Rapporter

Den här sidan samlar alla våra publicerade rapporter. Om du söker en specifik publikation använd gärna vår sökfunktion för publikationer.

 

Granskning av Trafikverkets byggstartsförslag 2021


Trafikanalys har granskat underlag och processer för de infrastrukturprojekt som Trafikverket föreslår ska få börja byggas de...

Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomiska analyser 2020


Trafikanalys har i uppdrag att följa Trafikverkets arbete med att utveckla modeller för samhällsekonomiska analyser. I den här...

Uppföljning av de transportpolitiska målen 2021


Coronapandemin hade en stor påverkan på transportsystemet under 2020, framför allt vad gäller resandet. Transporternas utsläpp ...

Framsteg för arbetet med den nationella godstransportstrategin


För de allra flesta insatserna i den nationella godstransportstrategin pågår arbete i linje med vad som utrycks i strategin. De...

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader för 2020


Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen analysera transportsektorns samhällsekonomiska kostnader i relation till de...

Internationellt modellföljande under tio år – en tillbakablick 2021


Enligt instruktion ska Trafikanalys följa den internationella utvecklingen av modeller för samhällsekonomisk analys. Årets...

Personbilsflottans bestämningsfaktorer


Att ha tillgång till ett stort utbud av kollektivtrafik minskar inte ägandet av personbilar. Det visar en ny studie från...

Godsflöden under coronapandemins första halvår


De svenska godstransporterna minskade marginellt under det första halvåret med coronapandemin. Bara mindre förändringar i...

Sjöfartsstödets effekter 2019


Trafikanalys kan konstatera att sjöfartsstödet 2019 fortsatt hade stor betydelse för den svenska rederinäringen. De stödmottaga...

Trafikanalys har lämnat delutvärdering av den nationella godstransportstrategin


Rapporteringen presenteras i en huvudrapport samt flera underlags-PM och kan betraktas som ett ”benchmark” i ett långsiktigt...

Resmönster under coronapandemins första halvår


  Coronapandemin påverkade resandet kraftigt under det första halvåret mars–augusti 2020. I genomsnitt minskade antalet förflyt...

Anpassning och e-handel räddade godstransporterna under pandemins första del


Trafikanalys har under hösten 2020 i flera rapporter skildrat hur person- och godstransporter påverkats av coronapandemin. Denn...

Elflyg öppnar för nya möjligheter


Flygets klimatpåverkan behöver minska för att målen inom klimatområdet ska nås, och elflyg kan vara en del av lösningen på sikt...

Granskning av Trafikverkets byggstartsförslag 2020


Trafikanalys har granskat underlag och processer för de infrastrukturprojekt som Trafikverket föreslår ska få byggstartas de...

Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomisk analys 2019


Trafikanalys har ett återkommande uppdrag att följa Trafikverkets arbete med att utveckla modeller för samhällsekonomiska...

Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2020


Passagerartrafiken till svenska hamnar har minskat, rederier gör stora förluster och många sjömän är varslade eller arbetslösa....

Skattelättnad för arbetsresor – analys av vissa konsekvenser


Trafikanalys har haft i uppdrag att göra en fördjupad analys av vissa av konsekvenserna av förslagen i betänkandet Skattelättna...

Lagförslag om obligatoriska klimatdeklarationer av långväga resor


Fem myndigheter lämnar på uppdrag av regeringen ett gemensamt förslag till hur en lag om obligatoriska klimatdeklarationer kan...

Marknad för internationella tågbiljetter växer fram på sikt


Boknings- och försäljningsmarknaden för internationella tågbiljetter kommer att utvecklas av marknadens egna aktörer. Men det...

Uppföljning av de transportpolitiska målen 2020


Trafikanalys redovisar varje år en uppföljning av hur transportsystemet har utvecklats i förhållande till de transportpolitiska...

Uppföljning av den nationella godstransportstrategin 2020


Regeringen presenterade 2018 en nationell strategi för godstransporter. Trafikanalys har regeringens uppdrag att följa upp och...

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - rapport 2020


Trafikanalys har regeringens uppdrag att varje år rapportera analyser av transportsektorns samhällsekonomiska kostnader i...

Hur kan e-handelns transporter effektiviseras?


Krav på e-handelsföretag att redovisa klimatpåverkan från olika fraktalternativ och stöd konsumenterna att välja mer hållbara...

Hur utvecklas våra transportflöden i österled?


