyskt statsstöd för ökad konkurrenskraft för järnvägstransporter
Aldrig tidigare har så många nya bilar registrerats i Europa
Uttalande av kommissionen och Europaparlamentet om punktlighet och behov av systemuppgraderingar inom luftfarten
Yttrande över utredningen om självkörande fordon på väg
Yttrande över förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om fastställande av utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon
Internationell ekonomi, handel och svenska godstransporter
Transportsektorn i framtiden - trender och omvärldsscenarier för transportpolitiken
Fordon på väg 2017
Yttrande över remiss av ändring i TSFS 2010:96 om förorening från fartyg
Yttrande över förordningsändringar med anledning av ny vägtrafikdatalag m.m.
Gröna ledamöter kritiserar hemlighetsmakeri kring ”Dieselgate”
EU-pengar till 27 nya H2020-projekt
Borgmästare för europeiska storstäder efterlyser tuffare klimatåtgärder
EU överväger retroaktiva strafftullar på kinesiska elcyklar
Kommissionen presenterar handlingsplan för att förhindra och hantera terroristattacker mot järnvägen
Kommissionen uppdaterar lista över förbjudna flygbolag
Långdragna energiförhandlingar äntligen i mål
Slutligt godkännande av regler för övervakning och rapportering av nya tunga fordons koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning
Skilda meningar om koldioxidkrav för nya lätta fordon
Slutligt godkännande av nya säkerhetsregler för drönare och civil luftfart
Fördjupning - Nya regler för sociala rättigheter och sund konkurrens på vägarna
Kommissionen beslutar om handlingsplan för säkerhet för järnvägsresenärer
ICAO når begränsad överenskommelse om koldioxidutsläpp för flyget – Kina lämnar och EU avvaktar
Europeiska revisionsrätten kritiserar EU:s järnvägsnät för höghastighetstrafik
Kommissionen välkomnar beslut om den reviderade flygsäkerhetsförordningen
Miljöministrar diskuterade skärpta utsläppskrav för personbilar och lätta fordon
Stort intresse för EU:s lotteri för interrailbiljetter – kraftig utvidgning planeras
Remissynpunkter på slutbetänkandet - Finansiering av infrastruktur med skatt eller avgift?
Yttrande över promemorian - Höjda och miljödifferentierade vägavgifter
Yttrande över förändringar i Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter
Kartläggning av funktionshinder i kollektivtrafiken
Sårbarheter i transportsystemet
Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2018
Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2012
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2011
Årsredovisning 2010
Remissvar Officiell statistik
Rådet tar ställning till förslag om avfallsmottagning i hamnar
Rådet tar ställning till nya regler för mer rättvis konkurrens inom luftfarten
Rådet ställer sig bakom nya regler för elektroniska vägtullsystem
Kommissionen föreslår ökade medel till CEF-fonden, samt utökning av TEN-T:s stomnät
EU överväger retroaktiva strafftullar på kinesiska elcyklar
Parlamentet godkänner nya regler om lastbilsförares arbetsvillkor och om rättvisa konkurrensvillkor på vägarna
Parlamentet kräver ny lagstiftning för att motverka fusk med mätarställningar
Europeiska städer ansluter sig till Urban Air Mobility Initiative – välkomnas av kommissionen
Avtal för upphandlad kollektivtrafik 2015
Kunskapsunderlag som belyser utmaningar och möjligheter med uppkopplade, samverkande och automatiserade fordon
Förbättrad kunskapsförsörjning om järnvägstransporter
Röjandekontroll av regional statistik om järnvägstransporter
Slutlig godkännande av nationella utsläppskrav
Kraftig minskning av koldioxidutsläpp
Många transportrelaterade ärenden
Paris, Bryssel och Madrid drar kommissionen inför rätta
Kommissionen presenterar en tredje omgång
Regeringen inleder
Slutligt godkännande
Parlamentets transportutskott röstar för
Kommissionen föreslår uppdaterade regler
Vad vet vi om taxi?
