Remissvar

Ta del av olika remissvar som Trafikanalys lämnar till departement, regering och andra myndigheter. 

Remissvaren berör ofta frågor om biltrafik, cykel, tåg, flyg och sjöfart. Vi får ofta uppdrag att besvara frågor inför budgetpropositioner. 

Yttrande över promemorian Sänkt flygskatt

Trafikanalys har ombetts att yttra sig över ett förslag till sänkning av flygskatten. Förslaget innebär en halvering av de...

Yttrande över PM Slopad indexering av energiskatten på el

Trafikanalys har lämnat ett yttrande över promemorian "Slopad indexering av energiskatten på el".

Förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter om ansökan om godkännande av fasta installationer

Trafikanalys har lämnat ett yttrande över förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter om ansökan om godkännande av...

Remiss av Transportstyrelsens redovisning av regeringsuppdrag om försöksverksamhet för vissa godstransporter

Trafikanalys har lämnat ett yttrande över Transportstyrelsens redovisning av regeringsuppdrag om försöksverksamhet för vissa...

Yttrande över förslaget Tillfällig skrotningspremie för att påskynda omställningen av den svenska fordonsflottan

Trafikanalys har yttrat sig över förslaget "Tillfällig skrotningspremie för att påskynda omställningen av den svenska...

Yttrande över betänkande SOU 2024:8 Livsmedelsberedskap för en ny tid

Trafikanalys har lämnat ett yttrande över betänkande SOU 2024:8 Livsmedelsberedskap för en ny tid.