Remissvar

Ta del av olika remissvar som Trafikanalys lämnar till departement, regering och andra myndigheter. 

Remissvaren berör ofta frågor om biltrafik, cykel, tåg, flyg och sjöfart. Vi får ofta uppdrag att besvara frågor inför budgetpropositioner. 

Yttrande över betänkandet Analyser och utvärdering för effektiv styrning


Trafikanalys har anmodats att yttra sig över rubricerande remiss och vill med anledning av det lämna följande yttrande.

Yttrande över Transportstyrelsens förslag till förändringar i föreskriften (TSFS 2016:105) om avgifter


Trafikanalys anser att Transportstyrelsens gemensamma principer för sin kostnads­fördelning och avgiftssättning är rimliga. 

Konsumentverkets förslag om information till kollektivtrafikresenärer


Trafikanalys välkomnar Konsumentverkets förslag till föreskrifter om information till kollektivtrafikresenärer. Systematiska kr...