Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Björn Olsson

Björn Olsson
Kvalificerad utredare bjorn.olsson@trafa.se 010-414 42 26 076-128 74 27 Analys och granskning Björn arbetar med sjöfartens konkurrenskraft, sjöfartsstöd, upphandlingsformer och produktivitet i infrastrukturförsörjningen samt samhällsekonomi och Östersjöstrategin.

Händer på lastbilsratt

Struktur och styrning av de statliga transportmyndigheterna i de nordiska länderna


Mot bakgrund av de senaste myndighetsreformerna som genomförts i de nordiska länderna ger denna rapport en översiktlig bild av...

Brobygge

Anläggningsbranschen– utveckling, marknadsstruktur och konjunkturkänslighet


Trafikanalys har under hösten 2011 arbetat med två uppdrag som båda har koppling till anläggningsbranschen och dess utveckling...

Planskild korsning vid Slussen

Kvalitetssäkring och kostnadskontroll i de nordiska länderna


Infrastruktur tar stora resurser i anspråk och drabbas ofta av fördyringar i form av tids- och kostnadsöverskridanden. Det är...

Ett lastfartyg

Svenskt sjöfartsstöd och konkurrenskraft


Från och med år 2012 har Trafikanalys regeringens uppdrag att följa den svenska sjöfartens internationella konkurrenssituation...

Ett skepp

ECO-bonus för sjöfart


Trafikanalys har fått i uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna för att införa ett tillfälligt ECO-bonussystem i...

Ett skepp

ECO-bonus för sjöfart— delredovisning


Trafikanalys fick den 2 mars 2017 i uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna för ett tillfälligt ECO-bonussystem för...

Båt lastar i hamn

Utredning om Eco-bonussystem för sjöfart


Trafikanalys har på uppdrag av regeringen utrett förutsättningarna för ett eventuellt svenskt Eco-bonussystem för sjöfarten....

Personbil på landsväg

"Från värdekedja till värdecykel"


Trafikanalys har yttrat sig över betänkandet Från värdekedja till värdecykel (SOU 2017:22). I sitt svar kommenterar Trafikanaly...

Lastning av container på fartyg

Sjöfartsstödets effekter 2016


Trafikanalys har sedan 2012 ett löpande uppdrag att följa upp och analysera effekterna av stödet till svensk sjöfart. Den här...

Båt lastar i hamn

Yttrande över förordning om Eko-bonussystem


Trafikanalys har anmodats yttra sig över regeringens förslag till en förordning om Eko-bonussystem.

""

Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2018


Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen följa upp den svenska sjöfartens internationella konkurrenssituation. Utifrån...

Vägavgift

Yttrande över promemorian - Höjda och miljödifferentierade vägavgifter


Trafikanalys ser positivt på att vägavgiften höjs mot aktuella maxbelopp och att en kraftigare miljödifferentiering av...

""

Yttrande över förändringar i Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter


Trafikanalys har anmodats att lämna yttrande över förändringar i Transportstyrelsens föreskrifter för avgifter ( TSFS 2016:105)...

Fronter på flera lastbilar

Yttrande över förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om fastställande av utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon


Trafikanalys har yttrat sig över ett förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om utsläppsnormer. Trafikanalys ser...

""

Sjöfartsstödets effekter 2017


Denna rapport är en uppföljning av sjöfartsstödets effekter på rederierna år 2017. Fokus ligger på de ekonomiska och finansiell...