Begagnade miljöbilar lämnar landet
EU-domstolen avslår skadeståndskrav från EU-medborgare rörande utsläpp från fordon
Transportsektorn i fokus vid förhandlingar om nytt energieffektiviseringsdirektiv
Koldioxidutsläppen från nya bilar ökade under 2017
EU-kommissionen presenterar europeisk strategi för artificiell intelligens
Parlamentets transportutskott vill se ny lagstiftning för att motverka fusk med mätarställningar
Kommissionen presenterar sitt förslag till ny långtidsbudget för EU
Yttrande över Agendan för det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande
Yttrande över betänkandet Att främja gröna obligationer
Trafikanalys redovisar en långsiktsbedömning av fordonsflottans utveckling
Korttidsprognoser för den svenska vägfordonsflottan – metoder och antaganden
Rapport bedömer ekonomiska förutsättningar för nationella databaser rörande vägtrafikövervakning
EU-rapport visar på goda effekter av svaveldirektivet
EU-domstolen: Flygresenärer ska ersättas även vid vild strejk
Parlamentet godkänner ny förordning med nationella utsläppskrav för sektorer utanför ETS
Parlamentet godkänner krav på laddinfrastruktur i nya byggnader
Parlamentet godkänner nya regler
Prognoser för vägfordonsflottans utveckling 2018
Yttrande över Finansdepartementets promemoria En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik
Försämrad punktlighet för persontågen under första kvartalet
Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomiska analyser 2017
IMO beslutar om klimatmål för sjöfarten
EU-domstolen: Fritt fram för medlemsstater
Långt kvar till EU:s 2020-mål
EEA rätt utformade skatter och styrmedel påverkar fordonsval
Vill Trafikanalys att bensinskatten sänks med 2,50 per liter?
Regelförslag om gränsöverskridande
Rådet antar kommissionen förslag
Trafikanalys söker statistiksamordnare
Uppföljning av de transportpolitiska målen
Yttrande över utkast till lagrådsremissen Vägtrafikdatalag
Yttrande över förordning av Eko-bonus system
Rådet och parlamentet fortsatt oense
Regeringen tillstyrker svenska
Utsläppen från flyget
Kommissionen samråder om flygplatsavgifter
Kunskapsunderlag om persontransporter
Yttrande över betänkandet
Ambitiös överenskommelse
EU-kommissionen bjuder in till samråd
EU:s datasäkerhetsmyndighet varnar
Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - bilagor 2018
Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader 2017
Parlamentets transportutskott beslutar om nya regler för schysstare konkurrens inom luftfarten
EU-revisorer: OPS-finansierade infrastrukturprojekt har stora brister
Sverige föreslår förlängning av stomnätskorridor till Norrland och Norge
Kommissionen startar samråd
EU-parlamentariker irriterade
EU-kommissionen välkomnar
EU-kommissionen redovisar
EU-parlamentet röstar för
Åtgärder för minskad risk för terrorkörningar
Yttrande över remiss Transpersoner i Sverige
Rapport om innovativ finansiering av infrastruktur presenterad
Revideringen av EU:s utsläppshandelssystem får slutligt godkännande
Låsta positioner vid inledande
ABC om styrmedel
ABC om CBA
Yttrande över förslag till riktlinjer för vad som är officiell statistik
Transportutskottet välkomnar
Kommissionen överväger högre mål
Palmolja
Kommissionen presenterar utvärdering av Connecting Europe Facility
Steg tas mot etablering av batteritillverkning i Europa
Kvalitetsgranskning av förslag till planer för transportsystemet 2018–2029 – slutredovisning
Efterlevnad av svaveldirektivet
Hearing om Brexits effekter på sjöfarten
Yttrande över betänkandet En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet
EU-kommissionen och parlamentet riktar stark kritik mot
Brittiska bolag varnar för störningar
Gap-analys av kunskapsunderlag om järnvägstransporter - delredovisning II
Socialdemokraterna i EU-parlamentet vill se
Ändring av direktiv (2009/33/EU) om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon
Hur kan vi öka kunskapen om godstransporter med lätta lastbilar?
Yttrande över Europeiska Kommissionens förslag till ändringar av bussförordningen
Yttrande över förslag till ändringar om gemensamma regler för vissa former av kombinerad transport
Yttrande över EU-kommissionens förslag till nya CO2-krav för lätta fordon
Yttrande över Transportstyrelsens
EU-kommissionen redovisar januari månads
EU kan grusa Storbritanniens förhoppningar om att få stanna i EASA
Direktiv om avfallshantering i hamnar
EU-kommissionen om nationella strategier
EU-direktiv
Tillverkare av lätta fordon
Sidenvägen
Seminarium: Efterlevnad av svaveldirektivet
Cykeltrafik - mätmetoder och nationella mål
Yttrande om ”Utredning av finansieringsprinciper för olycksdatabasen Strada”
Implementering av klimatlagen i regeringens myndighetsstyrning på transportområdet
EP:s miljöutskott yttrar sig
EU siktar på palmoljefria transporter
Förändras våra resvanor av digitaliseringen?
