Björn Olsson

Björn Olsson
Kvalificerad utredare bjorn.olsson@trafa.se 010-414 42 26 076-128 74 27 Avdelningen för styrmedels- och omvärldsanalys Björn arbetar med sjöfartens konkurrenskraft, sjöfartsstöd och styrmedelsfrågor samt frågor som rör infrastrukturplanering och samhällsekonomi.

Foto: Mostphotos

Yttrande över PM Slopad indexering av energiskatten på el

Trafikanalys har lämnat ett yttrande över promemorian "Slopad indexering av energiskatten på el".

"" Foto:Mostphotos

Yttrande över förslaget Tillfällig skrotningspremie för att påskynda omställningen av den svenska fordonsflottan

Trafikanalys har yttrat sig över förslaget "Tillfällig skrotningspremie för att påskynda omställningen av den svenska...

""

Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till författningsändringar för att införa ett utsläppshandelssystem

Trafikanalys har lämnat ett yttrande över Naturvårdsverkets förslag till författningsändringar för att införa ett utsläppshande...

Foto: Paul Wallén/Mostphotos

Sjöfartstödets effekter

Från och med år 2012 har Trafikanalys regeringens uppdrag att genomföra en årlig utvärdering av effekterna av stödet till svens...

Foto: Mostphotos

Sjöfartsstödets effekter 2021 och 2022

Trafikanalys konstaterar att sjöfartsstödet har haft stor betydelse för den svenska rederinäringen även under 2021 och 2022. År...

""

Yttrande över promemorian Ändrade vägavgifter inom eurovinjettsamarbetet

Trafikanalys har lämnat ett yttrande över promemorian "Ändrade vägavgifter inom eurovinjettsamarbetet".

Foto: Mostphotos

Granskning av Trafikverkets byggstartsförslag 2023

Trafikanalys har granskat underlag och processer för de större infrastrukturprojekt som Trafikverket föreslår ska få börja bygg...

""

Yttrande över promemorian Genomförande av ändringar i eurovinjettdirektivet

Trafikanalys har lämnat ett yttrande över promemorian "Genomförande av ändringar i eurovinjettdirektivet".

""

Yttrande över promemorian Vissa förslag på bränsleskatteområdet inför budgetpropositionen 2024

Trafikanalys har lämnat ett svar på promemorian och yttrar sig främst gällande förslaget i avsnitt 2 som gäller pausad indexeri...

""

Förslag på lagändringar för att genomföra ändringar i utsläppshandelssystemet EU ETS

Trafikanalys har lämnat ett remissyttrande över Promemorian Förslag till lagändringar för att genomföra ändringar i utsläppshan...

El färja i Göteborg Foto_Trygve Finkelsen_Mostphotos

Förutsättningar och styrmedel för ökad elsjöfart

Det finns potential att öka elektrifieringen i svensk sjöfart. Inom ramen för ett regeringsuppdrag föreslår Trafikanalys nya...

""

Styrmedel för sjöfartens klimatomställning

Denna promemoria om styrmedel för sjöfarten är en del av Trafikanalys uppdrag att ta fram underlag om transportområdet till den...

""

Yttrande över Trafikverkets förslag Förlängd och breddad ekobonus

Trafikanalys har yttrat sig över Trafikverkets förslag till en förlängd och breddad ekobonus.

""

Yttrande över promemorian Pausad höjning av reduktionsplikten för bensin och diesel 2023

Trafikanalys har ingen invändning mot förslaget att pausa höjningen av reduktionsplikten för bensin och diesel 2023.

Elfärja Foto:Mostphotos

Eldrivna fartyg och land- och laddström för sjöfarten utreds

Trafikanalys har fått två uppdrag av regeringen som handlar om en ökad elektrifiering inom sjöfarten. Ett uppdrag handlar om at...

""

Webbinarium: svensk sjöfart under 10 år

Den 24 februari genomförde Trafikanalys ett webbinarium om svensk sjöfart under de senaste tio åren. Trafikanalys har regeringe...

Traktor på åker Foto:Mostphotos/Elena Eisseeva

Yttrande över SOU (2021:67) Vägen till fossiloberoende jordbruk

Trafikanalys har lämnat ett yttrande över SOU 2021:67 Vägen till fossiloberoende jordbruk.

Passagerare på båtdäck Foto Mostphotos/Trygve Finkelse

Yttrande över Trafikverkets rapport Analys av alternativa modeller för färjetrafik till Gotland

Trafikanalys har anmodats att yttra sig över Trafikverkets rapport om alternativa modeller för upphandling av färjetrafik till...

