PM

Du kan ta del av de olika PM som Trafikanalys publicerar. De kan innehålla analyser, kartläggningar, utredningar och förändringar inom trafikområdet. PM står för promemoria och är ett samlingsnamn för förslag, instruktioner, referat, rapporter, utredningar, skrivelser, yttranden, med mera.

Ny kartläggning av dagligvaruhandelns transporter

Trafikanalys gör regelbundet beskrivningar av utvecklingen inom transportområdet och har nu i samarbete med Svensk Dagligvaruha...

Som man frågar får man svar

Hur utvärderas innovationsinsatser inom transportområdet? Den här promemorian försöker bland annat belysa dominerande metoder...

Fit for 55 - transportpolitikens nya ramar

Trafikanalys bedömer att EU:s klimatpaket ”Fit for 55” har en positiv effekt på Sveriges övergripande transportpolitiska mål om...

Hur väl kan mobilnätsdata beskriva våra resvanor?

Resvaneundersökningen är fortsatt enda källan som redovisar svenskarnas dagliga resande per färdsätt, beskriver ärendet med res...

Betalar trafikslagen för sina samhällsekonomiska kostnader?

Varje år sammanställer Trafikanalys i vilken utsträckning olika trafikslag betalar för sina samhällsekonomiska kostnader för...

Antalet nyregistrerade fordon fortsätter att minska de kommande åren

Trafikanalys prognos för vägfordonsflottans utveckling visar på ett lågt antal nyregistrerade fordon de kommande åren. Under 20...

Måluppföljningens mått och indikatorer 2023

Trafikanalys redovisar varje år en uppföljning av hur transportsystemet har utvecklats i förhållande till de transportpolitiska...

ABC om styrmedel - nyutgåva

Vi har publicerat en uppdaterad version av promemorian ”ABC om styrmedel”. Syftet med promemorian är att bidra till en gemensam...

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader 2022 - bilagor

Promemoria med bilagor till rapport 2023:4 Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader för 2022.