Statistiken ger en bild av antalet kilometer som körs på de svenska vägarna under ett år. Det görs genom en modell som baseras på förändringar av trafikarbetet på det statliga vägnätet från Trafikverkets Trafikbarometer och uppgifter om körsträckor för svenskregistrerade fordon. 

Om statistiken

Uppgifterna avseende körsträckor har justerats för utrikes trafik av svenska fordon respektive trafik på svenska vägar av utländska fordon. Nackdelen med metoden är att den inte går att bryta ned regionalt.
Statistiken avseende trafikarbete på de svenska vägarna publiceras årligen under april månad med preliminära uppgifter. Uppgifter för motorcykel och utländska lastbilar finns tillgängliga först under hösten så slutgiltiga uppgifter för trafikarbetet publiceras under senare delen av september.


Tidigare publiceringar
Beskrivning Rapport Tabellverk Dokumentation
Trafikarbete på svenska vägar 1990-2023
Ladda ner Trafikarbete på svenska vägar 1990-2023, PDF
Ladda ner Trafikarbete på svenska vägar 1990-2023, XLSX
Trafikarbete 1950-2014
Ladda ner Trafikarbete 1950-2014, XLSX

Revidering av modellen

Under 2013-2014 reviderades modellen för att beräkna trafikarbetet på de svenska vägarna. Den nuvarande modellen har använts på historiskt data tillbaka till 1990. Detta innebär ett tidsseriebrott. För 1950-1989 används en gammal modell, dessa uppgifter finns fortfarande tillgängliga tillsammans med dokumentation, men är inte jämförbar med publicerad tidsserie för 1990 och framåt.

Läs mer i PM 2013:8 Trafikarbete på svenska vägar - en översyn av skattningsmetoden