Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Nulägesanalys

Som en del i Trafikanalys långsiktiga arbete att fördjupa kunskapen om olika aspekter på transport- och kommunikationsområdet genomför Trafikanalys årligen ett antal nulägesanalyser.

Det kan vara såväl större analyser av hela transportsystemet som mer avgränsade analyser av någon aktuell aspekt som det finns anledning att lyfta fram. Det övergripande syftet med samtliga nulägesanalyser är att de bör verka för att uppnå eller bidra till kunskap så att det blir möjligt att uppnå de transportpolitiska målen.

Så reser vi baserat på socioekonomi


Denna PM beskriver resmönster för olika grupper baserat på flera indelningar kopplat både till geografi och individdata.

Fordon på väg 2017


I Sverige reser vi idag mer än någonsin, 2017 var ett år som kännetecknades av goda ekonomiska förutsättningar och kraftig...

Avtal för upphandlad kollektivtrafik 2015


Den regionala kollektivtrafiken i Sverige är till stor del upphandlad. I den här rapporten sammanfattas länens upphandlade buss...

Tunga fordon i urbana miljöer - en kartläggning


Inom ramen för ett regeringsuppdrag har Trafikanalys kartlagt den kunskap som finns om användningen av tunga fordon i urbana...

Bättre arbetspendling gynnar tillväxt och sysselsättning


Genom att förbättra tillgängligheten för framförallt arbetsresor, men också för tjänsteresor och godstransporter, kan åtgärder ...

Integrering av kollektivtrafik och anropsstyrd trafik – hur påverkas resenärerna?


I den här rapporten studeras försöken att effektivisera trafikförsörjningen genom att kombinera linjetrafik med olika former av...

Offentlig Privat Samverkan (OPS) och alternativ finansiering av infrastruktur


Rapporten ger en bakgrund till alternativ finansiering samt Trafikanalys syn på dess möjligheter och utmaningar.

Nya tjänster för delad mobilitet


De senaste åren har en mängd nya tjänster för delad mobilitet dykt upp på transportmarknaden, samtidigt som etablerade tjänster...

Personbilsparkens fossiloberoende - utveckling och styrmedel


Utvecklingen mot en fossiloberoende fordonsflotta går trögt. De ekonomiska incitamenten bidrar till nyförsäljningen av bilar me...

 • Utrikesflyget fortsätter att slå rekord

  För sjätte året i rad ökade antalet passagerare i linjefart och charter både inrikes och utrikes på de svenska flygplatserna. D...

 • Underlag för flygstrategi

  Trafikanalys har fått i uppdrag att göra en analys av flygets roll och funktion i transportsystemet. Analysen kommer att utgöra...

 • Dagligvaruhandelns distribution kartläggs

  Det saknas underlag för att beskriva näringslivets efterfrågan på godstransporter för olika branscher. Dagligvaruhandeln utgör...

 • Kartläggning av skogens transporter

  Trafikanalys arbetar kontinuerligt med att öka kunskapsunderlagen om näringslivets godstransportefterfrågan i Sverige ur ett...

 • Prognos och faktisk utveckling inom trafiken

  En central fråga för planering och utveckling av trafik och infrastruktur är hur Sveriges framtida transportbehov ser ut, likso...

 • Peak car i sikte?

  Under 50- och 60-talen samt början på 70-talet i det närmaste exploderade antalet personbilar per invånare i Sverige liksom i...

 • Metoder för kartläggning av skogens varuflöden

  Skogsindustrin är en av Sveriges viktigaste basnäringar och skogsbranschen är beroende av effektiva godstransporter. Som underl...

 • Arbetsmiljöreglering inom transportområdet

  Rapporten Arbetsmiljö­­­reglering inom transport­­området syftar till att tydliggöra arbetsmiljöns plats inom transportpolitike...

 • Män reser mer kollektivt

  En större andel av mäns i yrkesverksam ålder resande i regional trafik sker med kollektiva färdslag nu än för tio år sedan. Huv...

 • De korta cykelresorna blir allt färre

  Befolkningen i Sverige cyklar i genomsnitt 5,3 miljoner kilometer per dag, det är en nedgång med 16 procent sedan mitten av...

 • Avtal för upphandlad kollektivtrafik 2013

  Kollektivtrafiken i Sverige är till stor del upphandlad. Vi sammanfattar här länens upphandlade busstrafik på avtalsnivå.

 • Lastbilars klimateffektivitet och utsläpp

  De klimatpåverkande utsläppen från transporter med tunga och lätta lastbilar har, till skillnad mot andra trafikslag, ökat vilk...

 • Sjöfartsverkets utbildningsverksamhet - fokus lotsutbildning

  Trafikanalys har genomfört en kartläggning av yrkesutbildning som bedrivs i regi av Luftfartsverket, Sjöfartsverket och...

 • Trafikverkets utbildningsverksamhet

  Kompetensförsörjning är en viktig faktor för att kunna uppfylla de transportpolitiska målen i framtiden.

 • Ojämn fördelning av transportstöd i Norden

  I Sverige, Norge, Finland och Danmark används statliga medel för att stärka kollektivtrafik och transporter i avlägsna regioner.

 • Analys av godstransportsystemet

  Trafikanalys har skrivit fyra rapporter som bland annat innehåller en beskrivning av nuläget, transportinfrastrukturen dess...

 • Landsbygders tillgänglighet och utmaningar

  Det finns ett ömsesidigt beroende mellan stad och landsbygd. Landsbygderna är beroende av staden, exempelvis för ett mer...

 • Haverikommissionens rekommendationer tas om hand

  Transportmyndigheternas arbete med att ta emot och genomföra åtgärder som föreslås i rekommendationer från Statens haverikommis...

 • Nulägesrapport av transportsystemets tillstånd

  Rapporten presenterar en nulägesbeskrivning av det svenska transportsystemets tillstånd och hur det har påverkats av olika...