Henrik Petterson

Henrik Petterson
Kvalificerad statistiker henrik.petterson@trafa.se 010-414 42 18 076-128 74 25 Avdelningen för statistik Henrik arbetar inom statistiken med: varuflöden, lastbilstransporter, sjöfart, transportarbete, transportbranschens ekonomi, post- och televerksamhet, nationell/internationell kvalitetssamordning. Analys och utredning: logistik/godstransporter, klimatrapportering, flygets utveckling, e-handelns transporter

Foto: Mostphotos

Ny kartläggning av dagligvaruhandelns transporter

Trafikanalys gör regelbundet beskrivningar av utvecklingen inom transportområdet och har nu i samarbete med Svensk Dagligvaruha...

Lotsbåt på väg till fartyg

Sjötrafik 2024 kvartal 3

Publicering av tabeller och pressmeddelande om sjötrafiken under tredje kvartalet 2024.

""

Transportarbete 2023

Trafikanalys har tidsserier som visar hur person- och godstransporterna inom Sverige utvecklats på sikt. Tidsserien komplettera...

""

Sjötrafik 2024 kvartal 2

Publicering av statistiktabeller om sjötrafiken under andra kvartalet 2024.

Buss, spårvagn och personbilar Foto: Göran Ekeberg/Mostphotos

Transportarbete 2023

Trafikanalys har tidsserier som visar hur person- och godstransporterna inom Sverige har utvecklats på sikt. Tidsserien...

""

Sjötrafik 2024 kvartal 1

Publicering av tabeller, statistikblad och pressmeddelande om sjötrafiken under 2024 kvartal 1.

Lastning av container på fartyg

Sjötrafik 2023

Publicering av tabeller, statistikblad och pressmeddelande om sjötrafiken under 2023.

Gula och vita lastbilar ovanifrån Foto: Mostphotos

Lastbilstrafik 2023

Publicering av tabeller, statistikblad och pressmeddelande om lastbilstrafiken under 2023.

Foto: Mostphotos

Svenska och utländska fartyg i svensk regi 2023

Publicering av tabeller, statistikblad och pressmeddelande om fartyg, svenska och utländska i svensk regi, under 2023.

Foto: Paul Wallén/Mostphotos

Sjötrafik 2023 kvartal 4

Publicering av statistiktabeller och pressmeddelande om sjötrafiken under fjärde kvartalet 2023.

""

Ny kartläggning av varutransporter i dagligvaruhandeln

Trafikanalys gör regelbundet beskrivningar av utvecklingen inom transportområdet och genomför nu i samarbete med Svensk...

""

Remissvar angående Föreskrifter om ändring i Statistiska centralbyråns föreskrifter och allmänna råd

Trafikanalys har beretts tillfälle att yttra sig över SCB:s förslag på föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna rå...

Statistik och analys Foto Mostphotos

Statistiska centralbyråns hemställan om ändring i förordningen om den officiella statistiken

Trafikanalys har ombetts att yttra sig över det rubricerade förslaget.

Lastbil på bro

Kartläggning av gränsöverskridande godsflöden

Regeringen har gett Trafikanalys i uppdrag att göra en översiktlig beskrivning av godsflöden till och från Sverige. Beskrivning...

Lastbilsundersökningen

Välkommen till Trafikanalys statistikinsamling om lastbilstrafik.

""

Transportläget - indikatorer för trafikutvecklingen under coronapandemin

Coronapandemin fick snabbt en stor påverkan på hela vårt samhälle. Trafikanalys tog tidigt (april 2020) beslutet att publicera...

Räls Foto: Mostphotos

Remiss: Utforskande utveckling grunddatadomän transportsystem

Trafikanalys har givits möjlighet att kommentera en remiss om ”Utforskande utveckling grunddatadomän transportsystem.” Trafikan...

Göteborgs hamn Foto:Mostphotos

Sjötrafik 2023 kvartal 3

Publicering av tabeller och pressmeddelande om sjötrafiken under tredje kvartalet 2023.

Bilar på motorväg

Transportarbete 2022

Trafikanalys har tidsserier som visar hur person- och godstransporterna inom Sverige utvecklats på sikt. Tidsserien uppdateras...

Lotsbåt på väg till fartyg

Sjötrafik 2023 kvartal 2

Publicering av statistiktabeller om sjötrafiken under andra kvartalet 2023.

