Nulägesanalys

Som en del i Trafikanalys långsiktiga arbete att fördjupa kunskapen om olika aspekter på transport- och kommunikationsområdet genomför Trafikanalys årligen ett antal nulägesanalyser.

Det kan vara såväl större analyser av hela transportsystemet som mer avgränsade analyser av någon aktuell aspekt som det finns anledning att lyfta fram. Det övergripande syftet med samtliga nulägesanalyser är att de bör verka för att uppnå eller bidra till kunskap så att det blir möjligt att uppnå de transportpolitiska målen.

Vilka hushåll väljer laddbara bilar? 

Högre inkomst, högre utbildning, boende i villa eller bostadsrätt och hushåll med en övervikt av män – det är några faktorer so...

Kollektivtrafikens tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 2023

Kollektivtrafikens tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är ett nyckelmått i Trafikanalys uppföljning av de...

Ökad export av begagnade bilar 2022

Under 2022 exporterades närmare 110 000 begagnade personbilar från Sverige. Det innebär en ökning med 18 procent jämfört med...

Eldrivna vägfordon – ägande, regional analys och möjlig utveckling till 2030 

De laddbara vägfordonen har ökat snabbt i antal de senaste åren. I slutet av 2021 fanns cirka 322 000 laddbara vägfordon i...

Transportläget - indikatorer för trafikutvecklingen under coronapandemin

Coronapandemin fick snabbt en stor påverkan på hela vårt samhälle. Trafikanalys tog tidigt (april 2020) beslutet att publicera...

Undersökning av innovationsföretag på godstransportmarknaden

Trafikanalys har genomfört en kvalitativ intervjuundersökning med 14 innovationsföretag inom logistik och godstransporter, dvs....

Långväga resandet minskade mest under pandemin

De långvariga restriktionerna har medfört stora minskningar i resandet sedan mars 2020. De största relativa minskningarna har...

Forskning och innovation inom godstransporter

Sverige intar en ledande position när det gäller transportforskning och innovation, inte minst tack vare fordonsindustrins...

Skattelättnad för arbetsresor – analys av vissa konsekvenser

Trafikanalys har haft i uppdrag att göra en fördjupad analys av vissa av konsekvenserna av förslagen i betänkandet Skattelättna...