Konsultrapporter

Trafikanalys tar ibland hjälp av konsulter för att ta fram olika typer av rapporter och statistik. Här kan du ta del av de rapporterna i sin helhet. 

Nya barriärer i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning


På uppdrag av Trafikanalys har Begripsam genomfört en användarundersökning av kollektivtrafik under coronapandemin bland person...

Underlag för delutvärdering av arbetet med den nationella godstransportstrategin


Regeringen presenterade i juni 2018 en nationell godstransportstrategi (NGTS) med syftet att skapa förutsättningar för effektiv...

Internationell omvärlds- och nulägesanalys för godstransporter


Trafikanalys har regeringens uppdrag att följa upp den nationella godstransportstrategins genomförande och att utvärdera...

Underlagsrapport för delutvärderingen av nationella godstransportstrategin - år 2


Regeringen presenterade en nationell godstransportstrategi (NGTS) i juni 2018, med syftet att skapa förutsättningar för...

Risker och sårbarheter med uppkopplade, samverkande och automatiserade vägfordon


Utvecklingen mot att allt fler fordon kopplas upp, samverkar och automatiseras medför att fler verksamheter exponeras mot...

Metod för klassificering av demografiska statistikområden


I Trafikanalys arbete att följa upp de transportpolitiska målen, ta fram relevant statistik och göra analyser och utredningar...

Ekonomiska krisers betydelse för transporter och transporteffektivitet


Trafikanalys har i tidigare analyser funnit indikationer på att sambandet mellan ekonomisk tillväxt och transportarbete förändr...