En ny rapport beskriver utvecklingen av handel, transportflöden och transportinfrastruktur till och från länderna runt Östersjö...

Hur bidrar transportsystemet till ökad hälsa?


Transportpolitikens hänsynsmål innebär att transportsystemet ska bidra till ökad hälsa – men vad innebär det? I Trafikanalys...

Sjöfartsstödets effekter 2018


Trafikanalys konstaterar att sjöfartsstödet 2018 fortsatt hade stor betydelse för den svenska rederinäringen. I genomsnitt...

Analys av e-handelns transportmönster


E-handel har potential att leda till mindre trafikvolymer och minskad energianvändning för transporter, om inköpsresor med bil...

Kvalitetsgranskning av Trafikverkets byggstartsförslag 2019


Trafikverket redovisade i mars 2019 förslag på objekt som bör få byggstartas år 1-3 (2020-2022) samt objekt som bör få förbered...

Fördjupad måluppföljning - hälsa och livsmiljö


Under 2018 hade Trafikanalys ett särskilt regeringsuppdrag att presentera fördjupade uppföljningar av vissa aspekter av de...

Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2019


Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen följa upp den svenska sjöfartens internationella konkurrenssituation. I årets...

Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomiska analyser 2018


Trafikanalys har ett återkommande uppdrag att följa Trafikverkets arbete med att utveckla modeller för samhällsekonomiska...

Kunskapsunderlag om uppkopplade, samverkande och automatiserade fordon, farkoster och system


Digitaliseringen av transportsektorn kommer att medföra en ökad uppkoppling, samverkan och automatisering, samtidigt skapas...

Uppföljning av de transportpolitiska målen 2019


Trafikanalys har ett löpande uppdrag att varje år redovisa en uppföljning av hur transportsystemet utvecklats i förhållande til...

Gång- cykel- och kollektivtrafik - uppföljning och indikativa kommunala mål


Trafikanalys fick hösten 2018 uppdraget att redovisa en plan för hur etappmålet för gång-, cykel- och kollektivtrafik ska följa...

Kartläggning av hinder i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning


Trafikanalys har haft i uppdrag av regeringen att kartlägga hinder för tillgänglighet och användbarhet inom kollektivtrafiksyst...

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - rapport 2019


Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen rapportera analyser av transportsektorns samhällsekonomiska kostnader relatera...

Uppföljning av regeringens godstransportstrategi - 2019


Regeringen presenterade i juni 2018 en nationell godstransportstrategi. Trafikanalys har regeringens uppdrag att följa upp...

Breddad ekobonus föreslås för omlastning av gods till sjöfart och järnväg


Trafikanalys har haft regeringens uppdrag att analysera behovet av att främja intermodala godstransporter och hur det kan ske. ...

Ny miljöpremie för lastbilar föreslås


För att ställa om fordonsflottan av tunga fossildrivna fordon föreslår Trafikanalys att en ny miljölastbilspremie införs. Premi...

Sjöfartsstödets effekter 2017


Denna rapport är en uppföljning av sjöfartsstödets effekter på rederierna år 2017. Fokus ligger på de ekonomiska och finansiell...

Kunskapsunderlag om persontransporter


I regleringsbrevet för 2018 fick Trafikanalys i uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag om persontransportsituationen i Sverig...

Nya lösningar för framtidens resvaneundersökningar


Denna rapport är Trafikanalys slutrapportering av projektet "Nya lösningar för framtidens resvaneundersökningar".

Resvanor och funktionsnedsättningar - statistik ur resvaneundersökningen


Trafikanalys har regeringens uppdrag att kartlägga hinder i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning.

Skatter och avgifter på transportområdet - slutredovisning


Trafikanalys har slutredovisat ett regeringsuppdrag om hur skatter och avgifter inom transportområdet bidrar till att nå de...

Fördjupad uppföljning av de transportpolitiska målen


Trafikanalys har haft ett uppdrag att göra en fördjupad uppföljning av de transportpolitiska målen, som ett komplement till den...

Fordon på väg 2017


I Sverige reser vi idag mer än någonsin, 2017 var ett år som kännetecknades av goda ekonomiska förutsättningar och kraftig...

Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2018


Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen följa upp den svenska sjöfartens internationella konkurrenssituation. Utifrån...

Avtal för upphandlad kollektivtrafik 2015


Den regionala kollektivtrafiken i Sverige är till stor del upphandlad. I den här rapporten sammanfattas länens upphandlade buss...

