ABC om styrmedel - nyutgåva

""

Vi har publicerat en uppdaterad version av promemorian ”ABC om styrmedel”. Syftet med promemorian är att bidra till en gemensam terminologi och förståelse för vad styrmedel är och hur de kan kategoriseras.

Läs/ladda ner publikation

PM 2023:4
Publicerad:  11 april 2023

För att uppnå de transportpolitiska målen krävs styrmedel. En av Trafikanalys huvuduppgifter är att granska, analysera, följa upp och utvärdera föreslagna och befintliga styrmedel på transportområdet. 

För att kunna göra detta krävs en gemensam terminologi och förståelse för vad styrmedel är och hur de kan kategoriseras. Syftet med promemorian ”ABC om styrmedel” är att bidra till en sådan gemensam förståelse, och tanken är att promemorian ska kunna fungera som ett referensverk att hänvisa till vid analyser av specifika styrmedel.

Under våren 2023 har vi gett ut en uppdaterad version av promemorian. I nyutgåvan har vi uppdaterat texter gällande de transportpolitiska målen och sett över vilka exempel på tillämpningar vi tar upp eftersom några av dem inte längre var aktuella. Tanken är att promemorian ska kunna fungera som ett referensverk att hänvisa till vid analyser av specifika styrmedel inom transportområdet. 

I promemorian behandlas sådana styrmedel som kan användas för att påverka beteendet hos aktörer i transportsystemet. Styrmedlen delas in i följande kategorier:

 • Juridiska styrmedel
 • Ekonomiska styrmedel
 • Informativa styrmedel
 • Nudging
 • Samhälls-, infrastruktur- och trafikplanering
 • Förhandlingar och överenskommelser
 • Offentlig upphandling
 • Forskning och innovation

I promemorian beskrivs de olika styrmedelskategorierna, och exempel på specifika styrmedel inom transportområdet ges för varje kategori.

 


 • ABC om styrmedel

  För att uppnå de transportpolitiska målen krävs styrmedel. En av Trafikanalys huvuduppgifter är att granska, analysera, följa u...