PM

Du kan ta del av de olika PM som Trafikanalys publicerar. De kan innehålla analyser, kartläggningar, utredningar och förändringar inom trafikområdet. PM står för promemoria och är ett samlingsnamn för förslag, instruktioner, referat, rapporter, utredningar, skrivelser, yttranden, med mera.

Regeringsinitiativ med relevans för klimatplansuppdraget


Trafikanalys har, inför regeringens kommande klimatpolitiska handlingsplan, i uppdrag att ta fram underlag med analyser och...

Måluppföljningens indikatorer och mått 2022


Trafikanalys redovisar varje år en uppföljning av hur transportsystemet utvecklats i förhållande till de transportpolitiska...

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - bilagor 2021


Promemoria med bilagor till rapport 2022:8 Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader för 2021.

Transportläget - indikatorer för trafikutvecklingen under coronapandemin


Coronapandemin fick snabbt en stor påverkan på hela vårt samhälle. Trafikanalys tog tidigt (april 2020) beslutet att publicera...

Undersökning av innovationsföretag på godstransportmarknaden


Trafikanalys har genomfört en kvalitativ intervjuundersökning med 14 innovationsföretag inom logistik och godstransporter, dvs....

Transportföretag inom e-handeln - en lägesbild 2020/2021


Trafikanalys har i rapport 2022:4 E-handelns effekter på transportsystemet utvecklat kunskapen kring hur den växande e-handeln...

Godstransporter - vad skrivs och sägs om konkurrenskraft?


Denna PM utgör ett underlag till rapporten "Gods och konkurrenskraftens utveckling" (Rapport 2022:2) och undersöker vad som...

Geografiska tillgänglighetsanalyser - en metodbeskrivning


Syfte med denna PM är att beskriva metoden som har utvecklats av Trafikanalys för att analysera och beskriva hur transportsyste...

Fordonsprognoser i en osäker tid


I samband med årets arbete med att ta fram korttidsprognoser för vägfordonsflottans utveckling har en internationell utblick...

Korttidsprognoser för vägfordonsflottan 2021


Trafikanalys har avrapporterat det löpande regeringsuppdraget att redovisa statistik och korttidsprognoser över den svenska...

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - bilagor


Promemoria med bilagor till rapport 2021:4 Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader för 2020.

Fördjupad måluppföljning – utveckling av tillgänglighetsmått till årlig måluppföljning


Trafikanalys redovisar varje år en uppföljning av hur transportsystemet utvecklats i förhållande till de transportpolitiska...

Coronapandemins påverkan på trender i transportsektorn


Minskat tjänsteresande, färre långväga fritidsresor och ökade godstransporter på järnväg. Trafikanalys har i en analys...

Transporternas ekonomiska överkomlighet - hur mäter vi det?


Trafikanalys föreslår nya mått för indikatorn Transporternas ekonomiska överkomlighet i den årliga uppföljningen av de...

Reviderat index för lokal tillgänglighet


Trafikanalys redovisar varje år en uppföljning av hur transportsystemet utvecklats i förhållande till de transportpolitiska...

Effektiva och hållbara godstransporter – indikatorer för benchmarking av nationella godstransportstrategin


För delutvärderingen av den nationella godstransportstrategin gör Trafikanalys en lägesbild av utvecklingen baserad på...

Konkurrenskraftiga godstransporter i måluppföljningen


I denna PM redovisas en undersökning av de två indexen GCI och LPI för att bedöma deras relevans för fortsatt användning i den...

Dialog, kunskapsutbyte och samverkan – om genomförandet av den nationella godstransportstrategin


Trafikanalys har regeringens uppdrag att återkommande utvärdera den nationella godstransportstrategin. Inom ramen för en...

Innovation, utbildning och forskning på godstransportområdet


Trafikanalys har regeringens uppdrag att återkommande utvärdera den nationella godstransportstrategin. Inom ramen för en...

Arbetsresor för personer med funktionsnedsättning


Resultaten från denna promemoria utgör ett av underlagen för huvudrapporten från Trafikanalys regeringsuppdrag om fördjupad...

Förvärvsarbetande och deras arbetsresor


Resultaten från denna promemoria utgör ett av underlagen för huvudrapporten från Trafikanalys regeringsuppdrag om fördjupad...

Åtgärder för en grön nystart av transportsystemet


Hur ska transportsystemet startas på nytt efter coronapandemin? Som inspiration har Trafikanalys sammanställt olika åtgärder so...

Förvärvsarbetande i glesbygd och landsbygd - en metodbeskrivning


Resultaten från denna promemoria har utgjort ett av underlagen för huvudrapporten från Trafikanalys regeringsuppdrag om fördjup...