Förbättrad kunskapsförsörjning om järnvägstransporter


Trafikanalys har haft regeringen s uppdrag att föreslå åtgärder för att utveckla dagens statistik och kunskapsunderlag om...

Vad vet vi om taxi?


Trafikanalys har genomfört en studie som ger en översikt över taxis olika roller i transportsystemet. Den kartlägger också...

Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomiska analyser 2017


Trafikanalys har regeringens uppdrag att kontinuerligt följa Trafikverkets arbete med att utveckla modeller för samhällsekonomi...

Uppföljning av de transportpolitiska målen 2018


Trafikanalys har ett löpande uppdrag att varje år redovisa en uppföljning av hur transportsystemet utvecklats i förhållande til...

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - rapport 2018


Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen rapportera analyser av transportsektorns samhällsekonomiska kostnader i relati...

Åtgärder för minskad risk för terrorkörningar


Trafikanalys har på uppdrag av regeringen, analyserat olika åtgärder som kan begränsa användningen av tyngre fordon i urbana...

Kvalitetsgranskning av förslag till planer för transportsystemet 2018–2029 – slutredovisning


Trafikanalys har slutredovisat ett regeringsuppdrag för att kvalitetsgranska förslag till planer om åtgärdsplaneringen för...

Gap-analys av kunskapsunderlag om järnvägstransporter - delredovisning II


Trafikanalys har i uppdrag av regeringen att föreslå åtgärder för att utveckla dagens statistik och kunskapsunderlag om...

Hur kan vi öka kunskapen om godstransporter med lätta lastbilar?


Trafikanalys har i ett regeringsuppdrag inventerat behov av statistik om lätta lastbilar och distributionsfordon i urbana miljö...

Cykeltrafik - mätmetoder och nationella mål


Hur utvecklas cyklingen i Sverige egentligen? Metoderna för cykelmätningar skiljer sig åt mellan olika kommuner och...

Förändras våra resvanor av digitaliseringen?


Det finns en stor förhoppning om att ny kommunikationsteknik kan minska vårt resande. Genom att kunna arbeta, umgås, handla och...

Sjöfartsstödets effekter 2016


Trafikanalys har sedan 2012 ett löpande uppdrag att följa upp och analysera effekterna av stödet till svensk sjöfart. Den här...

Inventering av datakällor om lätta lastbilars transporter i urbana miljöer


Antal lätta lastbilar i trafik ökar stadigt varje år. Idag finns 535 000 lätta lastbilar i trafik, en ökning med 26 procent på ...

Tunga fordon i urbana miljöer - en kartläggning


Inom ramen för ett regeringsuppdrag har Trafikanalys kartlagt den kunskap som finns om användningen av tunga fordon i urbana...

Ökad kunskap om järnvägstransporter


Trafikanalys har fått i uppdrag av regeringen att föreslå åtgärder för att utveckla dagens statistik och kunskapsunderlag om...

Kvalitetsgranskning av Trafikverkets förslag till nationell plan för utveckling av infrastrukturen


Trafikanalys har delredovisat regeringsuppdraget att kvalitetsgranska förslag till planer inom åtgärdsplaneringen för...

Självkörande fordon och effekter på de transportpolitiska målen


Det finns ett stort intresse för självkörande fordon i samhället och förväntningarna på ökad trafiksäkerhet och bättre...

Skatter och avgifter på transportområdet - delredovisning


Trafikanalys har regeringens uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag om hur skatter och avgifter inom transportområdet bidrar...

Sänkt bashastighet i tätort


Trafikanalys förordar i ett regeringsuppdrag att en ny bas­hastig­het på 40 km/h införs i tätt­bebyggt område. De tydlig­aste...

Mindre utsläpp och ökad konkurrensnackdel


Trafikanalys har genomfört en utvärdering av de skärpta kraven på svavelhalt i sjöfartens fartygsbränsle och utsläpp 1 januari...

Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituationen 2017


Många insatser pågår och har genomförts för att gynna svensk sjöfart, men ännu ses inget trendbrott i utvecklingen för den...

Färre omkomna i bantrafiken 2016


Under 2016 omkom 14 personer i bantrafiken i Sverige (järnväg, spårväg och tunnelbana). Det är det lägsta antalet omkomna i...

Det nationella cykelbokslutet 2016


En vanlig dag cyklar i genomsnitt cirka 800 000 personer sju kilometer var, enligt statistik som Trafikanalys har levererat til...

