Björn Olsson
Kvalificerad utredare bjorn.olsson@trafa.se 010-414 42 26 076-128 74 27 Avdelningen för styrmedels- och omvärldsanalys Björn arbetar med sjöfartens konkurrenskraft, sjöfartsstöd och styrmedelsfrågor samt frågor som rör infrastrukturplanering och samhällsekonomi.

""

Yttrande över förslag om statligt stöd till regionala elektrifieringspiloter


Trafikanalys har yttrat sig över förslaget om stöd till regionala elektrifieringspiloter. Myndigheten ser positivt på förslaget...

""

Yttrande över EU-kommissionens förslag till ändring av direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen


Trafikanalys har yttrat sig över EU-kommissionens förslag om ändring av direktiv för utbyggnad av infrastruktur för alternativa...

Skepp i horisonten

Yttrande över Havet och människan (SOU 2020:83)


  Trafikanalys har getts tillfälle att lämna synpunkter på Miljömålsberedningens breda genomgång av havsmiljö­problematiken och...

Tankning av bil Foto: Mostphotos

Yttrande över promemorian Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel för 2022


Trafikanalys har lämnat ett yttrande över promemorian Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel för 2022 (Fi...

Foto Bertil Bernhardsson Mostphotos

Sjöfartsstödets effekter 2019


Trafikanalys kan konstatera att sjöfartsstödet 2019 fortsatt hade stor betydelse för den svenska rederinäringen. De stödmottaga...

""

Lättnader vid stöd genom nedsatt energiskatt med anledning av covid-19-pandemin


Trafikanalys har yttrat sig över promemorian "Lättnader vid stöd genom nedsatt energiskatt med anledning av covid-19-pandemin"...

Bil som tankas

Yttrande över promemorian Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel


Trafikanalys har lämnat följande yttrande över promemorian Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel. 

Bevakning 17 juli


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 17 juli.

Bevakning 16 juli


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 16 juli.

Bevakning 15 juli


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 15 juli.

Bevakning 14 juli


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 14 juli.

Bevakning 13 juli


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 13 juli.

Bevakning 10 juli


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 10 juli.

Bevakning 9 juli


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 9 juli.

Bevakning 8 juli


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 8 juli.

Bevakning 7 juli


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 7 juli.

Bevakning 6 juli


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 6 juli.

Bevakning 3 juli


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 3 juli.

Foto: Paul Wallén/Mostphotos

Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2020


Passagerartrafiken till svenska hamnar har minskat, rederier gör stora förluster och många sjömän är varslade eller arbetslösa....

Bevakning 2 juli


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 2 juli.

Bevakning 1 juli


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 1 juli.

Bevakning 30 juni


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 30 juni.

Bevakning 29 juni


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 29 juni.

Lotsbåt på väg till fartyg

Sjöfartsstödets effekter 2018


Trafikanalys konstaterar att sjöfartsstödet 2018 fortsatt hade stor betydelse för den svenska rederinäringen. I genomsnitt...

Båt lastar i hamn

Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2019


Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen följa upp den svenska sjöfartens internationella konkurrenssituation. I årets...

""

Sjöfartsstödets effekter 2017


Denna rapport är en uppföljning av sjöfartsstödets effekter på rederierna år 2017. Fokus ligger på de ekonomiska och finansiell...

Fronter på flera lastbilar

Yttrande över förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om fastställande av utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon


Trafikanalys har yttrat sig över ett förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om utsläppsnormer. Trafikanalys ser...

""

Yttrande över förändringar i Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter


Trafikanalys har anmodats att lämna yttrande över förändringar i Transportstyrelsens föreskrifter för avgifter ( TSFS 2016:105)...

Vägavgift

Yttrande över promemorian - Höjda och miljödifferentierade vägavgifter


Trafikanalys ser positivt på att vägavgiften höjs mot aktuella maxbelopp och att en kraftigare miljödifferentiering av...

""

Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2018


Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen följa upp den svenska sjöfartens internationella konkurrenssituation. Utifrån...

Båt lastar i hamn

Yttrande över förordning om Eko-bonussystem


Trafikanalys har anmodats yttra sig över regeringens förslag till en förordning om Eko-bonussystem.

Lastning av container på fartyg

Sjöfartsstödets effekter 2016


Trafikanalys har sedan 2012 ett löpande uppdrag att följa upp och analysera effekterna av stödet till svensk sjöfart. Den här...

Skepp i horisonten

Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituationen 2017


Många insatser pågår och har genomförts för att gynna svensk sjöfart, men ännu ses inget trendbrott i utvecklingen för den...

Personbil på landsväg

"Från värdekedja till värdecykel"


Trafikanalys har yttrat sig över betänkandet Från värdekedja till värdecykel (SOU 2017:22). I sitt svar kommenterar Trafikanaly...

Båt lastar i hamn

Utredning om Eco-bonussystem för sjöfart


Trafikanalys har på uppdrag av regeringen utrett förutsättningarna för ett eventuellt svenskt Eco-bonussystem för sjöfarten....

Ett skepp

ECO-bonus för sjöfart— delredovisning


Trafikanalys fick den 2 mars 2017 i uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna för ett tillfälligt ECO-bonussystem för...

Ett skepp

ECO-bonus för sjöfart


Trafikanalys har fått i uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna för att införa ett tillfälligt ECO-bonussystem i...

Hamn på vintern

Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2016


Trafikanalys nya rapport visar hur förutsättningarna för sjöfart i Sverige har utvecklats inom områden som skatter och regelver...

Ett skepp

Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2015


Utifrån tillgänglig statistik konstaterar Trafikanalys att det svenska fartygsregistret fortsätter att förlora i konkurrenskraf...

Båt på isigt hav

Sjöfartsstödets effekter 2013


Rapporten inleds med en beskrivning av sjöfartsstödets utformning, dess villkor och utvecklingen av stödet i termer av utbetald...

Hamn på vintern

Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2014


Vi inleder rapporten med en översikt av sjöfartsmarknaden och dess olika segment. Skilda segment inom sjöfarten har olika...

Ett lastfartyg

Sjöfartsstödets effekter 2011 och 2012


Denna rapport är en uppföljning av sjöfartsstödets effekter åren 2011 och 2012.

Fartyg

Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2013


Trafikanalys har regerings uppdrag att följa den svenska sjöfartens internationella konkurrenssituation och utvärdera effektern...

Skepp i horisonten

Copenhagen Economics: Svensk sjöfarts konkurrenssituation


Globalt sett har det senaste decenniet präglats av en stark sjöfartskonjunktur. I takt med detta har svenska rederier växt, båd...

Ett lastfartyg

Svenskt sjöfartsstöd och konkurrenskraft


Från och med år 2012 har Trafikanalys regeringens uppdrag att följa den svenska sjöfartens internationella konkurrenssituation...

Planskild korsning vid Slussen

Kvalitetssäkring och kostnadskontroll i de nordiska länderna


Infrastruktur tar stora resurser i anspråk och drabbas ofta av fördyringar i form av tids- och kostnadsöverskridanden. Det är...

Brobygge

Anläggningsbranschen– utveckling, marknadsstruktur och konjunkturkänslighet


Trafikanalys har under hösten 2011 arbetat med två uppdrag som båda har koppling till anläggningsbranschen och dess utveckling...

Händer på lastbilsratt

Struktur och styrning av de statliga transportmyndigheterna i de nordiska länderna


Mot bakgrund av de senaste myndighetsreformerna som genomförts i de nordiska länderna ger denna rapport en översiktlig bild av...