Trafikanalys på Transportforum
Mer enhetliga regler för drönare
Elcyklar
Förbättrade möjligheter att besluta om och verkställa vissa sanktioner på yrkestrafikområdet
Medlemsländer enas om system för utsläpp från lastbilar
EU:s framtida energipolitik
Sjöfartsstödets effekter 2016
Typgodkännande av fordon: EU får nya befogenheter
Flygets undantag från utsläppshandeln förlängs till 2023
Postverksamhet 2016
Om kollektivtrafikstatistiken vid Trafikanalys
Det gemensamma europeiska luftrummet levererar inte ännu
EU utlyser medel för utvecklingen av infratransportstrukturen
Sociala villkor på dagordningen
Yttrande över Trafikverkets flygutredning
Inventering av datakällor om lätta lastbilars transporter i urbana miljöer
Tunga fordon i urbana miljöer - en kartläggning
Ökad kunskap om järnvägstransporter
Kvalitetsgranskning av Trafikverkets förslag till nationell plan för utveckling av infrastrukturen
Initiativ för mer effektiva och mer hållbara transporter
Plattform för lika möjligheter i transportsystemet
Finansieringsutmaningar i delningsekonomin
EU-kommissionens förslag till ändringar i tågpassagerarförordningen
FN:s flygorgan har fastställt hållbarhetskriterier för flygbränslen
Finansiering för infrastruktur för gröna bränslen
Självkörande fordon och transportpolitiska mål
Kommissionen presenterade direktiv för fordonsutsläpp
Militära transporter ska underlättas
Två publika utfrågningar i trafikutskottet
Remissvar -ändringar i vissa föreskrifter med anledning av EU:s dataskyddsförordning
Skogsindustrin och kostnader för lastbilstransporter - en faktorefterfrågeanalys
Yttrande över förändrad trängselskatt i Stockholm
EU-kommissionen kan skrota frivilligt system för minskning av järnvägsbuller
Direktiv för fordonsutsläpp befaras att urvattnas
Remissvar: Förares användning av kommunikationsutrustning under färd
Skatter och avgifter på transportområdet - delredovisning
Regelförenkling för sjöfarten - ändringar i fartygsregisterförordningen
Nytt arbetsprogram för Horisont 2020
Transportområdets digitalisering tema för årets Europeiska Transportforum i Bryssel
Preliminär överenskommelse om förlängning av bestämmelser för luftfart
Europeiska dagen utan trafikolyckor i trafiken
Sänkt bashastighet i tätort
Nytt projekt utvecklar statistiken om godståg
Mindre utsläpp och ökad konkurrensnackdel
Kommissionen publicerar utvärderingar av Shift2Rail och SESAR
EU-högnivåmöte om elbilsbatterier
Genomförande av det gemensamma signalsystemet för EU:s järnvägar dröjer
Gradvis utfasning av konventionella biodrivmedel i transportsektorn del i EU:s uppdaterade förnybartdirektiv
EU-kommissionen uppdaterar tågresenärers rättigheter och skyldigheter
EU-kommissionen uppmanar medlemsländer att använda fjärranalys för övervakning av fordonsutsläpp
Bättre arbetspendling gynnar tillväxt och sysselsättning
EU-kommissionär: Dieselteknologin tillhör det förflutna
EU-kommissionen lanserar nytt online-verktyg för innovationsanalyser
European Mobility Week 16-22 september
EU-parlamentet fattar beslut om den europeiska tillgänglighetslagen
Fonden för strategiska investeringar utvidgas och förlängs
Resultat från fonden för ett sammanlänkat Europa, CEF
EU-kommissionen publicerar industripolitisk strategi
Promemoria om Utstationering och vägtransporter
Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål
Trafikanalys söker nya medarbetare
Tal av kommissionens ordförande om tillståndet i EU
Ny studie om växthusgas inom transportsektorn
Parlamentsbeslut om fortsatt undantag från ETS för externa EES-flygningar
Brittisk transportsektor orolig för Brexit-konsekvenser
Remissvar på förändrade föreskrifter för Transportstyrelsens avgifter
Yttrande över remiss Anpassning av de fastighetsrättsliga, associationsrättsliga, transporträttsliga och immaterialrättsliga författningarna till dataskyddsförordningen
Tuffare utsläppstester för personbilar träder i kraft 1 september
Remissyttrande över Transportstyrelsens redovisning av regeringsuppdrag
Promemoria om cykelregler
Yttrande över Europeiska kommissionens förslag inom ramen för sitt mobilitetspaket
Delningsekonomi på användarnas villkor
Stöd till ladd- och tankstationer för alternativa drivmedel
