Remissvar

Ta del av olika remissvar som Trafikanalys lämnar till departement, regering och andra myndigheter. 

Remissvaren berör ofta frågor om biltrafik, cykel, tåg, flyg och sjöfart. Vi får ofta uppdrag att besvara frågor inför budgetpropositioner. 

Remissvar på Europeiska kommissionens förslag till förordning om harmoniserade regler för skälig åtkomst till och användning av data


Trafikanalys har anmodats att yttra sig om förslaget. Myndigheten väljer att avgränsa sig till några frågor där vi kan utläsa...

Förslag till Transportstyrelsens föreskrift om olycks- och säkerhetsrapportering för järnväg


Transportstyrelsen har gett Trafikanalys möjlighet att yttra sig över förslaget för ny föreskrift om olycks- och säkerhetsrappo...

Trängselavgifter inom den svenska luftfarten


Trafikanalys har ombetts att yttra sig över rapporten "Trängselavgifter inom den svenska luftfarten". Transportstyrelsen har...