Prognoser för vägfordonsflottan

Trafikanalys har ett återkommande uppdrag av regeringen i myndighetens regleringsbrev att redovisa en kvantitativ korttidsprognos för hur den svenska vägfordonsflottan förväntas utvecklas över tid. Vartannat år ska också en kvalitativ långsiktsbedömning redovisas. Här hittar du hittills genomförda prognoser i kronologisk ordning.

Antalet nyregistrerade fordon fortsätter att minska de kommande åren

Trafikanalys prognos för vägfordonsflottans utveckling visar på ett lågt antal nyregistrerade fordon de kommande åren. Under 20...

Korttidsprognoser för vägfordonsflottan - metoder och antaganden

Trafikanalys har i uppdrag att göra årliga korttidsprognoser för vägfordonsflottans utveckling. Denna promemoria innehåller en...

En miljon laddbara personbilar 2025

År 2025 bedöms det finnas runt 1 miljon laddbara personbilar i trafik, med cirka 600 000 helt eldrivna. Det innebär att var fem...

Fordonsprognoser i en osäker tid

I samband med årets arbete med att ta fram korttidsprognoser för vägfordonsflottans utveckling har en internationell utblick...

Korttidsprognoser för vägfordonsflottan 2021

Trafikanalys har avrapporterat det löpande regeringsuppdraget att redovisa statistik och korttidsprognoser över den svenska...

Så utvecklas flottan av vägfordon till år 2030

Trafikanalys har tagit fram tänkbara scenarier för den framtida vägfordonsflottans utveckling. Scenarierna fokuserar på...