Trafikslagsövergripande

Här samlar vi uppdrag, rapporter, remisser, och händelser som gäller alla trafikslag.


Remissvar på Europeiska kommissionens (EC) förslag till förordning om harmoniserade regler för artificiell intelligens


Trafikanalys har getts tillfälle att yttra sig om förslaget och vill ge följande kommentarer och synpunkter, med en avgränsning...