PM

Du kan ta del av de olika PM som Trafikanalys publicerar. De kan innehålla analyser, kartläggningar, utredningar och förändringar inom trafikområdet. PM står för promemoria och är ett samlingsnamn för förslag, instruktioner, referat, rapporter, utredningar, skrivelser, yttranden, med mera.

Fördel vägtransporter

Forskning, innovation och kompetensförsörjning är trafikslagsspecifika frågor i transportsektorn. Vägtransporter dominerar...

Styrmedel för energieffektiva vägfordon

Denna promemoria utgör ett underlag i Trafikanalys uppdrag att ta fram underlag om transportområdet till den kommande...

Generella styrmedel för transportsektorns klimatomställning och långsiktiga effektivitet

Denna promemoria utgör ett underlag i Trafikanalys uppdrag att ta fram underlag om transportområdet till den kommande...

Styrmedel för sjöfartens klimatomställning

Denna promemoria om styrmedel för sjöfarten är en del av Trafikanalys uppdrag att ta fram underlag om transportområdet till den...

Styrmedel för luftfartens klimatomställning

Trafikanalys har på regeringens uppdrag tagit fram ett underlag med analyser och förslag till styrmedel som leder till...

Korttidsprognoser för vägfordonsflottan - metoder och antaganden

Trafikanalys har i uppdrag att göra årliga korttidsprognoser för vägfordonsflottans utveckling. Denna promemoria innehåller en...

Regeringsinitiativ med relevans för klimatplansuppdraget

Trafikanalys har, inför regeringens kommande klimatpolitiska handlingsplan, i uppdrag att ta fram underlag med analyser och...

Måluppföljningens indikatorer och mått 2022

Trafikanalys redovisar varje år en uppföljning av hur transportsystemet utvecklats i förhållande till de transportpolitiska...

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - bilagor 2021

Promemoria med bilagor till rapport 2022:8 Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader för 2021.

Transportläget - indikatorer för trafikutvecklingen under coronapandemin

Coronapandemin fick snabbt en stor påverkan på hela vårt samhälle. Trafikanalys tog tidigt (april 2020) beslutet att publicera...

Undersökning av innovationsföretag på godstransportmarknaden

Trafikanalys har genomfört en kvalitativ intervjuundersökning med 14 innovationsföretag inom logistik och godstransporter, dvs....

Transportföretag inom e-handeln - en lägesbild 2020/2021

Trafikanalys har i rapport 2022:4 E-handelns effekter på transportsystemet utvecklat kunskapen kring hur den växande e-handeln...

Godstransporter - vad skrivs och sägs om konkurrenskraft?

Denna PM utgör ett underlag till rapporten "Gods och konkurrenskraftens utveckling" (Rapport 2022:2) och undersöker vad som...

Geografiska tillgänglighetsanalyser - en metodbeskrivning

Syfte med denna PM är att beskriva metoden som har utvecklats av Trafikanalys för att analysera och beskriva hur transportsyste...

Fordonsprognoser i en osäker tid

I samband med årets arbete med att ta fram korttidsprognoser för vägfordonsflottans utveckling har en internationell utblick...

Korttidsprognoser för vägfordonsflottan 2021

Trafikanalys har avrapporterat det löpande regeringsuppdraget att redovisa statistik och korttidsprognoser över den svenska...

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - bilagor

Promemoria med bilagor till rapport 2021:4 Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader för 2020.

Fördjupad måluppföljning – utveckling av tillgänglighetsmått till årlig måluppföljning

Trafikanalys redovisar varje år en uppföljning av hur transportsystemet utvecklats i förhållande till de transportpolitiska...

Coronapandemins påverkan på trender i transportsektorn

Minskat tjänsteresande, färre långväga fritidsresor och ökade godstransporter på järnväg. Trafikanalys har i en analys...

Transporternas ekonomiska överkomlighet - hur mäter vi det?

Trafikanalys föreslår nya mått för indikatorn Transporternas ekonomiska överkomlighet i den årliga uppföljningen av de...

