Sjöfartsstödets effekter 2018

Lotsbåt på väg till fartyg

Trafikanalys konstaterar att sjöfartsstödet 2018 fortsatt hade stor betydelse för den svenska rederinäringen. I genomsnitt utgjorde stödet 10 procent av företagens omsättning 2018. Lönsamheten mätt som vinstmarginal var bland rederierna år 2018 cirka 2 procent i genomsnitt, vilket var något högre jämfört med 2017.

Hela rapporten

Rapport 2019:14
Publicerad:  19 december 2019

År 2018 var något bättre än 2017 för de svenska rederier som får ta del av det svenska sjöfartsstödet. År 2018 utbetalades 1,43 miljarder i sjöfartsstöd till 41 rederier. Av dessa 41 rederier var 31 rederier med i undersökningen för 2018, och för dessa 31 företag uppgick det sammanlagda stödet till knappt 1,3 miljarder kronor, vilket är i stort sett lika mycket som året innan. Trafikanalys har analyserat sjöfartsstödets effekter för 31 av de rederier som får svenskt sjöfartsstöd.

Ekonomiska effekter av stödet

Sjöfartsstödets effekt på olika finansiella nyckeltal bland rederierna visar att stödet har stor betydelse för lönsamheten. Vinstmarginalen sjunker kraftigt om sjöfartsstödet exkluderas, såväl för respektive segment som för rederierna totalt sett. I likhet med år 2017 uppvisar samtliga rederisegment negativa siffror för medianvärdet på vinstmarginalen om sjöfartsstödet exkluderas.

Trafikanalys samlade slutsatser är att rederiernas ekonomi sammantaget är något bättre 2018 än 2017. Sjöfartsstödet har fortsatt stor betydelse och utan sjöfartsstöd skulle rederierna inte kunna bedriva verksamheten på samma sätt som idag. Utan stödet skulle rederierna behöva anpassa sin verksamhet och sannolikt behöva flagga ut fartyg till andra länder.


  • Sjöfartsstödets effekter 2017

    Denna rapport är en uppföljning av sjöfartsstödets effekter på rederierna år 2017. Fokus ligger på de ekonomiska och finansiell...