Skepp och kranar i Göteborgs hamn Foto: Mostphotos

Sjöfartsstödets effekter 2020

För att möta den internationella regelverkskonkurrens som råder för sjöfartsnäringen ger Sverige, under vissa villkor, ett s.k....

""

Yttrande över SOU 2021:73 Regler för statliga elvägar

Trafikanalys har lämnat ett yttrande över SOU 2021:73 Regler för statliga elvägar. Myndigheten lämnar synpunkter avseende...

Göteborgs hamn Foto:Mostphotos

Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2021

Syftet med denna rapport är att beskriva den svenska sjöfartens internationella konkurrens­situation med fokus på år 2020. Meda...

""

Yttrande över förslag om statligt stöd till regionala elektrifieringspiloter

Trafikanalys har yttrat sig över förslaget om stöd till regionala elektrifieringspiloter. Myndigheten ser positivt på förslaget...

""

Yttrande över EU-kommissionens förslag till ändring av direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen

Trafikanalys har yttrat sig över EU-kommissionens förslag om ändring av direktiv för utbyggnad av infrastruktur för alternativa...

Skepp i horisonten

Yttrande över Havet och människan (SOU 2020:83)

  Trafikanalys har getts tillfälle att lämna synpunkter på Miljömålsberedningens breda genomgång av havsmiljö­problematiken och...

Tankning av bil Foto: Mostphotos

Yttrande över promemorian Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel för 2022

Trafikanalys har lämnat ett yttrande över promemorian Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel för 2022 (Fi...

Foto Bertil Bernhardsson Mostphotos

Sjöfartsstödets effekter 2019

Trafikanalys kan konstatera att sjöfartsstödet 2019 fortsatt hade stor betydelse för den svenska rederinäringen. De stödmottaga...

""

Lättnader vid stöd genom nedsatt energiskatt med anledning av covid-19-pandemin

Trafikanalys har yttrat sig över promemorian "Lättnader vid stöd genom nedsatt energiskatt med anledning av covid-19-pandemin"...

Bil som tankas

Yttrande över promemorian Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel

Trafikanalys har lämnat följande yttrande över promemorian Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel. 

Foto: Paul Wallén/Mostphotos

Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2020

Passagerartrafiken till svenska hamnar har minskat, rederier gör stora förluster och många sjömän är varslade eller arbetslösa....

Lotsbåt på väg till fartyg

Sjöfartsstödets effekter 2018

Trafikanalys konstaterar att sjöfartsstödet 2018 fortsatt hade stor betydelse för den svenska rederinäringen. I genomsnitt...

""

Hamnar i fokus - beskrivning och analys av hamnbranschen

Trafikanalys har tagit fram ett kunskapsunderlag som kan vara till nytta i det transportpolitiska utvecklingsarbetet inom...

Bro

Yttrande över Transportstyrelsens förslag till förändringar i föreskriften (TSFS 2016:105) om avgifter

Trafikanalys anser att Transportstyrelsens gemensamma principer för sin kostnads­fördelning och avgiftssättning är rimliga. 

Båt lastar i hamn

Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2019

Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen följa upp den svenska sjöfartens internationella konkurrenssituation. I årets...

""

Breddad ekobonus föreslås för omlastning av gods till sjöfart och järnväg

Trafikanalys har haft regeringens uppdrag att analysera behovet av att främja intermodala godstransporter och hur det kan ske. ...

""

Sjöfartsstödets effekter 2017

Denna rapport är en uppföljning av sjöfartsstödets effekter på rederierna år 2017. Fokus ligger på de ekonomiska och finansiell...

Lastning av container på fartyg

Uppdrag att analysera hur intermodala godstransporter kan främjas

Regeringen har gett Trafikanalys i uppdrag att analysera behovet av att främja intermodala godstransporter och hur det kan ske....

Fronter på flera lastbilar

Yttrande över förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om fastställande av utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon

Trafikanalys har yttrat sig över ett förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om utsläppsnormer. Trafikanalys ser...

""

Yttrande över förändringar i Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter

Trafikanalys har anmodats att lämna yttrande över förändringar i Transportstyrelsens föreskrifter för avgifter ( TSFS 2016:105)...

Vägavgift

Yttrande över promemorian - Höjda och miljödifferentierade vägavgifter

Trafikanalys ser positivt på att vägavgiften höjs mot aktuella maxbelopp och att en kraftigare miljödifferentiering av...