Reviderat index för lokal tillgänglighet

Trafikanalys redovisar varje år en uppföljning av hur transportsystemet utvecklats i förhållande till de transportpolitiska...

Effektiva och hållbara godstransporter – indikatorer för benchmarking av nationella godstransportstrategin

För delutvärderingen av den nationella godstransportstrategin gör Trafikanalys en lägesbild av utvecklingen baserad på...

Konkurrenskraftiga godstransporter i måluppföljningen

I denna PM redovisas en undersökning av de två indexen GCI och LPI för att bedöma deras relevans för fortsatt användning i den...

Dialog, kunskapsutbyte och samverkan – om genomförandet av den nationella godstransportstrategin

Trafikanalys har regeringens uppdrag att återkommande utvärdera den nationella godstransportstrategin. Inom ramen för en...

Innovation, utbildning och forskning på godstransportområdet

Trafikanalys har regeringens uppdrag att återkommande utvärdera den nationella godstransportstrategin. Inom ramen för en...

Arbetsresor för personer med funktionsnedsättning

Resultaten från denna promemoria utgör ett av underlagen för huvudrapporten från Trafikanalys regeringsuppdrag om fördjupad...

Förvärvsarbetande och deras arbetsresor

Resultaten från denna promemoria utgör ett av underlagen för huvudrapporten från Trafikanalys regeringsuppdrag om fördjupad...

Åtgärder för en grön nystart av transportsystemet

Hur ska transportsystemet startas på nytt efter coronapandemin? Som inspiration har Trafikanalys sammanställt olika åtgärder so...

Förvärvsarbetande i glesbygd och landsbygd - en metodbeskrivning

Resultaten från denna promemoria har utgjort ett av underlagen för huvudrapporten från Trafikanalys regeringsuppdrag om fördjup...

Förvärvsarbetandes tillgång till kollektivtrafik, bilinnehav och reskostnader

Resultaten från denna promemoria har utgjort ett av underlagen för huvudrapporten från Trafikanalys regeringsuppdrag om fördjup...

Så utvecklas flottan av vägfordon till år 2030

Trafikanalys har tagit fram tänkbara scenarier för den framtida vägfordonsflottans utveckling. Scenarierna fokuserar på...

Korttidsprognoser för vägfordonsflottan 2020

Trafikanalys har rapporterat det löpande regeringsuppdraget att redovisa statistik och korttidsprognoser över den svenska...

Trafikanalys jämställdhetsarbete – internt och i transportsektorn

I Trafikanalys regleringsbrev för 2020 finns ett uppdrag om jämställdhet. Vi har i uppdrag att redogöra för hur vi på en...

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - bilagor 2020

Promemoria med bilagor till rapporten 2020:4 Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader.

Ekonomiska krisers betydelse för transporter och transporteffektivitet

Trafikanalys har i tidigare analyser funnit indikationer på att sambandet mellan ekonomisk tillväxt och transportarbete förändr...

Växthusgasutsläpp från internationell sjöfart som utgått från Sverige

De senaste åren har den nationella rapporteringen av växthusgasutsläpp pekat på en kraftig ökning av utsläpp från utrikes...

Omvärldsanalys av förutsättningar som påverkar transportsektorns klimatarbete – underlag till kontrollstation för SOFT-uppdraget

Vilka omvärldsfaktorer påverkar förutsättningarna att nå det nationella målet om minst 70 procent minskning av transportsektorn...

Kollektivtrafik för alla

Trafikanalys presenterar ett nytt nyckelmått för ”Användbarhet för alla”, en indikator i den nationella måluppföljningen av de...

Flygplatser i fokus - om regionala flygplatsers betydelse

Den här rapporten är ett underlag, med fokus på de regionala flygplatserna och trafik på dessa, som kan vara till nytta för...

Hamnar i fokus - beskrivning och analys av hamnbranschen

Trafikanalys har tagit fram ett kunskapsunderlag som kan vara till nytta i det transportpolitiska utvecklingsarbetet inom...

