Statistiken belyser fartygs-, varu- och passagerartrafiken i svenska hamnar. 


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Om statistiken

Statistiken syftar till att beskriva fartygstrafiken till och från svenska hamnar samt fartygens transporter av gods och passagerare. Både utrikes och inrikes transporter ingår i statistiken.

Statistiken Sjötrafik baseras på en totalundersökning med uppgifter om fartygsanlöp från cirka 100 aktiva hamnar.


Undersökningens omfattning

Statistiken omfattar havsgående fartyg med en bruttodräktighet om minst 20 som anlöper svenska hamnar för att lossa/lasta gods eller för att debarkera/embarkera passagerare. Transittrafik, som går på svenska vatten utan att angöra Sverige, är alltså inte med.

Interregional persontrafik är med, men förekommer främst till och från Gotland. Skärgårdstrafikens anlöp ingår inte i populationen. Den regionala linjetrafiken i regionala kollektivtrafikmyndigheters (RKM) regi täcks alltså inte in med dagens avgränsningar. För en sammanfattning av denna trafik hänvisas istället till undersökningen Regional linjetrafik.

Godstransporterna på inre vattenvägar i Sverige ingår och särredovisas i egna tabeller i årsstatistiken.

Av sekretesskäl redovisas endast ett begränsat antal uppgifter detaljerat per hamn, istället används geografiska områden.

Publicering 

Sjötrafik publiceras elektroniskt fem gånger per år,  i tabeller i Excel-format och i statistikportalen (klicka på Gör ditt eget statistikurval). I portalen kan användare själva plocka ut statistik av intresse och ladda ner den i olika format, samt visa den i diagram. Statistiken finns även som öppna data som kan nås via ett API.

Kvartalsstatistiken är preliminär och kan revideras kommande kvartal. Kvartalsstatistiken innehåller ett mindre antal uppgifter än årsstatistiken. I årsstatistiken finns också en sammanfattning av de viktigaste resultaten i form av ett statistikblad. Kvartalsstatistiken har upp till 3 månaders framställningstid, den mer detaljerade årsstatistiken drygt en månad längre.

Alla användare rekommenderas att alltid hämta sin information från den senast utgivna statistiken, även för tidigare perioder. Detta på grund av att eventuella ändringar i regel inte görs i äldre publikationer.