Konsultrapporter

Trafikanalys tar ibland hjälp av konsulter för att ta fram olika typer av rapporter och statistik. Här kan du ta del av de rapporterna i sin helhet. 

Styrning av transportmyndigheter i Norden – likheter och olikheter

För drygt tio år sedan publicerade Trafikanalys en promemoria om struktur och styrning av transportmyndigheter i Norden. Vad ha...

Effektbedömningar av klimatstyrmedel – hur gör andra länder?

I 2022 års internationella modellföljande har Trafikanalys genomfört en intervju- och litteraturbaserad studie av hur andra...

Nya barriärer i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning

På uppdrag av Trafikanalys har Begripsam genomfört en användarundersökning av kollektivtrafik under coronapandemin bland person...

Underlag för delutvärdering av arbetet med den nationella godstransportstrategin

Regeringen presenterade i juni 2018 en nationell godstransportstrategi (NGTS) med syftet att skapa förutsättningar för effektiv...

Internationell omvärlds- och nulägesanalys för godstransporter

Trafikanalys har regeringens uppdrag att följa upp den nationella godstransportstrategins genomförande och att utvärdera...

Underlagsrapport för delutvärderingen av nationella godstransportstrategin - år 2

Regeringen presenterade en nationell godstransportstrategi (NGTS) i juni 2018, med syftet att skapa förutsättningar för...

Risker och sårbarheter med uppkopplade, samverkande och automatiserade vägfordon

Utvecklingen mot att allt fler fordon kopplas upp, samverkar och automatiseras medför att fler verksamheter exponeras mot...

Metod för klassificering av demografiska statistikområden

I Trafikanalys arbete att följa upp de transportpolitiska målen, ta fram relevant statistik och göra analyser och utredningar...

Ekonomiska krisers betydelse för transporter och transporteffektivitet

Trafikanalys har i tidigare analyser funnit indikationer på att sambandet mellan ekonomisk tillväxt och transportarbete förändr...

Analys- och modellverktyg i en framtid med mer uppkopplade, samverkande och automatiserade fordon

Analys- och prognosmodeller används för analyser av åtgärders effekter på transportsystemet och för att prognosticera...