Transportarbete i Sverige - om metoderna för att beräkna transportarbete

Den här promemorian innehåller en beskrivning av de metoder som används för att beräkna transportarbete för person- och...

Nya kunskaper om lastbilars transporter i urbana miljöer

Trafikanalys har tagit fram ett nytt kunskapsunderlag om tunga och lätta lastbilars transporter med fokus på urbana miljöer....

Korttidsprognoser för vägfordonsflottan 2019

Trafikanalys har rapporterat det löpande regeringsuppdraget att redovisa statistik och korttidsprognoser över den svenska...

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - bilagor 2019

PM med bilagor till rapport 2019:4 "Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader".

Datakällor för statistik om särskilda persontransporter

Trafikanalys har genomfört en inventering av möjliga datakällor inom färdtjänst, sjukresor och skolskjuts. Detta sedan det har...

Så reser vi baserat på socioekonomi

Denna PM beskriver resmönster för olika grupper baserat på flera indelningar kopplat både till geografi och individdata.

Metodval inför kommande resvaneundersökningar

Trafikanalys har i sin myndighetsinstruktion i uppdrag att genomföra resvaneundersökningar.

Vart är vi på väg? En workshop om transportpolitisk måluppfyllelse på sikt

Inom ramen för ett regeringsuppdrag om en fördjupad uppföljning av de transportpolitiska målen har Trafikanalys genomfört en...

Nya insamlingsmetoder för transportstatistiken

I denna promemoria har erfarenheter från några av Trafikanalys utvecklingsprojekt på datainsamlingsområdet sammanställts.

Sårbarheter i transportsystemet

Möjligheten att nyttja transportsystemet kan begränsas av många olika anledningar. Förändringar i klimatet, tekniska system,...

Röjandekontroll av regional statistik om järnvägstransporter

Trafikanalys har regeringens uppdrag att föreslå åtgärder för att förbättra kunskapsunderlaget om järnvägstransporter med...

Korttidsprognoser för den svenska vägfordonsflottan – metoder och antaganden

Trafikanalys har i uppdrag att göra korttidsprognoser för fordonsflottans utveckling för de kommande tre åren. Prognoserna görs...

Korttidsprognoser över den svenska vägfordonsflottans utveckling - 2018

Trafikanalys har rapporterat det löpande regeringsuppdraget att redovisa statistik och korttidsprognoser över den svenska...

Trafikanalys redovisar en långsiktsbedömning av fordonsflottans utveckling

Trafikanalys har nu rapporterat uppdraget i regleringsbrevet för 2018 att redovisa en kvalitativ långsiktsbedömning av...

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - bilagor 2018

PM med bilagor till rapport 2018:7 "Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader".

ABC om styrmedel

För att uppnå de transportpolitiska målen krävs styrmedel. En av Trafikanalys huvuduppgifter är att granska, analysera, följa u...

Implementering av klimatlagen i regeringens myndighetsstyrning på transportområdet

Trafikanalys har under höstterminen 2017 haft en praktikant från masterprogrammet i statsvetenskap vid Score, Stockholms...

Skogsindustrin och kostnader för lastbilstransporter - en faktorefterfrågeanalys

I denna promemoria undersöks hur känsliga företag inom skogsindustrin är för förändringar i kostnader för olika insatsfaktorer,...

Bättre arbetspendling gynnar tillväxt och sysselsättning

Genom att förbättra tillgängligheten för framförallt arbetsresor, men också för tjänsteresor och godstransporter, kan åtgärder ...

Miljökonsekvenser av nya farledsavgifter

Trafikanalys har på regeringens uppdrag analyserat miljökonsekvenser av Sjöfartsverkets förslag till förändrat farledsavgiftssy...

Skuggpris på koldioxid inom transportområdet

Trafikanalys redovisar årligen bland annat internaliseringsgrad inom olika delar av den svenska transportsektorn.

Behov av statistik om godstågens tillförlitlighet — en förstudie

Trafikanalys har identifierat att det finns önskemål om att officiell statistik om godstågens tillförlitlighet utvecklas. Den...

