Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Bantrafik

Trafikanalys gör granskningar, analyser, uppföljningar och utvärderingar inom området bantrafik. Vår statistik omfattar järnvägar, spårvägar och tunnelbana. Den visar utvecklingen och innehåller uppgifter om gods- och persontransporter, punktlighet och olyckor.Nytt projekt utvecklar statistiken om godståg


Trafikanalys bedriver just nu ett projekt för att utforma ett förslag på innehåll till ny officiell statistik om godstågens...

Transportarbete


Trafikanalys har tidsserier som visar hur person- och godstransporterna inom Sverige utvecklats på sikt.