Statistik om färdtjänst och riksfärdtjänst.


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Om statistiken

Statistiken visar kommunernas verksamhet med färdtjänst och riksfärdtjänst; antal enkelresor, antal beviljade och nyttjade tillstånd.

Statistiken redovisas uppdelad efter kön och ålder samt med geografisk upplösning på län och kommun.


Statistiken kan användas vid jämförelser mellan olika redovisningsgrupper och visa på utvecklingen över tid nationellt, regionalt och lokalt. Färdtjänst och riksfärdtjänst är till för dem som på grund av en funktionsnedsättning, som inte endast är tillfällig, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.

Undersökningens omfattning

Samtliga kommuner i landet undersöks årligen. Statistiken bygger främst på uppgifter som kommunerna lämnar, ofta via de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, men även på registeruppgifter från Riksfärdtjänsten AB. Undersökningen ingår från och med 2007 års uppgifter i Sveriges officiella statistik.

Undersökningen är en totalundersökning men vissa osäkerhetskällor förekommer. Största osäkerhetskällan är uppgifter om nyttjande av färdtjänsttillstånd. Det finns exempelvis ett fåtal fall där informationen om specifika variabler från taxibolag som genomför efterfrågade resor saknas. I de fallen har kompensation för bortfallet skett med imputering.

Publicering

Uppgifterna om färdtjänst och riksfärdtjänst publiceras årligen i juni. 

Statistiken finns tillgänglig i tabellverk (Excel-format) och i Trafikanalys statistikportal. I portalen kan användare själva plocka ut statistik av intresse och ladda ner den i olika format, samt visa den i diagram. Statistiken finns även som öppna data som kan nås via ett API.

Korrigering

2023-06-16: I samband med insamlingen 2023 upptäcktes en del felaktigheter i tidigare publicerad statistik. Dessa uppgifter är nu korrigerade efter inhämtande av nya uppgifter från de aktuella (28) kommunerna. Följande tabeller har uppdaterats i publikationen för 2021: Tabell 1-4, Tabell 9-11.