Statistik om linjelagd kollektivtrafik på väg som bedrivs av kollektivtrafikföretag på helt kommersiella villkor.


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Om statistiken

I statistikens innehåll finns uppgifter om utbud och resande i kommersiella kollektivtrafik på väg i Sverige som är tidtabellbunden. Statistiken presenteras i två huvudgrupper: regional respektive interregional trafik.

Statistiken är en fortsättning på statistikserien Långväga buss, och är en anpassning till de nya förutsättningarna som lagen om kollektivtrafik (SFS 2010:1065) medförde. Uppföljningar av Långväga buss, som gjorts av Trafikanalys sedan 2010 och av SIKA sedan 1999, omfattade all kollektivtrafik på väg som passerade minst en länsgräns.


Undersökningens omfattning

Det är all den kommersiella linjelagda kollektivtrafiken på väg i Sverige som undersökningen avser att fånga. Med kommersiell trafik menas trafik som inte regleras genom avtal med det offentliga. Kommersiell trafik bedrivs av ett trafikföretag, eller på uppdrag av ett kommersiellt företag, utifrån rent marknadsmässiga bedömningar och utan det offentligas inblandning.

Beställnings- eller chartertrafik, som inte är linjelagd, omfattas inte av undersökningen.

Publicering

Kommersiell linjetrafik på väg publiceras en gång per år i juni. Statistiken finns tillgänglig i tabellverk (Excelformat) och i Trafikanalys statistikportal. I portalen kan användare själva plocka ut statistik av intresse och ladda ner den i olika format, samt visa den i diagram. Statistiken finns även som öppna data som kan nås via ett API.