Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Etappmål om ökad gång-, cykel- och kollektivtrafik ska följas upp

Cyklister i trafik

Trafikanalys har fått regeringens uppdrag att följa upp etappmålet inom miljömålssystemet om en ökad gång-, cykel- och kollektivtrafik.

Målet innebär att andelen persontransporter med gång-, cykel- och kollektivtrafik i Sverige ska vara minst 25 procent 2025, uttryckt i personkilometer, i riktning mot att på sikt fördubbla andelen gång-, cykel-, och kollektivtrafik.

I uppdraget ingår att ta fram en plan för metodutveckling som krävs för att uppföljningen av gång-, cykel- och kollektivtrafik ska ha en kvalitet som är tillräckligt bra för att trafiken ska kunna följas över tid.

Trafikanalys ska också, utifrån de skilda förutsättningarna som råder i kommunerna, till exempel utifrån befolkningsmängd eller befolkningstäthet, föreslå indikativa målnivåer för kommuner med olika förutsättningar.

Den del av uppdraget som rör planen och de indikativa målnivåerna ska redovisas till Regeringskansliet senast den 15 april 2019. Trafikanalys ska årligen redovisa uppföljningen av etappmålet till Naturvårdsverket som en del i arbetet med uppföljningen av miljömålen.

Hela regeringsuppdraget


En europeisk tillgänglighetslag: Parlamentets och rådets förhandlare träffar överenskommelse


Viktiga produkter och tjänster såsom biljettmaskiner, flyg, tåg, buss och vattenburna passagerartransporter ska göras mer...

Passagerarna måste kämpa för sina rättigheter säger revisorerna


EU:s system för passagerarrättigheter är väl utvecklat, men passagerarna måste kämpa hårt för att få ta del av dem, enligt en n...

Skatter och avgifter på transportområdet - slutredovisning


Trafikanalys har slutredovisat ett regeringsuppdrag om hur skatter och avgifter inom transportområdet bidrar till att nå de...