Trafikanalys gör granskningar, analyser, uppföljningar och utvärderingar inom området vägtrafik. Vår statistik innehåller uppgifter om olyckor och skador, den svenska fordonsparken, körsträckor och svensk lastbilstrafik. 


Nya kunskaper om lastbilars transporter i urbana miljöer

Trafikanalys har tagit fram ett nytt kunskapsunderlag om tunga och lätta lastbilars transporter med fokus på urbana miljöer....

Etappmål om ökad gång-, cykel- och kollektivtrafik ska följas upp

Trafikanalys har regeringens uppdrag att följa upp etappmålet inom miljömålssystemet om en ökad gång-, cykel- och kollektivtraf...

Introduktionen av tunga fordon med låga utsläpp ska analyseras

Trafikanalys har fått regeringens uppdrag att analysera om det finns behov av ytterligare styrmedel för att ställa om flottan a...