Effekter av SECA på sjöfartens bränsleanvändning efterlevnad och kustnära luftkvalitet


Den första januari 2015 skärptes kravet på svavelhalten i sjöfartens bränsle och utsläpp i det svavelkontrollområde (SECA) som...

Överflyttningseffekter inom SECA


Den första januari 2015 skärptes kravet på svavelhalten i sjöfartens bränsle och utsläpp i det svavelkontrollområde (SECA) som...

Ny målstyrning för trafiksäkerheten


Trafikanalys har avrapporterat ett regeringsuppdrag där förslag lämnas till nya transportpolitiska preciseringar för...

Svårt att mäta distanshandelns transporter och effekter


Distanshandeln gör det enkelt att handla, oberoende av tid och plats, och den växer mycket snabbt. Den skapar stora paketvolyme...

Utredning om Eco-bonussystem för sjöfart


Trafikanalys har på uppdrag av regeringen utrett förutsättningarna för ett eventuellt svenskt Eco-bonussystem för sjöfarten....

Användningen av tunga fordon i urbana miljöer


Trafikanalys har fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett fördjupat kunskapsunderlag om användningen av tunga lastbilar i...

Oförändrade nivåer för svensk lastbilstrafik under 2016


​Transporterade godsmängder, antal transporter och körda kilometrar med svenskregistrerade lastbilar uppgår till samma nivåer s...

Trafikanalys redovisar statistik och korttidsprognoser över den svenska vägfordonsflottans utveckling - 2017


Trafikanalys har nu slutrapporterat regeringsuppdraget att redovisa statistik och korttidsprognoser över den svenska...

Uppföljning av de transportpolitiska målen 2017


Trafikanalys redovisar varje år en uppföljning av hur transportsystemet utvecklats i förhållande till de transportpolitiska...

Export av begagnade miljöbilar och fossiloberoendet


Efter tre år i Sverige är det påtagligt många miljöbilar som lämnar landet – många säljs vidare till Norge.

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - rapport 2017


Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen rapportera analyser av transportsektorns samhällsekonomiska kostnader i relati...

Trafikverkets arbete för ökad produktivitet och innovation i anläggningsbranschen


Trafikanalys har haft regeringens uppdrag att under tre år analysera Trafikverkets produktivitetsarbete.

Hur påverkar ett kvävekontrollområde svensk industri?


Trafikanalys har haft i uppdrag att utreda konsekvenserna för svensk industri av ett införande av ett så kallat kvävekontrollom...

Konsekvenser av NECA – Slutredovisning


Trafikanalys har haft i uppdrag att utreda konsekvenserna för svensk industri av ett införande av ett så kallat kvävekontrollom...

Trafikverkets arbete för ökad produktivitet och innovation i anläggningsbranschen - Slutrapport


Trafikanalys har haft regeringens uppdrag att under tre år analysera Trafikverkets arbete för att öka produktiviteten och...

Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomiska analyser 2016


Trafikanalys har regeringens uppdrag att kontinuerligt följa Trafikverkets arbete med att utveckla modeller för samhällsekonomi...

Trafikanalys har sett över transportpolitikens preciseringar och måluppföljning


Regeringen har lämnat två uppdrag till Trafikanalys som syftar till att se över de transportpolitiska preciseringarna och...

Automatiserad kolonnkörning – en lösning för framtiden?


Automatiserad kolonnkörning av långa lastbilar ter sig som en tänkbar framtida utveckling på vägtransportsidan.

Sjöfartsstödets effekter 2015


Denna rapport är en uppföljning av sjöfartsstödets effekter år 2015. Fokus ligger på de ekonomiska och finansiella effekterna h...

Transportmodeller - problem, möjligheter och framtida behov i Sverige och Norge


De transportmodeller som används för att planera och utvärdera åtgärder i transportsystemet förutsäger människors beteende med...

Integrering av kollektivtrafik och anropsstyrd trafik – hur påverkas resenärerna?


I den här rapporten studeras försöken att effektivisera trafikförsörjningen genom att kombinera linjetrafik med olika former av...

Så har trafiken påverkats av ID-kontroller i Öresundsregionen


Trafikanalys har genomfört en analys av hur ID-kontrollen som infördes den 4 januari 2016 kortsiktigt påverkat resenärer och...

