Henrik Petterson

Henrik Petterson
Kvalificerad statistiker henrik.petterson@trafa.se 010-414 42 18 076-128 74 25 Avdelningen för statistik Henrik arbetar inom statistiken med: varuflöden, sjöfart, fartyg, transportarbete, transportbranschens ekonomi. Han är med i Användarrådet för godstransportstatistik, och arbetar med utredningar inom: godstransporter, distanshandel och lätta lastbilar.

Lastbil på bro

Kartläggning av gränsöverskridande godsflöden


Regeringen har gett Trafikanalys i uppdrag att göra en översiktlig beskrivning av godsflöden till och från Sverige. Beskrivning...

""

Transportläget - indikatorer för trafikutvecklingen under coronapandemin


Coronapandemin fick snabbt en stor påverkan på hela vårt samhälle. Trafikanalys tog tidigt (april 2020) beslutet att publicera...

Räls Foto: Mostphotos

Remiss: Utforskande utveckling grunddatadomän transportsystem


Trafikanalys har givits möjlighet att kommentera en remiss om ”Utforskande utveckling grunddatadomän transportsystem.” Trafikan...

Göteborgs hamn Foto:Mostphotos

Sjötrafik 2022 kvartal 3


Publicering av tabeller och pressmeddelande om sjötrafiken under tredje kvartalet 2022.

Lagrade varor

Varuflöden i Sverige 2021


Trafikanalys ansvarar för en nationell varuflödesundersökning som beskriver varuflöden inom Sverige och mellan Sverige och...

Bilar på motorväg

Transportarbete 2021


Trafikanalys har tidsserier som visar hur person- och godstransporterna inom Sverige utvecklats på sikt. Tidsserien uppdateras...

Lagrade varor

Varuflöden i Sverige 2021


Trafikanalys ansvarar för en nationell varuflödesundersökning som beskriver varuflöden inom Sverige och mellan Sverige och...

Lotsbåt på väg till fartyg

Sjötrafik 2022 kvartal 2


Publicering av statistiktabeller om sjötrafiken under andra kvartalet 2022.

Buss, spårvagn och personbilar Foto: Göran Ekeberg/Mostphotos

Transportarbete 2021


Trafikanalys har tidsserier som visar hur person- och godstransporterna inom Sverige har utvecklats på sikt. Tidsserien...

""

Sjötrafik 2022 kvartal 1


Publicering av tabeller om sjötrafiken under första kvartalet 2022.

Lastning av container på fartyg

Sjötrafik 2021


Publicering av tabeller, statistikblad och pressmeddelande om sjötrafiken under 2021.

""

Svenska och utländska fartyg i svensk regi 2021


Publicering av tabeller och pressmeddelande om fartyg, svenska och utländska i svensk regi, under 2021.

Foto: Paul Wallén/Mostphotos

Sjötrafik 2021 kvartal 4


Publicering av tabeller och pressmeddelande om sjötrafiken under fjärde kvartalet 2021.

""

Transportläget - indikatorer på transportsystemets utveckling


Med anledning av coronapandemins stora påverkan på transportsystemet publicerar Trafikanalys löpande aktuella indikatorer för a...

""

Information till uppgiftslämnare med anledning av coronaviruset


Vi på Trafikanalys vill påminna dig som företagare om att, trots den rådande situationen, fortsätta att lämna uppgifter till...

""

Trafikarbete på svenska vägarna 2019


Publicering av statistiktabeller om trafikarbetet på svenska vägarna under 2019.

""

Nya kunskaper om lastbilars transporter i urbana miljöer


Trafikanalys har tagit fram ett nytt kunskapsunderlag om tunga och lätta lastbilars transporter med fokus på urbana miljöer....

Transportarbete


Trafikanalys har tidsserier som visar hur person- och godstransporterna inom Sverige utvecklats på sikt.

Papper och penna

Svar på remiss angående utvärderingen av den officiella statistikens kvalitet


Trafikanalys har beretts tillfälle att yttra sig över SCB:s förslag på ändringar i bilagan (frågeformuläret) till föreskriften...

Lastbil på bro

Vägtrafik dominerar inrikes varutransporter


Hur transporteras varor i Sverige? I ny statistik visar Trafikanalys landets varuflöden, inrikes och utrikes, och vilka...

Varuflöden


Trafikanalys ansvarar för en nationell varuflödesundersökning som beskriver näringslivets varutransporter ur ett trafikslagsöve...

Transportbranschens ekonomi


Statistiken belyser ekonomiska förhållanden i företagen som bedriver verksamhet i transportbranschen.

Stad i vinterskrud

Urbana godstransporter


I den urbana miljön ställs problemen med transporterna på sin spets. Emissioner från transporter får större konsekvenser efters...

Två lastbilar på väg

Dagligvaruhandelns distribution kartläggs


Det saknas underlag för att beskriva näringslivets efterfrågan på godstransporter för olika branscher. Dagligvaruhandeln utgör...

Händer på lastbilsratt

Kartläggning av skogens transporter


Trafikanalys arbetar kontinuerligt med att öka kunskapsunderlagen om näringslivets godstransportefterfrågan i Sverige ur ett...

Hand och kartbok

Metoder för kartläggning av skogens varuflöden


Skogsindustrin är en av Sveriges viktigaste basnäringar och skogsbranschen är beroende av effektiva godstransporter. Som underl...

Användarrådet för statistik om godstransporter


I detta användarråd diskuterar vi statistik om godstransporter. Fokus är liksom i de andra användarråden statistikens relevans...

Sjöfartsföretag


Trafikanalys har beslutat att inte längre genomföra undersökningen om Sjöfartsföretag, från och med 2019. Statistiken baseras p...

Fartyg


Statistiken beskriver hur den svenska flottan av handelsfartyg och andra större fartyg utvecklas och hur fartygen används.

Sjötrafik


Statistiken belyser fartygs-, varu- och passagerartrafiken i svenska hamnar. 

Timmerlastbilar lastas

Möjlighet att kartlägga farligt gods i Sverige - en förstudie


Det finns ett intresse hos samhällsplanerare att kartlägga transporterna av farligt gods för att kunna arbeta förebyggande med...

Utsläpp från båtskorsten

Godstransportprognos för svenska TEN-T hamnar


Trafikanalys har lämnat synpunkter på förslaget till Godstransportprognos för svenska TEN-T hamnar.  Utgångspunkten för...