Statistiken beskriver linjelagd kollektivtrafik på vatten som bedrivs av kollektivtrafikföretag i egen regi och på helt kommersiella villkor (inte beställnings- eller chartertrafik, som inte är linjelagd).

Om statistiken

Statistiken innehåller uppgifter om utbud och resande i den kommersiella linjetrafiken på vatten i Sverige.

I juni 2023 publiceras första gången uppgifter om kommersiell linjetrafik på vatten. Denna undersökning är en del av Regional linjetrafik och komplement till Kommersiell linjetrafik på väg. Uppgifterna om kommersiell linjetrafik på vatten finns redovisade i ett eget tabellverk (Excelformat) och i Trafikanalys statistikportal. Dokumentationen av kvaliteten ingår i den om Regional linjetrafik.


Med kommersiell trafik avses trafik som inte regleras genom avtal med det offentliga. Kommersiell trafik bedrivs av ett trafikföretag, eller på uppdrag av ett kommersiellt företag, utifrån rent marknadsmässiga bedömningar och utan det offentligas inblandning.

Enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik måste dock all kollektivtrafik – samhällsstödd som kommersiell – anmälas till den regionala kollektivtrafikmyndigheten, och tidtabell och hållplatser ska anmälas till den gemensamma tidtabellsdatabasen (GTI) hos Samtrafiken AB. Detta gäller sedan den 1 augusti 2012 även kollektivtrafik på vatten. Trafiken har som huvudsyfte att transportera passagerare på en tidtabellbunden linje, vilken erbjuds fortlöpande och utan diskriminering.