ECO-bonus för sjöfart— delredovisning

Trafikanalys fick den 2 mars 2017 i uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna för ett tillfälligt ECO-bonussystem för...

Trafikverkets arbete för ökad produktivitet och innovation i anläggningsbranschen

Trafikanalys har haft regeringens uppdrag att under tre år analysera Trafikverkets produktivitetsarbete.

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - bilagor 2017

PM till rapport 2017:2 Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader.

Samhällsekonomisk marginalkostnad för isbrytning

Trafikanalys har i uppdrag att analysera transportsektorns samhällsekonomiska kostnader i relation till skatte- och avgiftsutta...

Underlagsrapport om arbetet 2016

PM till Rapport 2017:4 - Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomiska analyser 2016. Trafikanalys har enligt sin...

Preciseringsöversyn - Målstyrning i teori och praktik

Analysen i denna PM har kretsat kring två huvudsakliga aspekter av styrning kopplat till de transportpolitiska målen: dels...

Preciseringsöversyn – Indikatorer och uppföljning

Trafikanalys har haft regeringsuppdraget (N2016/05490/TS) att göra en översyn av transportpolitikens preciseringar och...

Tillgänglighet, näringslivets konkurrenskraft och regioners utvecklingskraft

Myndigheterna Trafikanalys och Tillväxtanalys gavs i december 2011 ett gemensamt uppdrag att utveckla uppföljningen av tre...

Jämställdhetsanalys av trender inom transportsektorn

Trafikanalys har i uppdrag att bedriva omvärldsanalys inom transportområdet. En del i detta är att identifiera och beskriva oli...

Preciseringsöversyn − några utgångspunkter

De transportpolitiska målen antogs av riksdagen 2009. Då fastslogs att de transportpolitiska målen består av ett övergripande...

En fältstudie om trygga och säkra uppställningsplatser

Trafikanalys regeringsuppdrag om trygga och säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken innefattar bland annat att genomföra e...

En chaufförsenkät om trygga och säkra uppställningsplatser

Trafikanalys regeringsuppdrag om trygga och säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken innefattar bland annat att genomföra e...

Offentlig Privat Samverkan (OPS) och alternativ finansiering av infrastruktur

Rapporten ger en bakgrund till alternativ finansiering samt Trafikanalys syn på dess möjligheter och utmaningar.

Statistik och kunskapsunderlag om godstransporter

Föreliggande PM är en del av Trafikanalys regeringsuppdrag och fokuserar på att lämna förslag till hur godsstatistik kan...

Nya bränslen inom SECA

Trafikanalys följer utvecklingen inom sjöfarten efter att kravet på svavelhalten i marint bränsle inom SECA skärptes första...

Kollektivtrafikens användbarhet för personer med funktionsnedsättning - analys av mätmetodik

Trafikanalys har i samarbete med Trafikverket, Transportstyrelsen och Sjöfartsverket tagit fram en mätmetod och viktningsmodell...

Kollektivtrafikens användbarhet för personer med funktionsnedsättning - insamling och viktning

Trafikanalys har i samarbete med Trafikverket, Transportstyrelsen och Sjöfartsverket tagit fram en mätmetod och viktningsmodell...

Uppföljning av kollektivtrafikens användbarhet

Hur väl är kollektivtrafiken anpassad till personer med funktionshinder?

Uppföljning av kollektivtrafikens användbarhet

Hur väl är kollektivtrafiken anpassad till personer med funktionshinder?

Tåglägen, gods och trängsel på spåren

Trafikanalys har haft regeringens uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag och en nulägesanalys för godstransporter inom, till...

Kartläggning av godstransporter

Nu har landets godstransporter kartlagts. Vi har tagit reda på hur väl svenska godstransporter fungerar i städer och på...

Godstransportflöden - statistikunderlag med varugruppsindelning

Föreliggande PM är en del av Trafikanalys regeringsuppdrag och är en underrapport till "Godstransportflöden – Analys av...