Trygga och säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken


Trafikanalys har på regeringens uppdrag genomfört en kartläggning av utbud och efterfrågan av trygga och säkra uppställningspla...

Nya tjänster för delad mobilitet


De senaste åren har en mängd nya tjänster för delad mobilitet dykt upp på transportmarknaden, samtidigt som etablerade tjänster...

Migration, invandring och framtida transportpolitik


Hur klarade det svenska transportsystemet de hastigt ökade migrationsströmmarna hösten 2015 och hur måste transportpolitiken...

Fordonsflottans utveckling - delredovisning 2016


Trafikanalys har av regeringen i uppdrag att redovisa statistik och korttidsprognoser över den svenska fordonsflottans utveckli...

Uppföljning av de transportpolitiska målen 2016


Sedan målen antogs år 2009 har endast en marginell förbättring av tillgängligheten skett. Den förbättras i regioner och kommune...

Uppföljning av kollektivtrafikens användbarhet


Hur väl är kollektivtrafiken anpassad till personer med funktionshinder?

Kollektivtrafikens användbarhet för personer med funktionsnedsättning - mätningar 2013-2015


Trafikanalys har i samarbete med Trafikverket, Transportstyrelsen och Sjöfartsverket tagit fram en metod för mätning och...

Personbilsparkens fossiloberoende - utveckling och styrmedel


Utvecklingen mot en fossiloberoende fordonsflotta går trögt. De ekonomiska incitamenten bidrar till nyförsäljningen av bilar me...

Så tar Trafikverket hänsyn till underhåll vid beslut om investeringar


I den här rapporten undersöker Trafikanalys hur Trafikverket tar hänsyn till framtida underhåll när de planerar och beslutar om...

Trafikverkets arbete för ökad produktivitet och innovation i anläggningsbranschen - rapport 2016


Trafikanalys har regeringens uppdrag att under en treårsperiod analysera och utvärdera Trafikverkets arbete för att öka...

Fossilfri fordonspark till 2030?


Trafikanalys har genomfört två utvärderingar av åtgärder som syftar till att öka andelen personbilar som kan drivas med ett...

Kartläggning av godstransporter


Nu har landets godstransporter kartlagts. Vi har tagit reda på hur väl svenska godstransporter fungerar i städer och på...

Godstransportflöden - analys av statistikunderlag Sverige 2012-2014


Under 2014 transporterades totalt 632 miljoner ton gods i inrikes- och utrikestrafiken med lastbil, sjöfart och järnväg. Godsmä...

Godstransporter i Sverige - en nulägesanalys


Transportsystemet är av fundamental betydelse för välfärd och tillväxt i Sverige. Optimeringsproblem i systemets uppbyggnad och...

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - rapport 2016


Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen rapportera analyser av transportsektorns samhällsekonomiska kostnader i relati...

Potentialen i ny teknik i godssystemet


Rapport Sweco. Syftet med uppdraget var att analysera den samlade potentialen i ny teknik för energieffektivisering och redukti...

Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2016


Trafikanalys nya rapport visar hur förutsättningarna för sjöfart i Sverige har utvecklats inom områden som skatter och regelver...

Underlag för flygstrategi


Trafikanalys har fått i uppdrag att göra en analys av flygets roll och funktion i transportsystemet. Analysen kommer att utgöra...

Boendeutveckling och investeringar i infrastruktur


Hur lönsam en investering i infrastruktur är beror på graden av resande, som i sin tur beror på var människor bor och arbetar....

Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomiska analyser 2015


Trafikanalys redovisar Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomiska analyser för år 2015.

Förutsättningar för godstransport - en intressentundersökning


Rapport WSP. Syftet med uppdraget är att med hjälp av intervjuer och bearbetning av befintligt material analysera förutsättning...

Sjöfartsstödets effekter 2014


Denna rapport är en uppföljning av sjöfartsstödets effekter år 2014. Fokus ligger på de ekonomiska och finansiella effekterna h...

Män reser mer kollektivt


En större andel av mäns i yrkesverksam ålder resande i regional trafik sker med kollektiva färdslag nu än för tio år sedan. Huv...

De korta cykelresorna blir allt färre


Befolkningen i Sverige cyklar i genomsnitt 5,3 miljoner kilometer per dag, det är en nedgång med 16 procent sedan mitten av...

Avtal för upphandlad kollektivtrafik 2013


Kollektivtrafiken i Sverige är till stor del upphandlad. Vi sammanfattar här länens upphandlade busstrafik på avtalsnivå.

