""

Trafikanalys har lämnat ett yttrande över promemorian "Justerad beräkning av bilförmån".

Trafikanalys har inget att invända – det finns goda skäl att justera det ränterelaterade beloppet och det prisrelaterade beloppet.

Dagens schablonberäkning för bilförmån resulterar i ett förmånsvärde som för de allra flesta bilmodeller understiger kostnaderna för motsvarande privatägda bil. Förslaget innebär att det så kallade ränterelaterade beloppet och det så kallade prisrelaterade beloppet justeras upp för att spegla det verkliga värdet av förmånen.

Trafikanalys menar att det är rimligt att justera upp det ränterelaterade beloppet för att också fånga en viss andel lånefinansiering som speglar verkligheten vid bilköp. I dagsläget beräknas kapitalkostnaden till 75 procent av statslåneräntan eller lägst 0,375 procent. Den föreslagna uppjusteringen innebär en ränteökning om knappt 1 procentenhet för att beräkna det ränterelaterade beloppet, vilket är väl avvägt.

Trafikanalys menar likaså att värdeminskningen bör beaktas på ett sätt som bättre stämmer överens med verkligheten. En förändring av värdeminskningsavdraget från 9 procent till 13 procent för alla bilar oavsett värde/kostnad synes stämma bättre med empiri från bilmarknaden, och det prisrelaterade beloppet bör justeras upp.

Det är bra att det inte föreslås någon ändring i den permanenta nedsättning som innebär att nybilspriset för miljöanpassade bilar vid beräkningen ska sättas ned till nybilspriset för närmast jämförbara konventionella bil.

Sammanfattningsvis menar Trafikanalys att det är bra att justera upp förmånsvärdet för bil och därmed inte gynna fossildrivna bilar i förhållande till lön som kan användas för konsumtion av andra varor och tjänster. Likaså är det bra att den permanenta nedsättningen för miljöanpassade bilar finns kvar, vilket fortsatt kan ge incitament för en förnyad mer miljövänlig fordonsflotta.


En miljon laddbara personbilar 2025


År 2025 bedöms det finnas runt 1 miljon laddbara personbilar i trafik, med cirka 600 000 helt eldrivna. Det innebär att var fem...

Eldrivna vägfordon – ägande, regional analys och möjlig utveckling till 2030 


De laddbara vägfordonen har ökat snabbt i antal de senaste åren. I slutet av 2021 fanns cirka 322 000 laddbara vägfordon i...

Webbinarium - Vägfordonens utveckling – nuläge och prognos till 2025


Var i landet finns de eldrivna vägfordonen, och hur kommer den svenska vägfordonsflottan att utveckla sig under de kommande tre...