Björn Olsson

Björn Olsson
Kvalificerad utredare bjorn.olsson@trafa.se 010-414 42 26 076-128 74 27 Analys och granskning Björn arbetar med sjöfartens konkurrenskraft, sjöfartsstöd, upphandlingsformer och produktivitet i infrastrukturförsörjningen samt samhällsekonomi och Östersjöstrategin.

Båt lastar i hamn

Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2019


Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen följa upp den svenska sjöfartens internationella konkurrenssituation. I årets...

""

Sjöfartsstödets effekter 2017


Denna rapport är en uppföljning av sjöfartsstödets effekter på rederierna år 2017. Fokus ligger på de ekonomiska och finansiell...

Fronter på flera lastbilar

Yttrande över förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om fastställande av utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon


Trafikanalys har yttrat sig över ett förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om utsläppsnormer. Trafikanalys ser...

""

Yttrande över förändringar i Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter


Trafikanalys har anmodats att lämna yttrande över förändringar i Transportstyrelsens föreskrifter för avgifter ( TSFS 2016:105)...

Vägavgift

Yttrande över promemorian - Höjda och miljödifferentierade vägavgifter


Trafikanalys ser positivt på att vägavgiften höjs mot aktuella maxbelopp och att en kraftigare miljödifferentiering av...

""

Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2018


Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen följa upp den svenska sjöfartens internationella konkurrenssituation. Utifrån...

Båt lastar i hamn

Yttrande över förordning om Eko-bonussystem


Trafikanalys har anmodats yttra sig över regeringens förslag till en förordning om Eko-bonussystem.

Lastning av container på fartyg

Sjöfartsstödets effekter 2016


Trafikanalys har sedan 2012 ett löpande uppdrag att följa upp och analysera effekterna av stödet till svensk sjöfart. Den här...

Skepp i horisonten

Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituationen 2017


Många insatser pågår och har genomförts för att gynna svensk sjöfart, men ännu ses inget trendbrott i utvecklingen för den...

Personbil på landsväg

"Från värdekedja till värdecykel"


Trafikanalys har yttrat sig över betänkandet Från värdekedja till värdecykel (SOU 2017:22). I sitt svar kommenterar Trafikanaly...

Båt lastar i hamn

Utredning om Eco-bonussystem för sjöfart


Trafikanalys har på uppdrag av regeringen utrett förutsättningarna för ett eventuellt svenskt Eco-bonussystem för sjöfarten....

Ett skepp

ECO-bonus för sjöfart— delredovisning


Trafikanalys fick den 2 mars 2017 i uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna för ett tillfälligt ECO-bonussystem för...

Ett skepp

ECO-bonus för sjöfart


Trafikanalys har fått i uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna för att införa ett tillfälligt ECO-bonussystem i...

Hamn på vintern

Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2016


Trafikanalys nya rapport visar hur förutsättningarna för sjöfart i Sverige har utvecklats inom områden som skatter och regelver...

Ett skepp

Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2015


Utifrån tillgänglig statistik konstaterar Trafikanalys att det svenska fartygsregistret fortsätter att förlora i konkurrenskraf...

Båt på isigt hav

Sjöfartsstödets effekter 2013


Rapporten inleds med en beskrivning av sjöfartsstödets utformning, dess villkor och utvecklingen av stödet i termer av utbetald...

Hamn på vintern

Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2014


Vi inleder rapporten med en översikt av sjöfartsmarknaden och dess olika segment. Skilda segment inom sjöfarten har olika...

Ett lastfartyg

Sjöfartsstödets effekter 2011 och 2012


Denna rapport är en uppföljning av sjöfartsstödets effekter åren 2011 och 2012.

Fartyg

Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2013


Trafikanalys har regerings uppdrag att följa den svenska sjöfartens internationella konkurrenssituation och utvärdera effektern...

Skepp i horisonten

Copenhagen Economics: Svensk sjöfarts konkurrenssituation


Globalt sett har det senaste decenniet präglats av en stark sjöfartskonjunktur. I takt med detta har svenska rederier växt, båd...

Ett lastfartyg

Svenskt sjöfartsstöd och konkurrenskraft


Från och med år 2012 har Trafikanalys regeringens uppdrag att följa den svenska sjöfartens internationella konkurrenssituation...

Planskild korsning vid Slussen

Kvalitetssäkring och kostnadskontroll i de nordiska länderna


Infrastruktur tar stora resurser i anspråk och drabbas ofta av fördyringar i form av tids- och kostnadsöverskridanden. Det är...

Brobygge

Anläggningsbranschen– utveckling, marknadsstruktur och konjunkturkänslighet


Trafikanalys har under hösten 2011 arbetat med två uppdrag som båda har koppling till anläggningsbranschen och dess utveckling...

Händer på lastbilsratt

Struktur och styrning av de statliga transportmyndigheterna i de nordiska länderna


Mot bakgrund av de senaste myndighetsreformerna som genomförts i de nordiska länderna ger denna rapport en översiktlig bild av...