Ekonomiska krisers betydelse för transporter och transporteffektivitet

Lastbil på bro

Trafikanalys har i tidigare publikationer funnit indikationer på att sambandet mellan ekonomisk tillväxt och transportarbete förändras när större ekonomiska kriser sker. Mot bakgrund av detta har Trafikanalys gett i uppdrag till Sweco att genomföra en bred litteraturstudie av tidigare forskning och analyser av de samband som finns mellan kriser, ekonomisk utveckling, innovation och transporteffektivitet.

Syftet med studien är att i ett brett perspektiv undersöka sambanden mellan konjunktursvängningar och förekomst/utveckling av effektivare transportlösningar. Det kan vara allt från att andra trafikslag används efter en kris, att mer bränsleeffektiva eller säkrare fordon används än tidigare, ökade fyllnadsgrader, färre tomtransporter eller att transportflöden och varugrupper ändras som följd av förändrade konsumtionsmönster.I studien beskrivs gods- och persontransportmarknaden på ett översiktligt plan, liksom hur effekter och transporteffektivitet hänger samman med transportmarknaden.

Generellt sett kan man observera att transporteffektiviteten sjunker vid en ekonomisk kris då efterfrågan minskar och tillgängliga fordon utnyttjas mindre effektivt. Stora aktörer klarar ofta ekonomiska kriser bättre och kan då förvärva mindre aktörer. De transporter som påverkats mest av finanskrisen 2008–09 är transporter som framför allt har globala relationer, d.v.s. transporter med containersjöfart och flyg. I studien har vi även sett att det inte bara är den ekonomiska krisen som påverkar transportmarknaden, utan även tvärtom.

Här hittar du rapporten


Uppdrag att utvärdera strategi för godstransporter


Regeringen har gett Trafikanalys i uppdrag att löpande följa upp och utvärdera arbetet med att genomföra den nationella...