Elfärja Foto:Mostphotos


Trafikanalys har fått två uppdrag av regeringen som handlar om en ökad elektrifiering inom sjöfarten. Ett uppdrag handlar om att öka användningen av land- och laddström, och ett annat om att utreda förutsättningarna för eldrivna fartyg.

I uppdraget för eldrivna fartyg ska Trafikanalys analysera förutsättningarna för en ökad användning av helt eller delvis eldrivna fartyg i Sverige. Här ingår det att identifiera och analysera eventuella begränsningar för en ökad användning av helt eller delvis eldrivna fartyg och drivlinor, samt att föreslå möjliga åtgärder för att åstadkomma detta.

Den samhällsekonomiska effektiviteten av möjliga åtgärder ska analyseras och konsekvenser redovisas.

Land- och laddström för sjöfarten

Trafikanalys ska med stöd av Transportstyrelsen och Statens energimyndighet analysera olika stimulansåtgärder för att åstadkomma en ökad användning av land- och laddström i hamnarna. Analysen ska visa vilka fartyg som ska omfattas av eventuella stimulansåtgärder och utreda förutsättningarna för att införa förbud eller begränsningar för vissa fartyg att anlöpa vissa hamnar, t.ex. genom att införa miljözoner.

I uppdraget ingår också att belysa olika åtgärder för investeringar i anslutningsutrustning och hur eventuella förslag överensstämmer med internationell rätt och EU-rätt. Pågående förhandlingar inom rådet och Europaparlamentet med anledning av EU-kommissionens förslag i Fit for 55-paketet ska beaktas. De samhällsekonomiska effekterna ska beskrivas.

Båda uppdragen ska redovisas till Regeringskansliet senast den 15 december 2022.