Nulägesanalys

Som en del i Trafikanalys långsiktiga arbete att fördjupa kunskapen om olika aspekter på transport- och kommunikationsområdet genomför Trafikanalys årligen ett antal nulägesanalyser.

Det kan vara såväl större analyser av hela transportsystemet som mer avgränsade analyser av någon aktuell aspekt som det finns anledning att lyfta fram. Det övergripande syftet med samtliga nulägesanalyser är att de bör verka för att uppnå eller bidra till kunskap så att det blir möjligt att uppnå de transportpolitiska målen.

Vägytans tillstånd 2013-2023

Som en fördjupning och komplettering av den transportpolitiska måluppföljningens indikator ”Transportsystemets standard och...

Tillgänglighet – teori och praktik

I den här promemorian har vi strävat efter att skapa en gemensam förståelse för begreppet tillgänglighet bland transportpolitik...

Sjöfartsstödets effekter 2021 och 2022

Trafikanalys konstaterar att sjöfartsstödet har haft stor betydelse för den svenska rederinäringen även under 2021 och 2022. År...

Växande intresse i e-handeln för hållbara transporter

Under de senaste åren har Trafikanalys utrett e-handelns transporter och möjligheterna för e-handelskonsumenter att välja mer...

Vilka hushåll väljer laddbara bilar? 

Högre inkomst, högre utbildning, boende i villa eller bostadsrätt och hushåll med en övervikt av män – det är några faktorer so...

Kollektivtrafikens tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 2023

Kollektivtrafikens tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är ett nyckelmått i Trafikanalys uppföljning av de...

Ökad export av begagnade bilar 2022

Under 2022 exporterades närmare 110 000 begagnade personbilar från Sverige. Det innebär en ökning med 18 procent jämfört med...

Eldrivna vägfordon – ägande, regional analys och möjlig utveckling till 2030 

De laddbara vägfordonen har ökat snabbt i antal de senaste åren. I slutet av 2021 fanns cirka 322 000 laddbara vägfordon i...

Transportläget - indikatorer för trafikutvecklingen under coronapandemin

Coronapandemin fick snabbt en stor påverkan på hela vårt samhälle. Trafikanalys tog tidigt (april 2020) beslutet att publicera...