Lastbilars klimateffektivitet och utsläpp


De klimatpåverkande utsläppen från transporter med tunga och lätta lastbilar har, till skillnad mot andra trafikslag, ökat vilk...

Granskning av Trafikverkets byggstartsförslag 2015


Varje år granskar vi Trafikverkets förslag till objekt som bör byggstartas och objekt som bör förberedas för byggstart år.

Ojämn fördelning av transportstöd i Norden


I Sverige, Norge, Finland och Danmark används statliga medel för att stärka kollektivtrafik och transporter i avlägsna regioner.

Uppföljning av de transportpolitiska målen 2015


Trafikanalys har regeringens uppdrag att årliga följa upp utvecklingen inom transportområdet i förhållande till de transportpol...

Medborgarnas resor - en del av den transportpolitiska måluppföljningen


Trafikanalys redovisning av den årliga uppföljningen av utvecklingen inom transportområdet, i förhållandet till de transportpol...

Trafikverkets arbete för ökad produktivitet och innovation i anläggningsbranschen - rapport 2015


Trafikanalys har regeringens uppdrag att under en treårsperiod analysera och utvärdera Trafikverkets arbete för att öka...

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - rapport 2015


Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen rapportera analyser av transportsektorns samhällsekonomiska kostnader i relati...

Självkörande bilar - utveckling och möjliga effekter


På många håll i världen pågår för närvarande forskning och demonstration av koncept för självkörande fordon. Förväntningar är...

Trafikens framtida externa effekter


Denna rapport från WSP är ett av resultaten från ett projekt på uppdrag av Trafikanalys kring hur trafikens externa effekter ka...

Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2015


Utifrån tillgänglig statistik konstaterar Trafikanalys att det svenska fartygsregistret fortsätter att förlora i konkurrenskraf...

Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomiska analyser 2014


Trafikanalys har regeringens uppdrag att kontinuerligt följa Trafikverkets arbete med att utveckla modeller för samhällsekonomi...

Organisering av samhällsekonomiskt modellarbete - en jämförelse mellan Sverige, Danmark och Nederländerna


Syftet med denna studie är att ge perspektiv på skilda sätt att organisera och styra arbetet med modellutveckling.

Citylogistik – scenarier för framtiden


Den här rapporten analyserar hur möjliga utvecklingsvägar för citylogistik i större svenska städer kan påverka transportpolitis...

Analys av godstransportsystemet


Trafikanalys har skrivit fyra rapporter som bland annat innehåller en beskrivning av nuläget, transportinfrastrukturen dess...

Marknadsöppningar i kollektivtrafiken


Trafikanalys har på regeringens uppdrag utvärderat två reformer, den öppnade marknaden för långväga persontrafik på järnväg sam...

Internationella godstransportflöden i Sverige och omvärlden


I syfte att öka kunskapen om hur transportsystemet används för transporter av gods redovisa här en nulägesanalys av de större...

Tillräcklig internationell utblick i svensk infrastrukturplanering?


Trafikanalys har skrivit fyra rapporter som bland annat innehåller en beskrivning av nuläget, transportinfrastrukturen dess...

Internationell infrastrukturplanering - några aktuella program


För Sverige som ett litet export- och importberoende land är goda fysiska förbindelser till andra länder viktigt.

Godstransportsystemet - nuläge och historiska trender


I denna rapport redovisas några nedslag i transportsystemet genom att studera dess fordon, fartyg och infrastruktur i termer av...

Landsbygders tillgänglighet och utmaningar


Det finns ett ömsesidigt beroende mellan stad och landsbygd. Landsbygderna är beroende av staden, exempelvis för ett mer...

Utveckling av utbudet för järnväg


Marknaden för långväga persontrafik på järnväg började öppnas för konkurrens från år 2010 och är från 2012 helt öppen. Den...

Ökande priser för kollektivtrafik i Sverige och i EU


Trafikanalys har på regeringens uppdrag utvärderat effekterna av den nya regleringen av kollektivtrafiken. Utgångspunkt har var...

En förbättrad kollektivtrafik?


Marknaden för långväga persontrafik på järnväg är öppen för konkurrens sedan 1 oktober 2010. Sedan 2012 reglerar en ny lag om...

Railway in Sweden and Japan


May 2013 saw the signing of a memorandum of cooperation in the railway area between the Ministry of Enterprise, Energy and...

