Styrmedelsanalys

Trafikanalys har ambitionen att ha beredskap att genomföra kvalificerade analyser av alla transportpolitiska styrmedel som kan bli aktuella.

Området täcker in ekonomiska styrmedel, infrastrukturplanering, regelskrivning, myndighetsstyrning, forskning och innovationsinsatser med mera. Många sådana analyser genomförs och redovisas inom ramen för regeringsuppdrag. Egeninitierade projekt redovisas här.

Fit for 55 - transportpolitikens nya ramar

Trafikanalys bedömer att EU:s klimatpaket ”Fit for 55” har en positiv effekt på Sveriges övergripande transportpolitiska mål om...

ABC om styrmedel - nyutgåva

Vi har publicerat en uppdaterad version av promemorian ”ABC om styrmedel”. Syftet med promemorian är att bidra till en gemensam...

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader 2022 - bilagor

Promemoria med bilagor till rapport 2023:4 Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader för 2022.

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader för 2022

Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen rapportera analyser av transportsektorns samhällsekonomiska kostnader i relati...

Förutsättningar och styrmedel för ökad elsjöfart

Det finns potential att öka elektrifieringen i svensk sjöfart. Inom ramen för ett regeringsuppdrag föreslår Trafikanalys nya...

Transportsektorn kan nå klimatmål men fler styrmedel krävs

Målet att minska utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter till 2030 kan nås - men det är angeläget att beslutade...

Styrmedel för energieffektiva vägfordon

Denna promemoria utgör ett underlag i Trafikanalys uppdrag att ta fram underlag om transportområdet till den kommande...

Generella styrmedel för transportsektorns klimatomställning och långsiktiga effektivitet

Denna promemoria utgör ett underlag i Trafikanalys uppdrag att ta fram underlag om transportområdet till den kommande...

Styrmedel för sjöfartens klimatomställning

Denna promemoria om styrmedel för sjöfarten är en del av Trafikanalys uppdrag att ta fram underlag om transportområdet till den...