Ökad export av begagnade bilar 2022

Nya bilar i rad Foto:Mostphotos

Under 2022 exporterades närmare 110 000 begagnade personbilar från Sverige. Det innebär en ökning med 18 procent jämfört med 2021. Under 2020 och 2021 minskade exporten av begagnade personbilar jämfört med rekordåret 2019, men exporten har nu ökat på nytt.

Läs/ladda ner publikation (Excel)

Sedan 2015 har exporten av begagnade personbilar ökat påtagligt. Högsta noteringen är från 2019, då 117 416 begagnade personbilar exporterades från Sverige. Ökningen av exporten under 2022 innebär att exporten under förra året är den näst högsta som noterats – 108 188 personbilar. Likt tidigare år var en betydande andel av de exporterade bilarna relativt nya bilar, det vill säga med 0–5 år i trafik.

80 procent av de exporterade bilarna drivs av bensin eller diesel

Majoriteten av de exporterade bilarna är bensin- eller dieselbilar, och de stod vardera för ungefär 40 procent av de exporterade begagnade personbilarna 2022. Antalet exporterade begagnade bensinbilar uppgick till 43 177, vilket är en ökning med 6 procent jämfört med föregående år. I absoluta tal var ökningen som störst för bensinbilar som varit i trafik 5 år eller mindre. Under 2022 utgjorde de relativt nya begagnade bensinbilarna 41 procent av de exporterade bensinbilarna. Fram till 2017 var det främst lite äldre bensinbilar med 11–15 år i trafik som exporterades, men under de senaste fem åren har det skett en påtaglig förflyttning mot export av relativt nya bensinbilar. Totalt sett minskade antalet bensinbilar i trafik med 97 026 bilar. Exporten av begagnade bensinbilar har därmed bidragit till att minska antalet bensinbilar i den svenska flottan.

Exporten av begagnade dieselbilar ökade med 30 procent under 2022 jämfört med föregående år, och totalt exporterades 43 541 begagnade dieselbilar under året. Närmare hälften av alla exporterade dieselbilar var 5 år eller yngre. Eftersom dieselbilarna i trafik generellt sett är nyare än bensinbilarna är det inte förvånande att många av de dieselbilar som exporteras också är relativt nya. Under 2022 minskade antalet dieselbilar i trafik med 59 000 fordon, vilket innebär att exporten kraftigt bidragit till att minska antalet dieselbilar i Sverige.

Exporten av etanolbilar minskade något under 2022 och uppgick till knappt 2 700 bilar, varav majoriteten hade varit i trafik mer än 11 år.

För Sveriges flotta av gasbilar har exporten en stor betydelse. Exporten av begagnade gasbilar minskade förvisso under 2022 då exporten uppgick till 1 844 bilar. Dock nyregistrerades det endast 1 919 gasbilar under året, och med övrig skrotning och avställda bilar blev nettoförändringen -1 456 gasbilar i trafik under 2022. Sammantaget fanns det 38 086 gasbilar i trafik i Sverige under slutet av 2022, vilket är i nivå med antalet gasbilar i trafik 2013.

Exporten av begagnade elbilar fördubblades

Under 2022 exporterades 10 603 laddhybrider, vilket är en ökning med 14 procent jämfört med föregående år. Antalet laddhybrider i trafik uppgick till närmare 240 000 vid slutet av 2022, vilket är en ökning med 50 000 bilar sedan 2021. Under de senaste fem åren har närmare 40 000 begagnade laddhybrider exporterats. Eftersom laddhybrider inte har funnits särskilt länge på marknaden var majoriteten (96 procent) 0–5 år gamla när de exporterades.

Exporten av begagnade elbilar mer än fördubblades under 2022 jämfört med året innan och uppgick till nästan 4 000 bilar. Under de senaste åren har exporten av elbilar legat på en ganska jämn nivå på cirka 1 800 bilar om året, samtidigt har antalet nyregistrerade och antalet elbilar i trafik ökat påtagligt. Precis som laddhybrider har elbilar inte funnits särskilt länge på marknaden, och nästan samtliga bilar (98 procent) som exporterades under 2022 hade varit i trafik som mest 5 år.

Figur 1. Antal exporterade personbilar med drivmedel el, laddhybrid eller elhybrid under åren 2013–2022.

Under 2022 fördubblades exporten av begagnade elhybrider jämfört med föregående år, men antalet uppgick likväl endast till 2 352. Antalet elhybrider i trafik ökade med närmare 21 000 fordon under 2022, exporten har därmed ingen större betydelse för antalet elhybrider i Sverige.

Fortsatt hög exportandel för laddbara bilar   

När den totala exporten av begagnade bilar ökar faller det sig naturligt att exporten av bilar med ett enskilt drivmedel också ökar. Det finns dock en del avvikelser mellan de respektive drivmedlen. Exporten av laddhybrider har under flera år varit tämligen omfattande sett till hur många som finns i trafik. Vid slutet av 2022 utgjorde laddhybrider 5 procent av personbilarna i trafik, men de stod för 10 procent av exporten. Elbilarna utgjorde 4 procent av bilarna i trafik 2022 och 4 procent av exporten. Antalet elbilar i trafik och exporten av dessa kan därmed anses stå i paritet.

Exporten av begagnade elbilar utmärker sig däremot i form av bilarnas ålder. Av de begagnade elbilar som exporterades under 2022 hade 3 procent varit i trafik i mindre än 6 månader, och hälften hade varit i trafik i som mest 15 månader (Figur 2). Det innebär att tid i trafik för en exporterad elbil typiskt är mellan 6–18 månader.

Figur 2. Andel av de personbilar som exporterades under 2022, utifrån ålder vid exporttillfället, fördelat per drivmedel.

Även för elhybrider hade en hög andel av de exporterade bilarna bara varit i trafik i några månader. Det handlar dock om cirka 400 bilar som exporterades ganska omgående efter att de tagits i trafik. Därefter var exporten av begagnade elhybrider mer jämnt fördelade över antalet månader i trafik. Gemensamt för samtliga drivmedel, med undantag för etanol, är att exporten ökade vid 36 månader i trafik. Trafikanalys har tidigare visat på ett samband mellan företagsägda bilar och hög exportandel.Att exporten ökar efter 36 månader i trafik hänger troligen ihop med att många leasingavtal löper på 36 månader, och när avtalet löper ut säljs bilen på den marknad där värdet är högst.

Av de bilar som exporterades under 2022 och som mest varit i trafik i 5 år, var 62 procent leasingbilar. Fram till 2020 var det relativt ovanligt med elbil som leasingbil. Det förändrades dock under 2020 när privatleasing av elbilar blev allt vanligare. Den påtagliga ökningen av exporten av begagnade elbilar under 2022 kan därmed troligen kopplas till det ökade intresset av att leasa elbilar. Under 2022 var drygt 70 procent av alla laddbara bilar som nyregistrerades leasingbilar. Det är därmed troligt att exporten av begagnade elbilar också fortsätter att öka de kommande åren som en följd av det ökande intresset för leasing.