Licenskrav för fartygsåtervinning uppskjutet
EU-parlamentet vill tidsbegränsa undantaget från ETS för utomeuropeiska flygningar
Sverige uppfyller inte kraven
EU-kommissionär varnar för förbud mot dieselbilar
Utredning av påstådd kartell bland tyska fordonstillverkare
EU-kommissionen håller allmänna samråd
Bedömer tysk dieselöverenskommelse
Uppdrag att kvalitetsgranska förslag till planer inom åtgärdsplaneringen för transportinfrastruktur
EU-domstolen avvisar beslut att inte ge skattenedsättning
Kritik till energiministrar
Certifiering av ombordpersonal på inre vattenvägar
Studie om miljödifferentierade hamnavgifter
EU måste göra mer för att minska problemen med förorenad luft
Fortsatt uppåt för nyregistrerade personbilar
Miljökonsekvenser av nya farledsavgifter
Vägtrafik dominerar inrikes varutransporter
Svensk sjöfarts konkurrenssituation
Medlemsländerna överens om att fortsätta undanta flygresor till och från EU från utsläppshandel
EU-kommissionen vill ge 2,7 miljarder euro till transportinfrastrukturprojekt
Kunskapsunderlag för skatter och avgifter inom transportsektorn
Färre omkomna i bantrafiken 2016
Överenskommelser om nya säkerhetsregler för passagerarfartyg
EU-kommissionen bjuder in till samråd om säker väginfrastruktur
Parlamentet röstar för skärpningar av kommissionens förslag till klimatreglering
EU-kommissionen redovisar beslut om medlemsstaters överträdelser av EU-regler
Cykelbokslut 2016
Yttrande över betänkandet "Från värdekedja till värdecykel"
Transportpolitiska mål på regional och lokal nivå
Transportministrarna välkomnar kommissionens mobilitetspaket, men vill ha mer flexibilitet kring vägavgiftsregler
EU-kommissionen presenterar förslag för mer öppna och sammankopplade luftfartsmarknader
Eu:s utsläpp av växthusgaser från transportsektorn ökar för andra året i rad
Skuggpris på koldioxid inom transportområdet
Effekter av SECA på sjöfartens bränsleanvändning efterlevnad och kustnära luftkvalitet
Överflyttningseffekter inom SECA
Finansiering av infrastruktur med privat kapital
EU kritiserar Trumps beslut att lämna Parisavtalet, och söker närmare klimatsamarbete med Kina
EU-kommissionen presenterar omfattande paket för ”ren, konkurrenskraftig och sammanlänkad mobilitet”
Ny målstyrning för trafiksäkerheten
Distanshandelns transporter
Parlamentets miljöutskott röstar för skärpningar av förslag till klimatreglering
EU:s medlemsländer enas om tuffare regler för godkännande av fordon
Beslut om forskningsstöd till 39 olika projekt inom smarta, gröna och integrerade transporter
Utredning om Eco-bonussystem för sjöfart
Sjötrafik 2016
EU investerar 22 miljoner euro i energi- och transportinfrastrukturprojekt
EU-kommissionen redovisar beslut om medlemsstaternas överträdelser av EU-regler på transportområdet
Oenighet i parlamentets transportutskott angående mål för försäljning av elfordon
Kommissionen överväger att skrota tidsbaserade vägavgifter
EU-domstolens generaladvokat: Uber är ett transportföretag
Medlemsländerna i huvudsak överens om nya regler för typgodkännande av personbilar
EU-parlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder mot social dumpning inom vägtrafiksektorn
Stöd till hamnar och regionala flygplatser kräver inte längre statsstödsgodkännande
EU-kommissionen vidtar rättsliga åtgärder mot Italien i kölvattnet av dieselgate
Användningen av tunga fordon i urbana
Oförändrade nivåer för svensk lastbilstrafik under 2016
Remissvar-Nya dimensioner och vikter för vissa vägfordon
Regeringsuppdrag att förbättra statistiken om lätta lastbilar och distributionsfordon
Regeringsuppdrag om ökad kunskap om järnvägstransporter
Uppdrag att utveckla metoder för uppföljning av cykeltrafik
Omvärldsanalys och bedömning av vägfordonsflottans utveckling
Yttrande över Promemoria om Cabotage
Fordonsstatistik april
Strategisk plan
Svenska vägfordonsflottans utveckling 2017
Miljökonsekvensanalys av föreslagna förändringar i farledsavgifter
Koldioxidutsläppen från nya bilar i Europa minskade långsammare under 2016
EU-parlamentets transportutskott ställer sig bakom kommissionens förslag till uppdaterade säkerhetsregler för passagerarfartyg
