Rapporter

Den här sidan samlar alla våra publicerade rapporter.

Om du söker en specifik publikation använd gärna vår sökfunktion för publikationer.

Hållbar policy - utvärderingar av transportpolitiska styrmedel

Den här rapporten presenterar en kunskapssammanställning över ex-postutvärderingar av transportpolitiska styrmedel i en svensk...

Uppföljning av de transportpolitiska målen 2024

2023 var ett händelserikt år i det svenska transportsystemet och i transportpolitiken både inrikes och på EU-nivå. Trafikanalys...

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader 2023

Varje år sammanställer Trafikanalys i vilken utsträckning olika trafikslag betalar för sina samhällsekonomiska kostnader för...

Utvecklad statistik för en elektrifierad transportsektor

Trafikanalys har på uppdrag av regeringen tagit fram en plan för hur transportstatistiken kan utvecklas för att kunna beskriva ...

Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2023

Efter en tydlig nedgång under pandemiåren vände den svenska sjötrafiken upp under 2022. Den svenskkontrollerade handelsflottan...

Sjöfartsstödets effekter 2021 och 2022

Trafikanalys konstaterar att sjöfartsstödet har haft stor betydelse för den svenska rederinäringen även under 2021 och 2022. År...

Vilken bild förmedlar Trafikverket till regeringen av kostnadsutvecklingen i investeringsverksamheten?

Trafikanalys har genomfört en genomlysning av hur investeringsåtgärders kostnadsutveckling redovisas till regeringen i...

Granskning av Trafikverkets byggstartsförslag 2023

Trafikanalys har granskat underlag och processer för de större infrastrukturprojekt som Trafikverket föreslår ska få börja bygg...

Uppföljning av de transportpolitiska målen 2023

Sammantaget bedömer Trafikanalys att samhället inte har närmat sig en långsiktigt hållbar transportförsörjning sett ur alla...