Styrmedelsanalys

Trafikanalys har ambitionen att ha beredskap att genomföra kvalificerade analyser av alla transportpolitiska styrmedel som kan bli aktuella.

Området täcker in ekonomiska styrmedel, infrastrukturplanering, regelskrivning, myndighetsstyrning, forskning och innovationsinsatser med mera. Många sådana analyser genomförs och redovisas inom ramen för regeringsuppdrag. Egeninitierade projekt redovisas här.

Förutsättningar och styrmedel för ökad elsjöfart

Det finns potential att öka elektrifieringen i svensk sjöfart. Inom ramen för ett regeringsuppdrag föreslår Trafikanalys nya...

Transportsektorn kan nå klimatmål men fler styrmedel krävs

Målet att minska utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter till 2030 kan nås - men det är angeläget att beslutade...

Styrmedel för energieffektiva vägfordon

Denna promemoria utgör ett underlag i Trafikanalys uppdrag att ta fram underlag om transportområdet till den kommande...

Generella styrmedel för transportsektorns klimatomställning och långsiktiga effektivitet

Denna promemoria utgör ett underlag i Trafikanalys uppdrag att ta fram underlag om transportområdet till den kommande...

Styrmedel för sjöfartens klimatomställning

Denna promemoria om styrmedel för sjöfarten är en del av Trafikanalys uppdrag att ta fram underlag om transportområdet till den...

Styrmedel för luftfartens klimatomställning

Trafikanalys har på regeringens uppdrag tagit fram ett underlag med analyser och förslag till styrmedel som leder till...

Risker och sårbarheter med uppkopplade, samverkande och automatiserade vägfordon

Utvecklingen mot att allt fler fordon kopplas upp, samverkar och automatiseras medför att fler verksamheter exponeras mot...

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - rapport 2020

Trafikanalys har regeringens uppdrag att varje år rapportera analyser av transportsektorns samhällsekonomiska kostnader i...

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - bilagor 2020

Promemoria med bilagor till rapporten 2020:4 Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader.