Statistiken beskriver den årliga utvecklingen av antal svårt skadade personer i vägtrafikolyckor.

Om statistiken

Statistiken innehåller uppgifter om antalet svårt skadade personer till följd av vägtrafikolyckor och som vårdats i den slutna sjukvården i Sverige. Även vårdtiden för dessa personer presenteras. Med svårt skadade menas personer som varit inlagda på sjukhus i minst 24 timmar.

Ett flertal indelningar görs i statistiken, bland annat efter trafikantgrupp, ålder, kön och typ av skada.


Undersökningens omfattning

Detta är en totalundersökning och underlaget är hämtat från Socialstyrelsens patientregister innehållande journaluppgifter från sjukvården i Sverige. Med "trafikolycka" menas det av Socialstyrelsen använda begreppet "transportolycka" (ICD-10 standarden, V01–V99), som avser händelse med fordon som primärt eller vid tillfället för olyckan var avsett för att föra personer eller gods från en plats till en annan. Endast fordon förknippade till vägtrafik omfattas, inte exempelvis sjö- och luftfarkoster. För vägtrafikolyckorna går det dock inte med säkerhet att avgöra om fordonet framfördes på väg vid skadetillfället. Utesluts görs självdestruktiva handlingar.

Publicering

Statistiken publiceras elektroniskt i anslutning till denna internetsida i filformatet PDF. Statistiken publiceras även i filformatet Excel, med samma namn som PDF-filen, för att tillfredsställa användarnas behov av att göra egna bearbetningar.

Statistiken framställs inte med en jämn frekvens. Kontakta Trafikanalys för information om kommande publiceringar.