Användarråd

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och ansvarar för den officiella statistiken om transporter och kommunikationer. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra vår statistik. Det handlar om att förbättra statistikens kvalitet och träffsäkerhet och möta användarnas behov. Vi strävar efter att minska uppgiftslämnarbörda t.ex. genom att använda register eller där det är möjligt introducera nya datakällor. Viktiga kvalitetsaspekter där vi behöver hjälp utifrån är statistikens relevans och tillgänglighet.

För att hålla kontakt med användarna av statistik har Trafikanalys två användarråd, ett för statistik om person- och godstransporter och ett för olycksstatistik. På användarråden träffar vi statistikanvändare och presenterar och diskuterar olika förslag till förändringar med syfte att Trafikanalys officiella statistik ska möta användarnas behov. På råden tas aktuella områden upp som elektrifiering inom transportsektorn och vilken statistik som behövs för att beskriva den pågående omställningen.

Användarråden träffas minst en gång per år. I användarråden ingår representanter från andra myndigheter, akademi och branschorganisationer. Det är Trafikanalys avdelning för statistik som ansvarar för och bjuder in till användarråden.

Användarråd för statistik om person- och godstransporter

Användarrådet för statistik om person- och godstransporter omfattar följande statistikområden: Vägtrafik, Bantrafik, Sjöfart, Luftfart, Kollektivtrafik och Kommunikationsvanor. När det gäller persontransporter omfattar det statistik om alla förflyttningar som personer gör till fots, med cykel, på moped eller MC, med bil, buss, på spår, i luften eller till sjöss. Persontransporter är alltså ett område som täcks av flera olika statistikpubliceringar. Statistik om godstransporter täcker in transporter av gods inom alla de fyra trafikslagen, väg, järnväg, sjö och luftfart. För godstransporter redovisar vi i våra statistikpublikationer bland annat körda kilometer, lastad och lossad godsmängd, varuslag och transportarbete.

I rådet ingår representanter från bland annat följande myndigheter/organisationer: 

Energimyndigheten
IVL
Jernhusen
Jernkontoret
K2 - nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik
Näringsdepartementet
SKR - Sveriges kommuner och regioner
Skogforsk
Skogsindustrierna,
Svensk kollektivtrafik
Sveriges bussföretag
Sveriges åkerier
Trafikverket
Transportföretagen
Transportstyrelsen
Tågoperatörerna
VTI

Kontaktperson Trafikanalys: Henrik Pettersson

Användarrådet för statistik om trafikolyckor

I detta användarråd diskuterar vi statistik om trafikolyckor i alla trafikslag; vägtrafik, bantrafik, sjöfart och luftfart, störst fokus är på vägtrafikskador. I rådet ingår representanter från bland annat: 

Allmänflygsäkerhetsrådet
Cykelfrämjandet
MHF
Näringsdepartementet
Polisen
Sjösäkerhetsrådet
Svensk försäkring
Sveriges Trafikutbildares Riksförbund
Trafikverket
Transportstyrelsen
Tågoperatörerna
VTI

Kontaktperson Trafikanalys: Maria Melkersson