Buss, spårvagn och personbilar Foto: Göran Ekeberg/Mostphotos

Transportarbete 2022

Trafikanalys har tidsserier som visar hur person- och godstransporterna inom Sverige har utvecklats på sikt. Tidsserien...

Lastning av container på fartyg

Sjötrafik 2022

Publicering av tabeller, statistikblad och pressmeddelande om sjötrafiken under 2022.

Lastning av container på fartyg

Sjötrafik 2022 kvartal 1

Publicering av tabeller, statistikblad och pressmeddelande om sjötrafiken under 2022 kvartal 1.

""

Svenska och utländska fartyg i svensk regi 2022

Publicering av tabeller, statistikblad och pressmeddelande om fartyg, svenska och utländska i svensk regi, under 2022.

""

Information till uppgiftslämnare med anledning av coronaviruset

Vi på Trafikanalys vill påminna dig som företagare om att, trots den rådande situationen, fortsätta att lämna uppgifter till...

""

Nya kunskaper om lastbilars transporter i urbana miljöer

Trafikanalys har tagit fram ett nytt kunskapsunderlag om tunga och lätta lastbilars transporter med fokus på urbana miljöer....

Transportarbete i Sverige

Trafikanalys har tidsserier som visar hur person- och godstransporterna inom Sverige utvecklats på sikt.

Papper och penna

Svar på remiss angående utvärderingen av den officiella statistikens kvalitet

Trafikanalys har beretts tillfälle att yttra sig över SCB:s förslag på ändringar i bilagan (frågeformuläret) till föreskriften...

Lastbil på bro

Vägtrafik dominerar inrikes varutransporter

Hur transporteras varor i Sverige? I ny statistik visar Trafikanalys landets varuflöden, inrikes och utrikes, och vilka...

Transportbranschens ekonomi

Statistiken belyser ekonomiska förhållanden i företagen som bedriver verksamhet i transportbranschen.

Stad i vinterskrud

Urbana godstransporter

I den urbana miljön ställs problemen med transporterna på sin spets. Emissioner från transporter får större konsekvenser efters...

Två lastbilar på väg

Dagligvaruhandelns distribution kartläggs

Det saknas underlag för att beskriva näringslivets efterfrågan på godstransporter för olika branscher. Dagligvaruhandeln utgör...

Händer på lastbilsratt

Kartläggning av skogens transporter

Trafikanalys arbetar kontinuerligt med att öka kunskapsunderlagen om näringslivets godstransportefterfrågan i Sverige ur ett...

Hand och kartbok

Metoder för kartläggning av skogens varuflöden

Skogsindustrin är en av Sveriges viktigaste basnäringar och skogsbranschen är beroende av effektiva godstransporter. Som underl...

Postverksamhet

Vår statistik om postverksamhet beskriver den svenska postsektorns infrastruktur, operatörer och volym.

Användarrådet för statistik om godstransporter

I detta användarråd diskuterar vi statistik om godstransporter. Fokus är liksom i de andra användarråden statistikens relevans...

Användarråd

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och ansvarar för den officiella statistiken om transporter och kommunikationer. Vi...

Sjöfartsföretag

Trafikanalys har beslutat att inte längre genomföra undersökningen om Sjöfartsföretag, från och med 2019. Statistiken baseras p...

Fartyg

Statistiken beskriver användningen av den svenska flottan av handelsfartyg och andra större fartyg och hur flottan utvecklas på...

Televerksamhet

Vår statistik om televerksamhet beskriver den svenska telesektorns infrastruktur, operatörer, trafikvolym och ekonomi.

Lastbilstrafik

Statistiken om lastbilstrafik beskriver trafik och transporter med svenskregistrerade tunga lastbilar såväl inom Sverige som...

Sjötrafik

Statistiken belyser fartygs-, varu- och passagerartrafiken i svenska hamnar. 

Timmerlastbilar lastas

Möjlighet att kartlägga farligt gods i Sverige - en förstudie

Det finns ett intresse hos samhällsplanerare att kartlägga transporterna av farligt gods för att kunna arbeta förebyggande med...

Utsläpp från båtskorsten

Godstransportprognos för svenska TEN-T hamnar

Trafikanalys har lämnat synpunkter på förslaget till Godstransportprognos för svenska TEN-T hamnar.  Utgångspunkten för...