Kommersiell linjetrafik på väg

Statistiken beskriver linjelagd kollektivtrafik som bedrivs av kollektivtrafikföretag i egen regi och på helt kommersiella villkor (inte beställnings- eller chartertrafik, som inte är linjelagd).


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Om statistiken

Denna undersökning syftar till att beskriva den kommersiella linjetrafiken på väg i Sverige: den service som erbjuds, hur tjänsterna nyttjas samt egenskaper hos de fordon som används.

Med kommersiell trafik avses trafik som inte regleras genom avtal med det offentliga. Kommersiell trafik bedrivs av ett trafikföretag, eller på uppdrag av ett kommersiellt företag, utifrån rent marknadsmässiga bedömningar och utan det offentligas inblandning.

Enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik måste dock all kollektivtrafik – samhällsstödd som kommersiell – anmälas till den regionala kollektivtrafikmyndigheten, och tidtabell och hållplatser ska anmälas till den gemensamma tidtabellsdatabasen (GTI) hos Samtrafiken AB.

Denna undersökning är en fortsättning på undersökningen Långväga buss, och en anpassning till den nya lagen om kollektivtrafik (SFS 2010:1065). Uppföljningar av Långväga buss, som gjorts av Trafikanalys sedan 2010 och av SIKA sedan 1999, omfattade all kollektivtrafik som passerade minst en länsgräns.

Under 2017 kommer publiceringsformerna för statistiken att ses över.


Tidigare publiceringar
Beskrivning Rapport Tabellverk Dokumentation
Kommersiell linjetrafik på väg 2019
Kommersiell linjetrafik på väg 2018
Kommersiell linjetrafik på väg 2017
Kommersiell linjetrafik på väg 2016
Långväga buss 2011

Market opening in public transport


In March 2011, the Government tasked Transport Analysis with evaluating two reforms, i.e., the market opening for long-distance...

Marknadsöppningar i kollektivtrafiken


Trafikanalys har på regeringens uppdrag utvärderat två reformer, den öppnade marknaden för långväga persontrafik på järnväg sam...