Trafikanalys gör granskningar, analyser, uppföljningar och utvärderingar inom området sjöfart. Vår statistik innehåller bland annat fartyg, varu- och passagerartrafik, svenska hamnar och uppgifter om sjöfartsföretagens ekonomi.


Sjöfartsstödets effekter 2019

Trafikanalys kan konstatera att sjöfartsstödet 2019 fortsatt hade stor betydelse för den svenska rederinäringen. De stödmottaga...

Nya bränslen inom SECA

Trafikanalys följer utvecklingen inom sjöfarten efter att kravet på svavelhalten i marint bränsle inom SECA skärptes första...

Hur påverkar ett kvävekontrollområde svensk industri?

Trafikanalys har haft i uppdrag att utreda konsekvenserna för svensk industri av ett införande av ett så kallat kvävekontrollom...