Sjötrafik

Statistiken belyser fartygs-, varu- och passagerartrafiken i svenska hamnar. 


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Om statistiken

Statistiken syftar till att beskriva fartygstrafiken till och från svenska hamnar samt fartygens transporter av gods och passagerare. Både utrikes och inrikes transporter ingår i statistiken.

Statistiken Sjötrafik baseras på en totalundersökning med uppgifter om fartygsanlöp från cirka 100 aktiva hamnar.


Tidigare publiceringar
Beskrivning Rapport Tabellverk Dokumentation
Sjötrafik 2021 kvartal 2
Sjötrafik 2021 kvartal 1
Sjötrafik 2020
Sjötrafik 2020 kvartal 4
Sjötrafik 2020 kvartal 3

Undersökningens omfattning

Statistiken omfattar havsgående fartyg med en bruttodräktighet om minst 20 som anlöper svenska hamnar för att lossa/lasta gods eller för att debarkera/embarkera passagerare. Transittrafik, som går på svenska vatten utan att angöra Sverige, är alltså inte med.

Interregional persontrafik är med, men förekommer främst till och från Gotland. Skärgårdstrafikens anlöp ingår inte i populationen. Den regionala linjetrafiken i regionala kollektivtrafikmyndigheters (RKM) regi täcks alltså inte in med dagens avgränsningar. För en sammanfattning av denna trafik hänvisas istället till undersökningen Regional linjetrafik.

Godstransporterna på inre vattenvägar i Sverige ingår och särredovisas i egna tabeller i årsstatistiken.

Av sekretesskäl redovisas endast ett mycket begränsat antal uppgifter detaljerat per hamn, istället används geografiska områden.

Publicering 

Sjötrafik publiceras elektroniskt fem gånger per år,  i tabeller i Excel-format och i statistikportalen (klicka på Gör ditt eget statistikurval).

Kvartalsstatistiken är preliminär och kan revideras kommande kvartal. Kvartalsstatistiken innehåller ett mindre antal uppgifter än årsstatistiken. I årsstatistiken finns också en sammanfattning av de viktigaste resultaten i form av ett statistikblad. Kvartalsstatistiken har upp till 3 månaders framställningstid, den mer detaljerade årsstatistiken drygt en månad längre.


Certifiering av ombordpersonal på inre vattenvägar


Förhandlingspersoner från EU-parlamentet har kommit överens med det maltesiska ordförandeskapet om gemensamma regler för...

Globalt system för växthusgasrapportering inom sjöfarten och begränsning av svavel


EU välkomnar Internationella sjöfartsorganisationens, IMO (International Maritim Organisation), antagande av ett system för att...

Europeiska revisionsrätten dömer ut EU-investeringar i hamnar


En tredjedel av EU:s investeringar i hamnar, såsom kajer, dockor och vågbrytare mellan år 2000 och 2013 var oändamålsenliga och...