Svenska godstransportflöden - modellberäkning

Trafikanalys har, som en del i ett regeringsuppdrag, tagit fram ett relativt omfattande material för att beskriva de större...

Godstransporter - en omvärldsanalys

Trafikanalys regeringsuppdrag (N2015/5047/TS) innefattar att ta fram ett samlat kunskapsunderlag och en nulägesanalys om...

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - bilagor 2016

PM till rapport 2016:6 Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader.

Urbana godstransporter

I den urbana miljön ställs problemen med transporterna på sin spets. Emissioner från transporter får större konsekvenser efters...

Underlagsrapport om arbetet 2015

PM till Rapport 2016:2 - Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomiska analyser 2015.

Tillgänglighet till terminaler i Västra Götaland - en pilotstudie

Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen följa upp utvecklingen inom transportområdet i förhållande till de...

Tidsvärdering och autonoma vägfordon

21 oktober höll  Trafikanalys och CTS ett seminarium som behandlade frågan om och i så fall hur tidvärderingen skulle påverkas ...

Dagligvaruhandelns distribution kartläggs

Det saknas underlag för att beskriva näringslivets efterfrågan på godstransporter för olika branscher. Dagligvaruhandeln utgör...

Kartläggning av skogens transporter

Trafikanalys arbetar kontinuerligt med att öka kunskapsunderlagen om näringslivets godstransportefterfrågan i Sverige ur ett...

Prognos och faktisk utveckling inom trafiken

En central fråga för planering och utveckling av trafik och infrastruktur är hur Sveriges framtida transportbehov ser ut, likso...

Peak car i sikte?

Under 50- och 60-talen samt början på 70-talet i det närmaste exploderade antalet personbilar per invånare i Sverige liksom i...

Miljözoner för personbilar i EU

Sverige var först i världen med att införa miljözoner för tunga fordon år 1996. Sedan dess har miljözonen som styrmedel spridit...

Metoder för kartläggning av skogens varuflöden

Skogsindustrin är en av Sveriges viktigaste basnäringar och skogsbranschen är beroende av effektiva godstransporter. Som underl...

Arbetsmiljöreglering inom transportområdet

Rapporten Arbetsmiljö­­­reglering inom transport­­området syftar till att tydliggöra arbetsmiljöns plats inom transportpolitike...

Omräkning av lastbilsstatistiken till följd av stilleståndsproblematik

Trafikanalys har genom bland annat jämförelser med körsträckeregister och branschregister för timmertransporter konstaterat att...

Vägavgifter inom EU - en lägesbild

Promemorian innehåller tre delar. Först presenteras utvecklingen av vägavgifter på EU-nivå under 2014, sedan specialstuderas...

Sjöfartsverkets utbildningsverksamhet - fokus lotsutbildning

Trafikanalys har genomfört en kartläggning av yrkesutbildning som bedrivs i regi av Luftfartsverket, Sjöfartsverket och...

Trafikverkets utbildningsverksamhet

Kompetensförsörjning är en viktig faktor för att kunna uppfylla de transportpolitiska målen i framtiden.

Kartläggning av anropsstyrd kollektivtrafik 2013

Undersökningens syfte var att kartlägga den anropsstyrda kollektivtrafiken i Sveriges län under 2013.

Luftfartsverkets utbildningsverksamhet

Trafikanalys har genomfört en kartläggning av yrkesutbildning som bedrivs i regi av Luftfartsverket, Sjöfartsverket och...

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader – bilagor 2015

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader. PM till rapport 2015:4

Möjlighet att kartlägga farligt gods i Sverige - en förstudie

Det finns ett intresse hos samhällsplanerare att kartlägga transporterna av farligt gods för att kunna arbeta förebyggande med...

Punktlighet på järnväg - en blivande del av Sveriges officiella statistik

"Punktlighet på järnväg" använder Trafikanalys som ett samlingsbegrepp för statistik om såväl tågens rättidighet som förseninga...

