Remissvar

Ta del av olika remissvar som Trafikanalys lämnar till departement, regering och andra myndigheter. 

Remissvaren berör ofta frågor om biltrafik, cykel, tåg, flyg och sjöfart. Vi får ofta uppdrag att besvara frågor inför budgetpropositioner. 

Yttrande över promemorian Två frågor om taxi

Trafikanalys har lämnat ett yttrande över promemorian Två frågor om taxi – prisuppgiftsskyldigheten och ålderskravet för...

EU-kommissionens förslag till ändring av direktiv om intermodal transport

Trafikanalys har lämnat ett remissvar på EU-kommissionens förslag till ändring av direktiv 92/106/EEG om intermodal transport.

Yttrande angående PM Förslag till energipolitiska mål

Trafikanalys har tagit del av regeringens PM med förslag till nya energipolitiska mål och lämnat ett yttrande.

Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation

Trafikanalys välkomnar initiativet till att skapa en ny effektivare myndighetsstruktur för finansiering av forskning och...

Yttrande över promemorian Automatiserad körning

I augusti 2022 antogs kommissionens genomförandeförordning EU 2022/1426 gällande enhetliga förfarande och tekniska specifikatio...

Remittering av 2018 års ändringar i fördraget om internationell järnvägstrafik

Trafikanalys har ombetts att svara på rubricerad promemoria som innehåller förslag till ett nytt bihang till fördraget om...