El färja i Göteborg Foto_Trygve Finkelsen_Mostphotos

Det finns potential att öka elektrifieringen i svensk sjöfart. Inom ramen för ett regeringsuppdrag föreslår Trafikanalys nya styrmedel för elsjöfart, bland annat en skattereduktion för landström, en klimatpremie för elfartyg och stöd till land- och laddinfrastruktur i hamnar.

I regleringsbrevet för 2022 har Trafikanalys i uppdrag att dels utreda förutsättningarna för en ökad användning av helt eller delvis eldrivna fartyg i Sverige, dels utreda möjliga incitament för att åstadkomma en ökad användning av land- och laddström. Uppdragen redovisas gemensamt i den här rapporten.

Marknaden för elsjöfart växer

Potentialen och marknaden för batterielektriska fartyg respektive batterihybridfartyg skiljer sig kraftigt åt. Det är främst inom passagerartrafiken, med sina ofta korta resor och stadiga trafik på samma hamnar, som det finns förutsättningar för batterielektriska fartyg, särskilt om fartbehovet kan hållas nere.

För batterihybridfartyg är däremot flexibiliteten större och där bedöms marknadspotentialen vara hela fartygsflottan eftersom batterier fyller en roll i det totala energisystemet ombord som ger en total energieffektivisering och minskad bränsleförbrukning på i genomsnitt omkring tio procent.

Hamnarnas elektrifiering behöver gå hand i hand med fartygens

Hamnarnas elektrifiering med infrastruktur för ladd- och landström behöver gå hand i hand med utvecklingen av elektrifierade fartyg. Sverige ligger i europeisk framkant när det gäller antalet hamnar som i någon form erbjuder landström, men den totala användningen av landström är låg. Enligt våra beräkningar är bara 5 procent landström av den totala energin som fartyg använder vid kaj i svenska hamnar.

Styrmedel för vägtrafikens elektrifiering kan utvecklas för sjöfart

På vägsidan går utvecklingen snabbare mot ökad elektrifiering och där finns riktade styrmedel för ytterligare elektrifiering, som klimatpremier och stöd till laddinfrastruktur. Här finns förutsättningar att skapa motsvarande styrmedel som riktar sig till sjöfarten. Likaså finns vissa styrmedel som riktar sig mot elflyg och luftfartens elektrifiering. Både luftfart och sjöfart karaktäriseras av att vara i hög grad internationella, vilket gör att utformningen av styrmedel för det ena trafikslaget kan hitta nya lösningar genom att se på utformningen av styrmedel för det andra.

Förslag på styrmedel

Slutligen landar Trafikanalys i sju förslag på nya styrmedel och ett par övriga åtgärder. Styrmedlen beskrivs var för sig, men ett brett arbete och en kombination av styrmedel behövs för att minska trösklarna för en ökad elsjöfart. Både satsningar på ekonomiska styrmedel, offentlig upphandling, bestämmelser, samarbete och överenskommelser mellan olika aktörer fyller sin funktion.

 • Skattereduktion för elanslutning för mindre fartyg (fartyg)
  Trafikanalys föreslår att befintlig skattereduktion för landström för större fartyg utökas till att även gälla fartyg med en bruttodräktighet som understiger 400 och som används i yrkesmässig trafik.
 • Klimatpremie för elfartyg (fartyg)
  Trafikanalys föreslår att Energimyndigheten får i uppdrag att närmare analysera och föreslå hur en klimatpremie kan utformas för att stimulera en marknadsintroduktion av elfartyg.
 • Stöd till elanslutning för fartyg (hamnar)
  Trafikanalys föreslår att lämplig myndighet får i uppdrag att ta fram förslag till förordning för ett stöd till land- och laddinfrastruktur för fartyg.
 • Undantag från kravet på nätkoncession för hamnar (hamnar)
  Trafikanalys föreslår att en utredning tillsätts för att klargöra hur undantag från krav på nätkoncession för elledningar och elnät i hamnar kan införas.
 • Tydligare klimatkrav på nationella fartyg (fartyg)
  Trafikanalys föreslår att Transportstyrelsen får i uppdrag att utreda behovet av förtydligade krav på minskade växthusgasutsläpp från nationella fartyg.
 • Underlätta processen för certifiering av fartyg vid konvertering till eldrift (fartyg)
  Trafikanalys föreslår att Transportstyrelsen får i uppdrag att genomföra åtgärder som underlättar processen för certifiering av nya lösningar kopplade till elektrifierad sjöfart.
 • Innovationsupphandling i regionalt upphandlad färjetrafik (fartyg)
  Trafikanalys föreslår att staten tar initiativ till ett samarbete med regioner med målet att få till stånd innovationsupphandling av statlig och regionalt upphandlad trafik för att främja en utveckling av elsjöfart.

Övriga åtgärder

Förutom ovanstående styrmedelsförslag gör Trafikanalys även följande två medskick.

 • Miljödifferentierade avgifter
  Trafikanalys efterlyser en vidare diskussion om miljödifferentierade sjöfartsavgifter för att stimulera introduktionen av elsjöfart.

 • Miljözoner i hamnar
  Enligt Trafikanalys uppfattning är det inte lämpligt att införa miljözoner i vissa hamnar för att öka användningen av ladd- och landström. Miljözoner är generellt sett ett styrmedel som kan ha sin plats när marknaden är mogen och det finns flera operatörer inom relevanta segment som kan leva upp till de krav som ställs. Elektrifiering av sjöfarten har inte kommit dit än.