EU-parlamentet anordnade hearing om ökad jämställdhet i transportsektorn
Mer ändamålsenliga
Ändrar beräkning av bilförmån
Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon
Dieselgate
Palmolja i biobränslen
EU-kommissionen aviserar satsningar på autonoma fordon
Förbud mot bärbara datorer i flygplanskabiner kan skapa nya säkerhetsrisker
Uppföljning av de transportpolitiska målen 2017
Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2018
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk företagsstatistik
Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle
Statistik om godstågens tillförlitlighet - en förstudie
Cyberattacker mot luftfarten
Liten minskning av antalet dödade i vägtrafiken
ECO-bonus för sjöfart
Export av begagnade miljöbilar och fossiloberoendet
Strada – Transportstyrelsens
Tillsyn över installationer för alternativa drivmedel
Trafikverkets arbete för ökad produktivitet och innovation i anläggningsbranschen
Konsekvenser av NECA
Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - bilagor 2017
Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - rapport 2017
Samhällsekonomisk marginalkostnad för isbrytning
Underlag till Rapport 2017:4
Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomiska analyser 2016
Tyska vägavgifter bryter mot
Yttrande över betänkandet SOU 2017:1 För Sveriges landsbygder - en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd
Europeiska kommissionen ger ut riktlinjer om flygpassagerares rättigheter
Nya dimensioner och vikter
Nya lösningar för framtida resvaneundersökningar
Externa EES-flygningar i EU ETS
Transportstyrelsens rapport Miljözoner
EU-parlamentets miljöutskott vill se ett slut för palmolja i biodiesel år 2020
Taxi och samåkning – idag,
Polen motsätter sig arbetsregler för lastbilschaufförer
ECO-bonussystem för sjöfarten
Preciseringsöversynen
Preciseringsöversyn - Målstyrning i teori och praktik
Preciseringsöversyn – indikatorer och uppföljning
Malmö och Stockholm finalister i Europeanmobilityweek Award respektive SUMP
Mervärdesskatt vid omsättning som avser fartyg
Paris rullar ut förarlösa bussar i kampen mot föroreningar och trängsel
Europas energiövergång på god väg
23 medlemsstater har för dålig luftkvalitet
1 miljard euro till infrastruktursatsningen
Remissynpunkter på Betänkandet En svensk flygskatt
Statistiska centralbyråns föreskrifter
För låg ambition i omförhandlingen av EU:s utsläppsrätter
Tuffare regler för den tunga yrkestrafiken
Antonio Tajani ny talman i Europaparlamentet
Andra generationens TEN-T korridor - arbetsplaner godkända
Automatiserad kolonnkörning – en lösning för framtiden?
EUs beslut om biobränsle får kritik
Sjöfartsstödets effekter 2015
Jämställdhetsanalys av trender inom transportsektorn
Trafikanalys medverkar på Transportforum
EU reviderar ETS
Ministerrådet enades om ståndpunkt om flygsäkerhet och säkerhet för passagerarfartyg
Framställan om ändring i förordning
Översyn av postlagstiftningen
Preciseringsöversyn − några synpunkter
Europeiska kommissionen vill se en ökad produktion av uppkopplade bilar
Kommissionär Bulc presenterar plan för en europeisk marknad för drönartjänster
En fältstudie om trygga och säkra uppställningsplatser
En chaufförsenkät om trygga och säkra uppställningsplatser
Överträdelser i november inom transport och rörlighet
Globalt system för växthusgasrapportering inom sjöfarten och begränsning av svavel
Föreskrift om ändring i Statistiska centralbyråns föreskrifter och allmänna råd (SCB-FS 2002:16) för offentliggörande mm av officiell statistik
Resvaneundersökningar som indata till persontransportmodeller – problem, möjligheter och framtida behov i Sverige och Norge
Sverige 2:a på EU:s resultattavla för transporter 2016
Farledsavgift
Klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige
Vägtrafikregister
Europeiska revisionsrätten dömer ut EU-investeringar i hamnar
Trafikanalys ser över transportpolitikens preciseringar och måluppföljning
Yttrande över delbetänkande: Regional indelning – tre nya län
ID-kontroller i Öresundsregionen – kortsiktiga effekter på trafiken
Integrering av kollektivtrafik och anropsstyrd trafik – hur påverkar det resenärerna?
