Yttrande över promemorian Justerad beräkning av bilförmån

""

Trafikanalys har lämnat ett yttrande över promemorian "Justerad beräkning av bilförmån".

Trafikanalys har inget att invända – det finns goda skäl att justera det ränterelaterade beloppet och det prisrelaterade beloppet.

Dagens schablonberäkning för bilförmån resulterar i ett förmånsvärde som för de allra flesta bilmodeller understiger kostnaderna för motsvarande privatägda bil. Förslaget innebär att det så kallade ränterelaterade beloppet och det så kallade prisrelaterade beloppet justeras upp för att spegla det verkliga värdet av förmånen.

Trafikanalys menar att det är rimligt att justera upp det ränterelaterade beloppet för att också fånga en viss andel lånefinansiering som speglar verkligheten vid bilköp. I dagsläget beräknas kapitalkostnaden till 75 procent av statslåneräntan eller lägst 0,375 procent. Den föreslagna uppjusteringen innebär en ränteökning om knappt 1 procentenhet för att beräkna det ränterelaterade beloppet, vilket är väl avvägt.

Trafikanalys menar likaså att värdeminskningen bör beaktas på ett sätt som bättre stämmer överens med verkligheten. En förändring av värdeminskningsavdraget från 9 procent till 13 procent för alla bilar oavsett värde/kostnad synes stämma bättre med empiri från bilmarknaden, och det prisrelaterade beloppet bör justeras upp.

Det är bra att det inte föreslås någon ändring i den permanenta nedsättning som innebär att nybilspriset för miljöanpassade bilar vid beräkningen ska sättas ned till nybilspriset för närmast jämförbara konventionella bil.

Sammanfattningsvis menar Trafikanalys att det är bra att justera upp förmånsvärdet för bil och därmed inte gynna fossildrivna bilar i förhållande till lön som kan användas för konsumtion av andra varor och tjänster. Likaså är det bra att den permanenta nedsättningen för miljöanpassade bilar finns kvar, vilket fortsatt kan ge incitament för en förnyad mer miljövänlig fordonsflotta.

Hela yttrandet hittar du här


Kommissionens förslag undergräver avfallsbaserade biobränslen enligt branschföreträdare


Branschföreträdare uppger att Europeiska kommissionens förslag att ta bort ”dubbelräkningen” för avancerade biodrivmedel gentem...

Infrastruktur för tunga fordons behov av alternativa bränslen saknas i stora områden - regleringsförändringar efterfrågas


Europeiska parlamentet har beställt en studie som beskriver infrastrukturen för alternativa bränslen för tunga fordon och hur d...

Remissvar Kontroller på väg (SOU 2021:31)


Trafikanalys har lämnat ett yttrande över betänkandet Kontroller på väg (SOU 2021:31).