Anläggningsbranschen - aktörer, finansiärer och personal

Trafikanalys har i uppdrag att analysera och utvärdera Trafikverkets arbete för att öka produktivitet och innovation inom...

Utveckling av den nationella varuflödesundersökningen

Den nationella varuflödesundersökningen är en statistikprodukt som syftar till att beskriva varuflöden inom Sverige och mellan...

Åkerinäringens kostnadsbild

WSP Analys & Strategi har på uppdrag av Trafikanalys gjort en kartläggning av åkerinäringens kostnadsbild i Sverige, Polen,...

Transportpolitik och gränsöverskridande godstransporter i de nordiska länderna

De nordiska länderna i allmänhet, och i synnerhet Finland, Sverige och Norge har liknande grundläggande transportbehov kopplat...

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - bilagor 2014

PM till rapport 2014:4 Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader.

Transportmodeller i ett internationellt perspektiv 2014

Föreliggande redovisning är inriktad på persontransportmodeller. Trafikanalys har tidigare redovisat ett internationellt...

Granskning av förslagen till länsplaner för transportinfrastrukturen 2014-2015

Regeringen har givit Trafikanalys i uppdrag att granska förslagen till länsplaner för regional transportinfrastruktur för...

Statistik om kommersiell linjetrafik på vatten 2012 - en pilotstudie

Sedan den 1 augusti 2012 omfattas all regional kollektivtrafik på vatten av lagen om kollektivtrafik (SFS 2010:1065). För att...

Trafikarbete på svenska vägar - en översyn av skattningsmetoden

Trafikarbete på det svenska vägnätet är en grundläggande statistikuppgift som används i flera olika sammanhang. Den utgör...

Nordiska vägar mot en effektivare transportpolitik

Åren 2011 till 2013 arrangerade Trafikanalys nordiska seminarier under rubriken "Nordiska vägar mot en effektivare transportpol...

De första regionala trafikförsörjningsprogrammen

Trafikanalys har inom ramen för sitt regeringsuppdrag att utvärdera marknadsöppningen inom kollektivtrafiken granskat de...

Metoder för geografiska tillgänglighetsanalyser i transportsystemet

Enligt de transportpolitiska målen är transportsystemets funktion att skapa en tillgänglighet som ska gälla medborgare och...

Förseningar i persontågstrafiken - mått och metoder

Trafikanalys ansvarar för den officiella statistiken om bland annat järnvägs-trafiken. Tågens förseningar ingår inte i denna...

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - bilagor 2013

PM till rapport 2013:3 Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader.

Uppföljning för bättre transporter och konkurrenskraftiga regioner

Trafikanalys har haft i uppdrag att analysera hur geografisk tillgänglighet påverkar näringslivets konkurrenskraft och regioner...

Regional kollektivtrafik - några grundläggande välfärdsfrågor

Den 1 januari 2012 trädde den nya lagen för kollektivtrafik i kraft. Trafikanalys har fått regeringens uppdrag att utvärdera...

Metod för utvärdering av reformer på transportområdet

Trafikanalys har ett uppdrag att utvärdera föreslagna och genomförda åtgärder inom transportpolitiken. Enligt instruktionen ska...

Öresundstågstrafiken - utvärdering ur ett kund- och organisationsperspektiv

Trafikanalys har inom ramen för marknadsöppningsuppdraget - Näringsdepartementet (2011) Uppdrag att utvärdera effekterna av...

Avtalen för den upphandlade kollektivtrafiken - en pilotstudie

Den upphandlade kollektivtrafiken utgör en stor del av den totala kollektivtrafiken. I denna PM redovisar Trafikanalys en...

Utbud av kollektivtrafik 2012

Trafikanalys följer genom flera undersökningar kollektivtrafikutbudet. Dessa undersökningar är huvudsakligen "Lokal och regiona...

Metodrapport RVU Sverige 2011

Kunskap om svenskarnas res- och kommunikationsmönster är något som intresserar många. Det är också viktig bakgrundsinformation...

ABC om CBA - grunder och användning inom transportsektorn

Den samhällsekonomiska nyttan efterfrågas ofta i samband med politiskt beslutsfattande. Det är ett komplext begrepp och det är...

