Henrik Petterson
Kvalificerad statistiker henrik.petterson@trafa.se 010-414 42 18 076-128 74 25 Avdelningen för statistik Henrik arbetar inom statistiken med: varuflöden, sjöfart, fartyg, transportarbete, transportbranschens ekonomi. Han är med i Användarrådet för godstransportstatistik, och arbetar med utredningar inom: godstransporter, distanshandel och lätta lastbilar.

""

Transportläget - indikatorer på transportsystemets utveckling


Med anledning av coronapandemins stora påverkan på transportsystemet publicerar Trafikanalys löpande aktuella indikatorer för a...

Båt lastar i hamn

Sjötrafik 2021 kvartal 3


Publicering av statistiktabeller om sjötrafiken under tredje kvartalet 2021.

Två lastbilar på väg

Transportarbete 2020


Trafikanalys har tidsserier som visar hur person- och godstransporterna inom Sverige har utvecklats på sikt. Tidsserien...

Lotsbåt på väg till fartyg

Sjötrafik 2021 kvartal 2


Publicering av statistiktabeller om sjötrafiken under andra kvartalet 2021.

Godsvagnar

Transportarbete 2020


Trafikanalys har tidsserier som visar hur person- och godstransporterna inom Sverige har utvecklats på sikt. Tidsserien...

Foto: Paul Wallén/Mostphotos

Sjötrafik 2021 kvartal 1


Publicering av tabeller om sjötrafiken under första kvartalet 2021.

Båt lastar i hamn

Svenska och utländska fartyg i svensk regi 2020


Publicering av tabeller och pressmeddelande om fartyg, svenska och utländska i svensk regi, under 2020.

""

Sjötrafik 2020


Publicering av tabeller, statistikblad och pressmeddelande om sjötrafiken under 2020.

Foto: Paul Wallén/Mostphotos

Sjötrafik 2020 kvartal 4


Publicering av tabeller för sjötrafiken 2020 fjärde kvartalet.

""

Information till uppgiftslämnare med anledning av coronaviruset


Vi på Trafikanalys vill påminna dig som företagare om att, trots den rådande situationen, fortsätta att lämna uppgifter till...

Lätt lastbil

Transportarbete 2019


Trafikanalys har tidsserier som visar hur person- och godstransporterna inom Sverige har utvecklats på sikt. Tidsserien...

""

Trafikarbete på svenska vägarna 2019


Publicering av statistiktabeller om trafikarbetet på svenska vägarna under 2019.

Buss, spårvagn och personbilar Foto: Göran Ekeberg/Mostphotos

Transportarbete


Trafikanalys har tidsserier som visar hur person- och godstransporterna inom Sverige har utvecklats på sikt. Tidsserien...

""

Nya kunskaper om lastbilars transporter i urbana miljöer


Trafikanalys har tagit fram ett nytt kunskapsunderlag om tunga och lätta lastbilars transporter med fokus på urbana miljöer....

Transportarbete


Trafikanalys har tidsserier som visar hur person- och godstransporterna inom Sverige utvecklats på sikt.

Pendeltåg på Stockholms centra

Bantrafik 2018


Publicering av tabeller, statistikblad och pressmeddelande för bantrafiken under 2018.

Tåg på bro i sommarlandskap

Bantrafik 2018


Publicering av tabeller om bantrafiken under 2018.

Flygplansmotor

Luftfart 2018


Publicering av tabeller, statistikblad och pressmeddelande om luftfarten under 2018.

Ankommande resenärer med tåg

Punktlighet på järnväg 2018 kvartal 4


Publicering av tabellverk/statistik om punktligheten på järnväg under det fjärde kvartalet 2018.

Papper och penna

Svar på remiss angående utvärderingen av den officiella statistikens kvalitet


Trafikanalys har beretts tillfälle att yttra sig över SCB:s förslag på ändringar i bilagan (frågeformuläret) till föreskriften...

Lastbil på bro

Vägtrafik dominerar inrikes varutransporter


Hur transporteras varor i Sverige? I ny statistik visar Trafikanalys landets varuflöden, inrikes och utrikes, och vilka...

Varuflöden


Trafikanalys ansvarar för en nationell varuflödesundersökning som beskriver varuflöden inom Sverige och mellan Sverige och...

Transportbranschens ekonomi


Statistiken belyser ekonomiska förhållanden i företagen som bedriver verksamhet i transportbranschen.

Stad i vinterskrud

Urbana godstransporter


I den urbana miljön ställs problemen med transporterna på sin spets. Emissioner från transporter får större konsekvenser efters...

Två lastbilar på väg

Dagligvaruhandelns distribution kartläggs


Det saknas underlag för att beskriva näringslivets efterfrågan på godstransporter för olika branscher. Dagligvaruhandeln utgör...

Händer på lastbilsratt

Kartläggning av skogens transporter


Trafikanalys arbetar kontinuerligt med att öka kunskapsunderlagen om näringslivets godstransportefterfrågan i Sverige ur ett...

Hand och kartbok

Metoder för kartläggning av skogens varuflöden


Skogsindustrin är en av Sveriges viktigaste basnäringar och skogsbranschen är beroende av effektiva godstransporter. Som underl...

Användarrådet för statistik om godstransporter


I detta användarråd diskuterar vi statistik om godstransporter. Fokus är liksom i de andra användarråden statistikens relevans...

Sjöfartsföretag


Trafikanalys har beslutat att inte längre genomföra undersökningen om Sjöfartsföretag, från och med 2019. Statistiken baseras p...

Fartyg


Statistiken beskriver hur den svenska flottan av handelsfartyg och andra större fartyg utvecklas och hur fartygen används.

Sjötrafik


Statistiken belyser fartygs-, varu- och passagerartrafiken i svenska hamnar. 

Timmerlastbilar lastas

Möjlighet att kartlägga farligt gods i Sverige - en förstudie


Det finns ett intresse hos samhällsplanerare att kartlägga transporterna av farligt gods för att kunna arbeta förebyggande med...

Utsläpp från båtskorsten

Godstransportprognos för svenska TEN-T hamnar


Trafikanalys har lämnat synpunkter på förslaget till Godstransportprognos för svenska TEN-T hamnar.  Utgångspunkten för...