Europeiska trafikantveckan
Europeiska kommissionen föreslår certifiering av flygplatssäkerhetsutrustning
Sänkt bashastighet i tätort
Nationell strategi för att ställa om till en fossilfri transportsektor
Kollektivtrafikens användbarhet för personer med funktionsnedsättning - insamling och viktning
Yttrande över Trafikverkets rapport om framtida nattågstrafik
Böter för kartelldeltagande
Alternativ finansiering av infrastruktur
Åtgärdspaket
Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon
Statistik och kunskapsunderlag om godstransporter
Hur påverkar ett kvävekontrollområde i Nord- och Östersjön svensk industri?
Nya bränslen inom SECA
Dieselgate rullar vidare
6,7 miljarder euro satsas i transportinfrastruktur
Koldioxidgränsvärden för unga lastbilar
Kompetenskrav för personal i sjöfart
Riktlinjer för flygpassagerares säkerhet
Sysselsättningseffekter inom transportområdet
Nya tjänster för delad mobilitet
Kollektivtrafikens användbarhet för personer med funktionsnedsättning - analys av mätmetodik
Migration, invandring och framtida transportpolitik
Fordonsflottans utveckling
Utsläppen sjunker inte längre snabbt
Grönt transportmål skrotas
EU skriver på Parisavtalet
Malmö vinnare av European Sustainable Urban Mobility Planning Award
Banbrytande uppgörelse ger bättre persontrafik på järnvägarna
Trafikverkets arbete för ökad produktivitet och innovation i anläggningsbranschen - rapport 2016
Kollektivtrafikens användbarhet för personer med funktionsnedsättning - mätningar 2013-2015
Personbilsparkens fossiloberoende - utveckling och styrmedel
Så tar Trafikverket hänsyn till underhåll vid beslut om investeringar
Tåglägen, gods och trängsel på spåren
Fossilfri fordonspark till 2030?
Förtydligande angående Trafikanalys och tågsamarbetet TTT
Regler för att stärka vägsäkerheten
Säkerhetsstandard för inre vattenvägar
Svenska godstransportflöden - modellberäkning
Godstransporter i Sverige - en nulägesanalys
Godstransportflöden - analys av statistikunderlag Sverige 2012-2014
Godstransporter - en omvärldsanalys
Godstransportflöden - statistikunderlag med varugruppsindelning
Transportpolitiska mål
Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - bilagor 2016
Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - rapport 2016
Potentialen i ny teknik i godssystemet
Urbana godstransporter
Delrapport från Sverigeförhandlingen
Vi kör mer bil än någonsin
Utrikesflyget fortsätter att slå rekord
Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2016
EU förhandlar med Japan och Kina om flygsäkerhet
Vart tredje tåg försenat eller inställt
Bebyggelseutveckling och infrastrukturåtgärders lönsamhet
Underlag till rapport 2016:2
Kartläggning av Trafikverkets arbete med modeller
Tillgänglighet till terminaler i Västra Götaland - en pilotstudie
Trafikverkets inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen
Trygga och säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken
Ansökningar för nästan 13 miljarder Euro
EU:s första miljörapport om flyget pekar på hållbarhetsutmaningar
Förutsättningar för godstransport - en intressentundersökning
Skärpta regler för säkrare och renare bilar
Ojämn fördelning av statligt transportstöd till avlägsna regioner
Kampen att minska koldioxidutsläpp från flyget
Plattform för kooperativa intelligenta transportsystem
EU:s flygstrategi
Tyskland uppmanas stödja förslag på vägavgift
"Dieselgate" ger fler efterdyningar för Volkswagen
Europeiska unionens råd enigt om nya nationella gränsvärden för olika utsläpp
Nya regler för spårning av flygplan
Trafikanalys på Transportforum 2016
Trafikslagsövergripande plan
Tidsvärdering av autonoma vägfordon
Intelligenta transportsystem vid vägtransporter
Hur mäter man livskvalitet?