""

Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2018

Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen följa upp den svenska sjöfartens internationella konkurrenssituation. Utifrån...

Båt lastar i hamn

Yttrande över förordning om Eko-bonussystem

Trafikanalys har anmodats yttra sig över regeringens förslag till en förordning om Eko-bonussystem.

Lastning av container på fartyg

Sjöfartsstödets effekter 2016

Trafikanalys har sedan 2012 ett löpande uppdrag att följa upp och analysera effekterna av stödet till svensk sjöfart. Den här...

""

Förändrade föreskrifter för Transportstyrelsens avgifter

Trafikanalys har getts tillfälle att yttra sig över förändringar i Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter. 

Skepp i horisonten

Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituationen 2017

Många insatser pågår och har genomförts för att gynna svensk sjöfart, men ännu ses inget trendbrott i utvecklingen för den...

Personbil på landsväg

"Från värdekedja till värdecykel"

Trafikanalys har yttrat sig över betänkandet Från värdekedja till värdecykel (SOU 2017:22). I sitt svar kommenterar Trafikanaly...

Båt lastar i hamn

Utredning om Eco-bonussystem för sjöfart

Trafikanalys har på uppdrag av regeringen utrett förutsättningarna för ett eventuellt svenskt Eco-bonussystem för sjöfarten....

Ett skepp

ECO-bonus för sjöfart— delredovisning

Trafikanalys fick den 2 mars 2017 i uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna för ett tillfälligt ECO-bonussystem för...

Utsläpp från båtskorsten

Hur påverkar ett kvävekontrollområde svensk industri?

Trafikanalys har haft i uppdrag att utreda konsekvenserna för svensk industri av ett införande av ett så kallat kvävekontrollom...

Utsläpp från båtskorsten

Konsekvenser av NECA – Slutredovisning

Trafikanalys har haft i uppdrag att utreda konsekvenserna för svensk industri av ett införande av ett så kallat kvävekontrollom...

Ett skepp

ECO-bonus för sjöfart

Trafikanalys har fått i uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna för att införa ett tillfälligt ECO-bonussystem i...

Hamn på vintern

Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2016

Trafikanalys nya rapport visar hur förutsättningarna för sjöfart i Sverige har utvecklats inom områden som skatter och regelver...

Hamn på vintern

Ett svenskt tonnageskattesystem

Utifrån ett rent nationellt transportpolitiskt perspektiv är frågan om registreringsland och flaggstat inte av någon större...

Ett skepp

Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2015

Utifrån tillgänglig statistik konstaterar Trafikanalys att det svenska fartygsregistret fortsätter att förlora i konkurrenskraf...

Båt på isigt hav

Sjöfartsstödets effekter 2013

Rapporten inleds med en beskrivning av sjöfartsstödets utformning, dess villkor och utvecklingen av stödet i termer av utbetald...

Hamn på vintern

Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2014

Vi inleder rapporten med en översikt av sjöfartsmarknaden och dess olika segment. Skilda segment inom sjöfarten har olika...

Ett lastfartyg

Sjöfartsstödets effekter 2011 och 2012

Denna rapport är en uppföljning av sjöfartsstödets effekter åren 2011 och 2012.

Fartyg

Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2013

Trafikanalys har regerings uppdrag att följa den svenska sjöfartens internationella konkurrenssituation och utvärdera effektern...

Skepp i horisonten

Copenhagen Economics: Svensk sjöfarts konkurrenssituation

Globalt sett har det senaste decenniet präglats av en stark sjöfartskonjunktur. I takt med detta har svenska rederier växt, båd...

Planskild korsning vid Slussen

Kvalitetssäkring och kostnadskontroll i de nordiska länderna

Infrastruktur tar stora resurser i anspråk och drabbas ofta av fördyringar i form av tids- och kostnadsöverskridanden. Det är...

Brobygge

Anläggningsbranschen– utveckling, marknadsstruktur och konjunkturkänslighet

Trafikanalys har under hösten 2011 arbetat med två uppdrag som båda har koppling till anläggningsbranschen och dess utveckling...

Bro

Produktivitetskommittén och anläggningsbranschen

Under 2010-2012 bistod Trafikanalys Produktivitetskommittén i deras arbete med att följa upp och analysera statliga beställares...

Händer på lastbilsratt

Struktur och styrning av de statliga transportmyndigheterna i de nordiska länderna

Mot bakgrund av de senaste myndighetsreformerna som genomförts i de nordiska länderna ger denna rapport en översiktlig bild av...