Internationella samarbeten inom transportområdet


Trafikanalys bistår Näringsdepartementet med att konkretisera, samordna och följa upp de överenskommelser om samarbete inom...

Haverikommissionens rekommendationer tas om hand


Transportmyndigheternas arbete med att ta emot och genomföra åtgärder som föreslås i rekommendationer från Statens haverikommis...

Granskning av Trafikverkets byggstartsförslag 2014


Varje år granskar vi Trafikverkets förslag till objekt som bör byggstartas och objekt som bör förberedas för byggstart år.

Sjöfartsstödets effekter 2013


Rapporten inleds med en beskrivning av sjöfartsstödets utformning, dess villkor och utvecklingen av stödet i termer av utbetald...

Lagstiftningen för särskilda persontransporter


Trafikanalys har på uppdrag från regeringen gjort en förstudie om särskilda persontransporter: färdtjänst, riksfärdtjänst,...

Priser i regional kollektivtrafik i Sverige och EU


Sedan 2012 är marknaden för kollektivtrafik, genom lagen (SFS 2010:1065) om kollektivtrafik, öppen för konkurrens. Innan denna...

Uppföljning av de transportpolitiska målen 2014


Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen följa upp hur utvecklingen inom transportområdet ser ut, i förhållande till de...

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - rapport 2014


Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen rapportera analyser av transportsektorns samhällsekonomiska kostnader i relati...

Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomiska analyser 2013


Trafikanalys arbete tar fasta på Trafikverkets organisation, förvaltning och utförda arbeten 2013 samt planerat arbete kommande...

Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2014


Vi inleder rapporten med en översikt av sjöfartsmarknaden och dess olika segment. Skilda segment inom sjöfarten har olika...

Utvärdering av marknadsöppningar i kollektivtrafiken


Den 1 oktober 2010 avreglerades persontrafiken på järnväg helt och 1 januari 2012 trädde den nya lagen om kollektivtrafik i...

Flygplatsers funktion och sårbarhet


Flygplatsers funktion i transportsystemet analyseras sällan.

Konsekvenser av återreglerad flygtrafiktjänst


Trafikanalys gör en konsekvensutredning av en delvis återreglering av lokal flygtrafiktjänst enligt riksdagens tillkännagivande...

Konsekvenserna av skärpta krav för svavelhalten i marint bränsle - slutredovisning


I mitten av april 2013 fick Trafikanalys regeringens uppdrag att utreda konsekvenserna av skärpta krav för svavelhalten i marin...

Kvalitetsgranska Trafikverkets åtgärdsplanering


Trafikanalys har redovisat sitt uppdrag att kvalitetsgranska förslag i Trafikverkets åtgärdsplanering genom att granska de...

Sjöfartsstödets effekter 2011 och 2012


Denna rapport är en uppföljning av sjöfartsstödets effekter åren 2011 och 2012.

Båtpendling för ökad kapacitet


I Sverige har framför allt Göteborg och Stockholm ett antal båtlinjer avsedda för arbetspendling men även för fritidsresor....

Konsekvenserna av skärpta krav för svavelhalten i marint bränsle


I mitten av april 2013 fick Trafikanalys i uppdrag att utreda konsekvenserna av skärpta krav för svavelhalten i marint bränsle.

En känslighetsanalys av transportpolitiska styrmedel


Trafikanalys har ett uppdrag att utföra omvärldsanalyser för den svenska transportpolitiken.

Nulägesanalys om arbetspendlings förutsättningar i Norrland


Rapporten "Arbetspendling i Norrbottens och Västerbottens län – en nulägesanalys" utgör redovisningen av ett regeringsuppdrag o...

Uppföljning av de transportpolitiska målen 2013


Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen följa upp hur utvecklingen inom transportområdet ser ut, i förhållande till de...

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - rapport 2013


Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen rapportera analyser av transportsektorns samhällsekonomiska kostnader i relati...

Indikatorer för en transportpolitisk måluppföljning


Trafikanalys har haft i uppdrag att analysera hur geografisk tillgänglighet påverkar näringslivets konkurrenskraft och regioner...

Uppföljning för bättre transporter och konkurrenskraftiga regioner


Trafikanalys har haft i uppdrag att analysera hur geografisk tillgänglighet påverkar näringslivets konkurrenskraft och regioner...

Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2013


Trafikanalys har regerings uppdrag att följa den svenska sjöfartens internationella konkurrenssituation och utvärdera effektern...