Dagligvaruhandelns distribution kartläggs
Kartläggning av skogens transporter
EU:s flygstrategi presenterad
Rådsmöte diskuterade sociala aspekter inom vägtransporter
Fler ska cykla säkert
Prognos och faktisk utveckling inom trafiken
Peak car i sikte?
Internetuppkopplade bilar
Miljözoner för personbilar i EU
Sverige 2:a på EU:s resultattavla för transporter
Miljözoner som styrmedel
Gulfstaternas flygsubventioner
Underlag för flygstrategi
Studie över järnvägens kostnader och bidrag
Oegentligheter beträffande koldioxidutsläpp
Stöd till transportinvesteringar
Sjöfartsstödets effekter 2014
Ny regional planering
Enklare uppgiftslämnande för företag
Metoder för kartläggning av skogens varuflöden
Gemensam EU-lagstiftning om drönare
Utsläppshandel på Miljörådsmöte
OTIF, ERA och EU i samarbete
Flyghaverier utvärderas
Säkerhet till sjöss
Arbetsprogram för Horisont 2020
Regelförenkling för sjöfarten
Arbetsmiljöreglering inom transportområdet
Författningsförslag om värdeåterföring
Varuflödesundersökningen
Transportarbete
Lastbilsundersökningen webblastbilar
Sociala konsekvensbeskrivningar i infrastrukturplaneringen
Styrmedelsanalys med utgångspunkt i måluppföljningen
ROS-riktlinjerna "Begrepp, termer, rutiner kring revideringar"
Trafikarbete
Bara 1 av 10 dieselbilar klarar gräns för utsläpp
Modern reglering av järnvägstransporter
Koll på anläggningen
Skatt på dubbdäcksanvändning i tätort?
Översyn av hamntjänster
Systematiska jämförelser – för lärande i staten
Fler män reser kollektivt
Kartläggning av godstransporter
Färre korta cykelresor
Lastbilsstatistiken räknas om
Mindre utsläpp och ökad konkurrensnackdel
Avtal för upphandlad kollektivtrafik 2013
Vägavgifter inom EU - en lägesrapport
Lastbilars klimateffektivitet och utsläpp
Trafikverkets byggstartsförslag
Sjöfartsverkets utbildningsverksamhet - fokus lotsutbildning
Trafikverkets utbildningsverksamhet
Res lätt med biljett
Ett svenskt tonnageskattesystem
Uppföljning av de transportpolitiska målen 2015
Medborgarnas resor - en del av den transportpolitiska måluppföljningen
Östersjöstrategin
Trafikverkets arbete för ökad produktivitet och innovation i anläggningsbranschen - rapport 2015
Trafikens marginaleffekter vs skatter och avgifter
Luftfartsverkets utbildningsverksamhet
Kartläggning av anropsstyrd kollektivtrafik 2013
Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader – bilagor 2015
Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - rapport 2015
Självkörande bilar - utveckling och möjliga effekter
WSP Trafikens framtida externa effekter
Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2015
Olycksregister och säkerhetsutredning av olyckor
Organisering av samhällsekonomiskt modellarbete - En jämförelse mellan Sverige, Danmark och Nederländerna
Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomiska analyser 2014
Möjlighet att kartlägga farligt gods i Sverige - en förstudie
Transportmodeller i ett internationellt perspektiv 2014
Följa modellutveckling
Anläggningsbranschen - aktörer, finansiärer och personal
Punktlighet på järnväg - en blivande del av Sveriges officiella statistik
Godstransportprognos för svenska TEN-T hamnar
Tilldelning av koncessioner för kollektivtrafik
Citylogistik
Godstransportsystemet - nuläge och historiska trender
Utveckling av utbudet för järnväg
Internationella godstransportflöden i Sverige och omvärlden
Internationell infrastrukturplanering - några aktuella program
Tillräcklig internationell utblick i svensk infrastrukturplanering?
Transportbranschen – hur står det till?
Kollektivtrafikpriser i Sverige och i EU
Landsbygders tillgänglighet och utmaningar
En förbättrad kollektivtrafik?
