Användarråd

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och ansvarar för den officiella statistiken om transporter och kommunikationer. Vi bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete. Det handlar om att förbättra statistikens träffsäkerhet, att minska uppgiftslämnarbörda genom att t.ex. använda register och många andra aktiviteter. En kvalitetsaspekt där vi behöver hjälp utifrån, är statistikens relevans och tillgänglighet.

För oss är kontakter med statistikanvändare helt centrala för att vi ska kunna veta vad som är relevant statistik. Dessa frågor diskuteras i våra användarråd som hålls minst en gång per år. Vi kommer under hösten 2018 att göra en nystart av våra tre användarråd. Råden behandlar statistik om: 

  • persontransporter,
  • godstransporter och
  • trafikolyckor. 

Förändringar vi nu gör av dessa användarkontakter är för att råden ska vara fokuserade på just statistikens relevans och tillgänglighet för användarna. Dessutom utökas "Användarrådet för statistik om trafikolyckor" till att nu gälla samtliga trafikslag (tidigare gällde rådet endast vägtrafik).