Statistiken beskriver linjelagd kollektivtrafik som bedrivs av kollektivtrafikföretag i egen regi och på helt kommersiella villkor (inte beställnings- eller chartertrafik, som inte är linjelagd).

Om statistiken

Denna undersökning syftar till att beskriva den kommersiella linjetrafiken på vatten i Sverige: den service som erbjuds, hur tjänsterna nyttjas samt egenskaper hos de fartyg som används.

Denna undersökning är inte en reguljär undersökning, utan har genomförts på prov vid två tillfällen avseende 2012 och 2013.

Med kommersiell trafik avses trafik som inte regleras genom avtal med det offentliga. Kommersiell trafik bedrivs av ett trafikföretag, eller på uppdrag av ett kommersiellt företag, utifrån rent marknadsmässiga bedömningar och utan det offentligas inblandning.

Enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik måste dock all kollektivtrafik – samhällsstödd som kommersiell – anmälas till den regionala kollektivtrafikmyndigheten, och tidtabell och hållplatser ska anmälas till den gemensamma tidtabellsdatabasen (GTI) hos Samtrafiken AB. Detta gäller sedan den 1 augusti 2012 även kollektivtrafik på vatten.Statistik om kommersiell linjetrafik på vatten 2012 - en pilotstudie

Sedan den 1 augusti 2012 omfattas all regional kollektivtrafik på vatten av lagen om kollektivtrafik (SFS 2010:1065). För att...