Kartläggning av godstransporter med buss i Sverige 2007-2011

Under vintern 2011/2012 fick Trafikanalys regeringens uppdrag att redovisa ett kunskapsunderlag om godstransportsituationen ino...

Transporter i Sverige med lätta lastbilar - en pilotundersökning

Under vintern 2011/2012 fick Trafikanalys regeringens uppdrag att redovisa ett kunskapsunderlag om godstransportsituationen ino...

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - bilagor 2012

PM till Rapport 2012:3 Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader – rapport 2012.

Närhet till livsmedelsbutik

Resultatet från undersökningen Närhet till livsmedelsbutik används som indikator i Trafikanalys måluppföljning 2012.

Infrastruktur, transporter och stabilisering av BNP-svängningar

I den här studien analyseras om och hur olika typer av investeringar i infrastruktur kan påverka/stimulera BNP:s utveckling på...

Anläggningsbranschen– utveckling, marknadsstruktur och konjunkturkänslighet

Trafikanalys har under hösten 2011 arbetat med två uppdrag som båda har koppling till anläggningsbranschen och dess utveckling...

Organisering av det offentliga åtagandet för flygtrafiktjänster

Luftfartsverkets verksamhet har under senare tid förändrats på många sätt. Regelskrivning och kontroll sköts numera av...

Konsekvenser av införande av COTIF i svensk rätt

Syftet med föreliggande arbete är att bedöma vilka merkostnader som ett införande av COTIF-regler om regressrätt för...

Produktivitetskommittén och anläggningsbranschen

Under 2010-2012 bistod Trafikanalys Produktivitetskommittén i deras arbete med att följa upp och analysera statliga beställares...

Tillgänglighet och näringslivets konkurrenskraft

Trafikanalys genomför årligen en transportpolitisk måluppföljning. Riksdagens beslut om nya transportpolitiska mål och de...

I samgodsmodellens kölvatten - att följa arbetet med modellutveckling

Trafikanalys har bett VTI ta fram en rapport som kan ligga till grund för vårt fortsatta arbete med uppdraget att kontinuerligt...

Transportsektorn i framtiden - trender och omvärldsscenarier för transportpolitiken

Det här är Trafikanalys första omvärldsanalys för den svenska transportpolitiken. Den syftar till att skapa en bred strukturell...

Internalisering av trafikens externa effekter – nya beräkningar för väg och järnväg

Promemorian redovisar nya beräkningar av internaliseringsgrad och återstående externa kostnader för väg- och järnvägstrafik.

Minska tomdragning och öka fyllnadsgraden

Trafikanalys har tillsammans med Trafikverket, Transportstyrelsen och Vinnova haft i uppdrag att analysera och föreslå åtgärder...

Internationell ekonomi, handel och svenska godstransporter

I den här skriften redovisas ett projekt som har använt traditionella handelsmodeller för att kvantifiera den svenska handelns...

Transportpolitiska mål i de nordiska länderna

Trafikanalys uppdrag är att, med utgångspunkt i de transportpolitiska målen, utvärdera och analysera förslag och åtgärder inom...

Struktur och styrning av de statliga transportmyndigheterna i de nordiska länderna

Mot bakgrund av de senaste myndighetsreformerna som genomförts i de nordiska länderna ger denna rapport en översiktlig bild av...

Indata till person- och godstrafikmodellerna

I denna PM beskrivs översiktligt större delen av det indata som Trafikanalys ansvarar för och bidrar med till modellarbetet i...

Utveckling förvaltning och tillämpning av prognos- och analysverktyg

Den 1:a april 2010 omorganiserades de svenska transportmyndigheterna. Enligt Kommittédirektiv Dir 2009:75 skulle ”verksamheter...

Indata till de nationella svenska person- och godstrafikmodellerna för prognosår 2030

Denna PM sammanfattar och samlar det arbete och de dokument som tagits fram under uppdragets genomförande. Först återfinns den...