Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader

Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen rapportera analyser av transportsektorns samhällsekonomiska kostnader, i relation till skatte- och avgiftsuttag inom olika delar av den svenska och europeiska transportsektorn. 

Varje år sammanställer Trafikanalys i vilken utsträckning olika trafikslag betalar sina samhällsekonomiska kostnader för effekter som slitage, olyckor, buller, miljö och koldioxid. Vikten av situations- och fordonsspecifika marginalkostnader och prissättning (skatter och avgifter) tydliggörs.

Nedan hittar du genomförda analyser och rapporter som relaterar till analyserna.

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader 2023

Varje år sammanställer Trafikanalys i vilken utsträckning olika trafikslag betalar för sina samhällsekonomiska kostnader för...

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader 2023 - bilagor

Promemoria med bilagor som underlag till rapport 2024:3 Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader för 2023.

Betalar trafikslagen för sina samhällsekonomiska kostnader?

Varje år sammanställer Trafikanalys i vilken utsträckning olika trafikslag betalar för sina samhällsekonomiska kostnader för...