Utvärdering av marknadsöppningar i kollektivtrafiken 2012


Första året med reformerad järnvägs- och kollektivtrafikmarknad. Från och med 2012 råder en helt ny situation på kollektivtrafi...

Copenhagen Economics: Svensk sjöfarts konkurrenssituation


Globalt sett har det senaste decenniet präglats av en stark sjöfartskonjunktur. I takt med detta har svenska rederier växt, båd...

Trafikplaners känslighet för prognoser


Trafikanalys har haft ett regeringsuppdrag om att analysera befintliga trafikplaners känslighet för prognoser.

Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomiska analyser 2012


Redovisning för 2012 av Trafikanalys kontinuerliga uppföljning av Trafikverkets arbete med att utveckla modeller.

Höghastighetsjärnväg - en global överblick


I Trafikanalys uppdrag ingår det att bedriva omvärldsbevakning och omvärlds-analys inom transportområdet. Ett led i detta är at...

Modell för utvärdering av transportforskning


Hur mäter vi nyttan av transportforskning? Varje år avsätter Trafikverket nästan 500 miljoner kronor till forskning och...

Analys av godstransporter


Trafikanalys presenterade, den 4 juni 2012 resultaten från regeringsuppdraget om att redovisa ett kunskapsunderlag och...

Godsflöden i Sverige


Under vintern 2011-2012 fick Trafikanalys uppdraget att redovisa ett kunskaps-underlag om hur godstransportsituationen ser ut...

Användning och styrning av anslaget för trafikavtal


Trafikanalys redovisade den 2 maj 2012 sitt regeringsuppdrag om att utreda användningen och styrningen av anslaget för...

Kvalitetssäkring och kostnadskontroll i de nordiska länderna


Infrastruktur tar stora resurser i anspråk och drabbas ofta av fördyringar i form av tids- och kostnadsöverskridanden. Det är...

Uppföljning av de transportpolitiska målen 2012


Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen följa upp hur utvecklingen inom transportområdet ser ut, i förhållande till de...

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - rapport 2012


Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen rapportera analyser av transportsektorns samhällsekonomiska kostnader i relati...

Skattefaktorer i transportsektorns samhällsekonomiska analyser


I Trafikanalys uppdrag ingår att arbeta med utveckling av trafikslagsövergripande utvärderingsmetoder. Samhällsekonomisk analys...

Infrastruktur som stabiliseringspolitiskt instrument


Trafikanalys har genomfört en analys av infrastrukturåtgärder som en del av stabiliseringspolitiska åtgärder vid kraftiga...

Nulägesrapport av transportsystemets tillstånd


Rapporten presenterar en nulägesbeskrivning av det svenska transportsystemets tillstånd och hur det har påverkats av olika...

Transportmodeller i ett internationellt perspektiv 2011


Redovisning av uppdraget att följa den internationella utvecklingen avseende modeller för samhällsekonomiska analyser samt...

Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomiska analyser 2011


Redovisning av Trafikanalys uppföljning av Trafikverkets arbete med att utveckla modeller för samhällsekonomiska analyser 2011.

Regional tillväxt genom ökad tillgänglighet


Trafikanalys ser ett behov av en översiktlig inventering av befintliga mått på regional tillväxt och tillgänglighet. Det är...

Regional tillväxt genom ökad tillgänglighet


År 2007 tilldelades ett 20-tal myndigheter ett regeringsuppdrag i syfte att stärka myndigheternas engagemang i det regionala...

Infrastruktur och ekonomisk utveckling


Trafikanalys initierade 2010 ett projekt där Institutet för näringslivsanalys fick i uppdrag att studera samspelet mellan...

Marknadsöppningar i kollektivtrafiken - utvärderingsplan 2011-2014


Den 1 oktober 2010 öppnades den kommersiella marknaden för persontrafik på järnväg för konkurrens. Från 1 januari 2012 gäller d...

Arbetspendling i storstadsregionerna


Trafikförseningar för de som pendlar till arbetet i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö kostar samhället årligen...

Uppföljning av de transportpolitiska målen 2011


Ett av Trafikanalys uppdrag är att årligen följa upp hur utvecklingen inom transportområdet ser ut, i förhållande till de...

Uppföljning av de transportpolitiska målen 2010


Trafikanalys har enligt sin instruktion uppdraget att följa upp hur de transportpolitiska målen uppfylls.