Remissvar

Ta del av olika remissvar som Trafikanalys lämnar till departement, regering och andra myndigheter. 

Remissvaren berör ofta frågor om biltrafik, cykel, tåg, flyg och sjöfart. Vi får ofta uppdrag att besvara frågor inför budgetpropositioner. 

Förslag till EU-förordning om utsläpp av luftföroreningar från vägfordon och batteriers hållbarhet (Euro 7)

Trafikanalys ha yttrat sig över remissen Förslag till EU-förordning om utsläpp av luftföroreningar från vägfordon och batterier...

Förslag till ändrad placering av betalstationer för trängselskatt

Trafikanalys har svarat på en remiss om en ändrad placering av betalstationer för trängselskatt i Stockholm. Förslaget innebär...

Uppdrag att utreda nya regler för A-traktorer

Trafikanalys har svarat på en remiss om Transportstyrelsens utredning av nya regler för A-traktorer. Sammanfattningsvis...

Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen

Trafikanalys har lämnat ett yttrande över promemorian ”Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen”

Remissvar: Bättre konsekvensutredningar

Trafikanalys har ombetts att yttra sig över promemorian Bättre konsekvensutredningar (Ds 2022:22). I promemorian föreslås en ny...

Yttrande över Länsstyrelsen i Uppsalas redovisning av underlag om lokal och regional klimatomställning inför klimatpolitiska handlingsplanen

Trafikanalys har anmodats att yttra sig över Länsstyrelsen i Uppsalas redovisning av uppdraget att ta fram underlag om lokal oc...