Etappmål om ökad gång-, cykel- och kollektivtrafik ska följas upp

Cyklister i trafik

Trafikanalys har regeringens uppdrag att följa upp etappmålet inom miljömålssystemet om en ökad gång-, cykel- och kollektivtrafik.

Målet innebär att andelen persontransporter med gång-, cykel- och kollektivtrafik i Sverige ska vara minst 25 procent 2025, uttryckt i personkilometer, i riktning mot att på sikt fördubbla andelen gång-, cykel-, och kollektivtrafik.

I uppdraget ingår att ta fram en plan för metodutveckling som krävs för att uppföljningen av gång-, cykel- och kollektivtrafik ska ha en kvalitet som är tillräckligt bra för att trafiken ska kunna följas över tid.

Trafikanalys ska också, utifrån de skilda förutsättningarna som råder i kommunerna, till exempel utifrån befolkningsmängd eller befolkningstäthet, föreslå indikativa målnivåer för kommuner med olika förutsättningar.

Uppdraget redovisades 15 april 2019 och hela redovisningen av uppdraget hittar du nedan.

Trafikanalys ska årligen redovisa uppföljningen av etappmålet till Naturvårdsverket som en del i arbetet med uppföljningen av miljömålen.