Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Henrik Petterson

Henrik Petterson
Kvalificerad statistiker henrik.petterson@trafa.se 010-414 42 18 076-128 74 25 Utvärdering, nulägesanalys och statistik Henrik har utvecklingsansvar för godstransportrelaterad statistik samt övriga kunskapsunderlag och analyser inom godstransporter och logistik. Henrik sitter med i användarrådet för godstransportstatistik, ”Godsrådet”. Henrik är också produktansvarig för den trafikslagsövergripande statistiken om varuflöden (VFU), luftfart samt för transportbranschens ekonomi. Henrik arbetar också med övergripande frågor kring statistikens kvalitet.

Utsläpp från båtskorsten

Godstransportprognos för svenska TEN-T hamnar


Trafikanalys har lämnat synpunkter på förslaget till Godstransportprognos för svenska TEN-T hamnar.  Utgångspunkten för...

Timmerlastbilar lastas

Möjlighet att kartlägga farligt gods i Sverige - en förstudie


Det finns ett intresse hos samhällsplanerare att kartlägga transporterna av farligt gods för att kunna arbeta förebyggande med...

Järnvägstransporter


Statistiken beskriver huvuddragen i utvecklingen av järnvägstransporter.

Punktlighet på järnväg


Statistiken beskriver utvecklingen av punktlighet i persontransporter på järnväg i Sverige. 

Användarrådet för statistik om godstransporter


I detta användarråd diskuterar vi statistik om godstransporter. Fokus är liksom i de andra användarråden statistikens relevans...

Luftfart


Statistiken beskriver utvecklingen i den svenska luftfartssektorn utifrån trafik och transporter, infrastruktur, luftfartyg sam...

Bantrafik


Statistiken beskriver utvecklingen för järnvägar, spårvägar och tunnelbana.

Hand och kartbok

Metoder för kartläggning av skogens varuflöden


Skogsindustrin är en av Sveriges viktigaste basnäringar och skogsbranschen är beroende av effektiva godstransporter. Som underl...

Händer på lastbilsratt

Kartläggning av skogens transporter


Trafikanalys arbetar kontinuerligt med att öka kunskapsunderlagen om näringslivets godstransportefterfrågan i Sverige ur ett...

Två lastbilar på väg

Dagligvaruhandelns distribution kartläggs


Det saknas underlag för att beskriva näringslivets efterfrågan på godstransporter för olika branscher. Dagligvaruhandeln utgör...

Stad i vinterskrud

Urbana godstransporter


I den urbana miljön ställs problemen med transporterna på sin spets. Emissioner från transporter får större konsekvenser efters...

Transportbranschens ekonomi


Statistiken belyser ekonomiska förhållanden i företagen som bedriver verksamhet i transportbranschen.

Varuflöden


Trafikanalys ansvarar för en nationell varuflödesundersökning som beskriver varuflöden inom Sverige och mellan Sverige och...

Lastbil på bro

Vägtrafik dominerar inrikes varutransporter


Hur transporteras varor i Sverige? I ny statistik visar Trafikanalys landets varuflöden, inrikes och utrikes, och vilka...

Flygplansvinge

Luftfart 2017


Publicering av tabellverk och pressmeddelande om luftfarten under 2017.

Papper och penna

Svar på remiss angående utvärderingen av den officiella statistikens kvalitet


Trafikanalys har beretts tillfälle att yttra sig över SCB:s förslag på ändringar i bilagan (frågeformuläret) till föreskriften...

Ankommande resenärer med tåg

Punktlighet på järnväg 2018 kvartal 4


Publicering av tabellverk/statistik om punktligheten på järnväg under det fjärde kvartalet 2018.

Flygplansmotor

Luftfart 2018


Publicering av tabeller, statistikblad och pressmeddelande om luftfarten under 2018.

Tåg på bro i sommarlandskap

Bantrafik 2018


Publicering av tabeller om bantrafiken under 2018.

Pendeltåg på Stockholms centra

Bantrafik 2018


Publicering av tabeller, statistikblad och pressmeddelande för bantrafiken under 2018.