Lastbil på bro

Trafikanalys har i tidigare analyser funnit indikationer på att sambandet mellan ekonomisk tillväxt och transportarbete förändras när större ekonomiska kriser sker. Denna PM syftar till att presentera en syntes av tidigare teoretisk och empirisk forskning kompletterat med en statistikbaserad studie gällande den svenska transportsektorns eventuella om­strukturering i samband med krisen 2008–2009.

Transporter och ekonomisk utveckling har sedan lång tid varit sammankopplade med var­andra. En större ekonomi efterfrågar, och skapar förutsättningar för, mer gods- och person­transporter. Med ett ökat ekonomiskt välstånd är det möjligt att efterfråga mer transporter, och således ökar trafikarbetet i takt med att ekonomin växer. Det omvända gäller för en nedgång i ekonomin. Sambandet mellan ekonomi och transporter är logiskt men förefaller vara allt svagare i modern tid. Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) har under de senaste decennierna, likt i den övriga västvärlden, fortsatt att växa, utan att gods- och persontransportarbetet har vuxit i motsvarande samma takt.

Förändrade mönster till följd av en kris

Den tidigare forskningen har kunnat påvisa många exempel på hur privatpersoner och företag reagerar på en mer omfattande yttre chock i form av en ekonomisk kris. I enskilda fall har man även kunnat leda förändringen till för­ändrade, och mer effektiva, resmönster bland pendlare, eller mer transporteffektiva logistik­kedjor. Att kunna påvisa någon mer långtgående och bestående effekt, eller förändring, till följd av en ekonomisk kris har dock varit betydligt svårare. Det har även varit svårt att leda i bevis att en kris leder till ökad transporteffektivitet.

Krisen som utlösande faktor

Med utgångspunkt i Trafikanalys statistik har vi kunnat observera flera av förändringar som förefaller vara uttryck för förändrade transportmönster liksom en ökad transporteffektivitet när krisen inleddes och ett antal år därefter. Det finns således förändringar i transportsystemet som tyder på att det har skett en effek­tivi­sering under de senaste tio åren. Samtidigt är det inte kartlagt om det är krisen 2008–2009 som sådan, som är den bakomliggande faktorn för att skapa omvandlings­trycket. Det kan istället vara så att det vi observerar är svängningen i en längre struktur- eller byggcykel. I det sammanhanget är krisen endast den utlösande faktorn för en större strukturomvandling, som pågått under en längre period.

Trafikanalys har också gett i uppdrag till Sweco att genomföra en bred litteraturstudie av tidigare forskning och analyser av de samband som finns mellan kriser, ekonomisk utveckling, innovation och transporteffektivitet. Rapporten finns tillgänglig nedan som ett underlag.