Fyra rapporter om godstransportsystemet
Marknadsöppningar i kollektivtrafiken
Utveckling av den nationella varuflödesundersökningen
Railway in Sweden and Japan
Haverikommissionens rekommendationer tas om hand
Granskning av Trafikverkets byggstartförslag 2014
Åkerinäringens kostnadsbild
Internationella samarbeten
Sjöfartsstödets effekter 2013
Transportpolitik och gränsöverskridande godstransporter i de nordiska länderna
Lagstiftningen för särskilda persontransporter
Priser i regional kollektivtrafik i Sverige och EU
Uppföljning av de transportpolitiska målen 2014
Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - bilagor 2014
Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - rapport 2014
Produktivitet och innovation i anläggningsbranschen
Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomiska analyser 2013
Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2014
Granskning av förslagen till länsplaner för transportinfrastrukturen 2014-2015
En känslighetsanalys av transportpolitiska styrmedel
Metoder för geografiska tillgänglighetsanalyser i transportsystemet
Regional kollektivtrafik - några grundläggande välfärdsfrågor
Uppföljning av de transportpolitiska målen 2013
Statistik om kommersiell linjetrafik på vatten 2012 - en pilotstudie
Utvärdering av marknadsöppningar i kollektivtrafiken
Trafikarbete på svenska vägar
Flygplatsers funktion och sårbarhet
Återreglerad flygtrafiktjänst
Konsekvenserna av skärpta krav för svavelhalten i marint bränsle
Kvalitetsgranska åtgärdsplanering
Sjöfartsstödets effekter 2011 och 2012
Omvärldsanalys inom transportpolitiken i de nordiska länderna
Båtpendling för ökad kapacitet
Konsekvenserna av skärpta krav för svavelhalten i marint bränsle
De första regionala trafikförsörjningsprogrammen
Att arbetspendla i Norrland
Uppföljning av kollektivtrafikens användbarhet
Förseningar i persontågstrafiken - mått och metoder
Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - bilagor 2013
Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - rapport 2013
Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2013
Indikatorer för en transportpolitisk måluppföljning
Ungas resvanor
Nationell strategi
Infrastruktur som stabiliseringspolitik
Godstransporter 2012
Minskat uppgiftslämnande
Trafikplaners känslighet för prognoser
Utvärdering av transportforskning
Organisering av flygtrafiktjänster
Styrning av trafikavtal
Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomiska analyser 2012
Uppföljning av de transportpolitiska målen 2012
Närhet till livsmedelsbutik
Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - rapport 2012
Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - bilagor 2012
Copenhagen Economics: Svensk sjöfarts konkurrenssituation
Tillgänglighet, näringslivets konkurrenskraft och regioners utvecklingskraft
Anläggningsbranschen– utveckling, marknadsstruktur och konjunkturkänslighet
Skattefaktorer i transportsektorns samhällsekonomiska analyser
Kvalitetssäkring och kostnadskontroll i de nordiska länderna
Godsflöden i Sverige
Höghastighetsjärnväg - en global överblick
Utvärdering av marknadsöppningar i kollektivtrafiken 2012
Transporter i Sverige med
Infrastruktur, transporter och stabilisering av BNP-svängningar
Kartläggning av godstransporter med buss i Sverige 2007-2011
Metodrapport RVU Sverige 2011
Öresundstågstrafiken
Utbud av kollektivtrafik 2012
Avtalen för den upphandlade kollektivtrafiken - en pilotstudie
Metod för utvärdering av reformer på transportområdet
Regional tillväxt genom ökad tillgänglighet
Uppföljning av de transportpolitiska målen 2010
Transportpolitiska mål i de nordiska länderna
Uppföljning av de transportpolitiska målen 2011
I samgodsmodellens kölvatten -att följa arbetet med modellutveckling
Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomiska analyser 2011
Transportmodeller i ett internationellt perspektiv 2011
Transportsystemets tillstånd
Metodförbättringar i lastbilsundersökningen
Konsekvenser av införande av COTIF i svensk rätt
Produktivitetskommittén
Tillväxt och tillgänglighet
Tomdragning och fyllnadsgrad
Att arbetspendla i storstad
Tillgänglighet och näringslivets konkurrenskraft
Infrastruktur och ekonomisk utveckling
Marknadsöppningar i kollektivtrafiken - utvärderingsplan 2011-2014
Internalisering av trafikens externa effekter – nya beräkningar för väg och järnväg
Struktur och styrning av de statliga transportmyndigheterna i de nordiska länderna
Indata till person- och godstrafikmodellerna
Utveckling förvaltning och tillämpning av prognos- och analysverktyg
Indata till de nationella svenska person- och godstrafikmodellerna Sampers och Samgods för prognosår 2030