""

Trafikanalys har beretts tillfälle att yttra sig över SCB:s förslag på föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råd (SCB-FS 2002:16) för offentliggörande m.m. av officiell statistik. Trafikanalys vill med anledning av det lämna följande yttrande.

Allmänna kommentarer

Trafikanalys tycker det är bra att SCB förtydligar kraven på hur en statistikansvarig myndighet tillgängliggör officiell statistik med syfte att stärka hela systemet för den officiella statistiken och därmed göra det enklare för användarna.

Kommentarer till ändring av föreskrifter

Trafikanalys bedömer att det kommer krävas vissa mindre anpassningar av informationen på myndighetens hemsida respektive anpassningar av produktsidor på SCB:s webbplats. Därtill krävs däremot större anpassningar av data-/metadatastandarder för att publicera maskinläsbara öppna data på dataportal.se.

I vissa fall innebär förslaget även mindre förenklingar. Trafikanalys tycker det är ett bra förslag att SAM inte behöver meddela SCB vid varje offentliggörande utan att SCB i stället meddelas om offentliggörandet inte går enligt plan.

Den officiella statistiken ska tillgängliggöras som öppna data i maskinläsbara format samt Allmänna råd till 12§. Vi ställer oss tveksamma till nyttan att all officiell statistik behöver publiceras som öppna data på dataportal.se. Det innebär en stor kostnad för anpassning av data och metadata till standarder med risk för inlåsningseffekter. T.ex. ges råd om att använda specifika licenser för datamängderna. Det framgår inte heller vad dessa licenser betyder och vad de innebär. I efterföljande stycke står det mer allmänt formulerat att öppna standarder och format som möjliggör ett tillgängliggörande på Dataportal.se bör användas. Tillgängliggörande av öppna data styrs dessutom redan av andra regelverk på nationell och europeisk nivå. 

I 8§ står att varje statistikprodukt inom den officiella statistiken ska ha en produktsida på SCB:s webbplats. Den myndighet som ansvarar för statistikprodukten ska ansvara för att innehållet på produktsidan är korrekt och aktuellt. Vi tycker det är svårt att kräva att SAM ska ha ansvar för att uppdatera SCB:s webbplats, utan det bör förtydligas att SAM snarare ska leverera underlagen till SCB som krävs för att hålla SCB:s hemsida uppdaterad. Det är önskvärt att SCB tar fram mallar för hur produktsidor eller motsvarande på SCB:s webbplats ska se ut och hur texterna om den officiella statistiken på den statistikansvariga myndighetens webbplats ska presenteras. Mallarna bör innehålla konkreta exempel på gemensamt innehåll i texterna. En viss standardisering av informationen skulle minska onödiga variationer mellan olika produkter och SAM.  

Vi är osäkra vad som menas med 9§, om informationen enligt denna ska finnas på produktnivå eller om den ska vara gemensam för flera produkter på SAM. I 9§ 3. Kontaktinformation för statistikprodukten och 4. Kvalitetsdeklaration och en beskrivning av hur statistiken tas fram, får vi intrycket att det handlar om information på statistikproduktnivå. Kvalitetsdeklaration och metadata finns dessutom redan på varje produkthemsida hos respektive SAM som det skulle gå att länka till, för att underlätta löpande uppdateringar.

I föreskrifternas §11 står att de statistikansvariga myndigheterna till SCB ska anmäla nya produkter samt förändringar i befintliga produkter som tillhör den officiella statistiken. Detta ska göras innan ändringen träder i kraft. Vi undrar här vad som menas med förändringar i befintliga produkter, är det mindre förändringar i enstaka tabeller och i enskilda variabler eller större ändringar? Det kan behövas mer vägledning avseende denna paragraf.

Det är positivt att Allmänna råd till 5§ tillåter en viss flexibilitet i anpassningen av statistiken för utländska användare. Det behöver avgöras från fall till fall baserat på en målgruppsanalys för den enskilda statistikprodukten.

Enligt Övriga allmänna råd till 4§ står följande: För att underlätta för användarna är det lämpligt att ange både beteckningen för SOS och symbolen för SOS, alternativt anges enbart beteckningen för SOS. Förkortningen ”SOS” är inte allmänt känd bland användare och rådet bör därför vara att alltid skriva ut ”Sveriges officiella statistik” eller använda logotypen. Denna lydelse är även otydlig i "Riktlinjerna för vad som är officiell statistik”. Det bör säkerställas harmonisering av föreslagna föreskrifter och befintliga riktlinjer.

Kommentarer till konsekvensutredningen

Kostnader och andra konsekvenser

Den stora kostnaden för SAM som dessutom kan variera mellan olika SAM är att det krävs större anpassningar av data-/metadatastandarder för att kunna publicera maskinläsbara öppna data regelbundet på dataportal.se. Den kostnaden har SCB inte tagit tillräcklig hänsyn till.

Följande stycke är luddigt formulerat och behöver skrivas tydligare.

Statistikprodukter som inte tillgängliggör nya siffror på scb.se behöver inte skicka in en kvalitetsdeklaration för publicering på produktsidan vilket innebär mindre arbete för övriga statistikansvariga myndigheter och SCB.

Effekter för övriga

Konsekvenserna för användare av statistiken tas inte upp alls. Nyttan för användare av en bättre presentation av den officiella statistiken bör beskrivas kortfattat.