Dubbelkopplat tåg

Trafikanalys har lämnat ett yttrande över förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter om ansökan om godkännande av fasta installationer.

Bakgrund och övergripande om förslaget

I rubricerade remiss föreslår Transportstyrelsen ett upphörande av bestämmelsen (10§) i TSFS 2022:47 om att godkännande inte behövs för åtgärder som inte anses påverka driftskompatibiliteten och den övergripande säkerhetsnivån negativt. Transportstyrelsen bedömer att bestämmelsen är otydlig och riskerar att leda till godtyckliga bedömningar då det inte framgår vem som ska avgöra om bestämmelsen är uppfylld. Vidare föreslås att en bestämmelse förs in som anger att Transportstyrelsen ska kunna ge undantag från föreskriften, vilket anges som vanligt förekommande i styrelsens föreskrifter och som enligt Transportstyrelsen medför en större flexibilitet i godkännandeprocessen för både styrelsen och den sökande. Därtill föreslås några mindre justeringar och förtydliganden i föreskriften.

Trafikanalys synpunkter på förslagen

Trafikanalys instämmer med Transportstyrelsen om att bestämmelsen i 10§ är olyckligt formulerad eftersom den i praktiken lämnar till den sökande att avgöra om ansökan ska göras eller inte. Trafikanalys tillstyrker därför förslaget om att ta bort paragrafen och har i övrigt inga invändningar mot förslagen i remissen.