Förvärvsarbetandes tillgång till kollektivtrafik, bilinnehav och reskostnader


Resultaten från denna promemoria har utgjort ett av underlagen för huvudrapporten från Trafikanalys regeringsuppdrag om fördjup...

Så utvecklas flottan av vägfordon till år 2030


Trafikanalys har tagit fram tänkbara scenarier för den framtida vägfordonsflottans utveckling. Scenarierna fokuserar på...

Korttidsprognoser för vägfordonsflottan 2020


Trafikanalys har rapporterat det löpande regeringsuppdraget att redovisa statistik och korttidsprognoser över den svenska...

Trafikanalys jämställdhetsarbete – internt och i transportsektorn


I Trafikanalys regleringsbrev för 2020 finns ett uppdrag om jämställdhet. Vi har i uppdrag att redogöra för hur vi på en...

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - bilagor 2020


Promemoria med bilagor till rapporten 2020:4 Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader.

Ekonomiska krisers betydelse för transporter och transporteffektivitet


Trafikanalys har i tidigare analyser funnit indikationer på att sambandet mellan ekonomisk tillväxt och transportarbete förändr...

Växthusgasutsläpp från internationell sjöfart som utgått från Sverige


De senaste åren har den nationella rapporteringen av växthusgasutsläpp pekat på en kraftig ökning av utsläpp från utrikes...

Omvärldsanalys av förutsättningar som påverkar transportsektorns klimatarbete – underlag till kontrollstation för SOFT-uppdraget


Vilka omvärldsfaktorer påverkar förutsättningarna att nå det nationella målet om minst 70 procent minskning av transportsektorn...

Kollektivtrafik för alla


Trafikanalys presenterar ett nytt nyckelmått för ”Användbarhet för alla”, en indikator i den nationella måluppföljningen av de...

Flygplatser i fokus - om regionala flygplatsers betydelse


Den här rapporten är ett underlag, med fokus på de regionala flygplatserna och trafik på dessa, som kan vara till nytta för...

Hamnar i fokus - beskrivning och analys av hamnbranschen


Trafikanalys har tagit fram ett kunskapsunderlag som kan vara till nytta i det transportpolitiska utvecklingsarbetet inom...

Transportarbete i Sverige - om metoderna för att beräkna transportarbete


Den här promemorian innehåller en beskrivning av de metoder som används för att beräkna transportarbete för person- och...

Nya kunskaper om lastbilars transporter i urbana miljöer


Trafikanalys har tagit fram ett nytt kunskapsunderlag om tunga och lätta lastbilars transporter med fokus på urbana miljöer....

Korttidsprognoser för vägfordonsflottan 2019


Trafikanalys har rapporterat det löpande regeringsuppdraget att redovisa statistik och korttidsprognoser över den svenska...

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - bilagor 2019


PM med bilagor till rapport 2019:4 "Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader".

Datakällor för statistik om särskilda persontransporter


Trafikanalys har genomfört en inventering av möjliga datakällor inom färdtjänst, sjukresor och skolskjuts. Detta sedan det har...

Så reser vi baserat på socioekonomi


Denna PM beskriver resmönster för olika grupper baserat på flera indelningar kopplat både till geografi och individdata.

Metodval inför kommande resvaneundersökningar


Trafikanalys har i sin myndighetsinstruktion i uppdrag att genomföra resvaneundersökningar.

Vart är vi på väg? En workshop om transportpolitisk måluppfyllelse på sikt


Inom ramen för ett regeringsuppdrag om en fördjupad uppföljning av de transportpolitiska målen har Trafikanalys genomfört en...

Nya insamlingsmetoder för transportstatistiken


I denna promemoria har erfarenheter från några av Trafikanalys utvecklingsprojekt på datainsamlingsområdet sammanställts.

Sårbarheter i transportsystemet


Möjligheten att nyttja transportsystemet kan begränsas av många olika anledningar. Förändringar i klimatet, tekniska system,...

Röjandekontroll av regional statistik om järnvägstransporter


Trafikanalys har regeringens uppdrag att föreslå åtgärder för att förbättra kunskapsunderlaget om järnvägstransporter med...

Korttidsprognoser för den svenska vägfordonsflottan – metoder och antaganden


Trafikanalys har i uppdrag att göra korttidsprognoser för fordonsflottans utveckling för de kommande tre åren. Prognoserna görs...

Korttidsprognoser över den svenska vägfordonsflottans utveckling - 2018


Trafikanalys har rapporterat det löpande regeringsuppdraget att redovisa statistik och korttidsprognoser över den svenska...

Trafikanalys redovisar en långsiktsbedömning av fordonsflottans utveckling


Trafikanalys har nu rapporterat uppdraget i regleringsbrevet för 2018 att redovisa en kvalitativ långsiktsbedömning av...

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - bilagor 2018


PM med bilagor till rapport 2018:7 "Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader".

ABC om styrmedel


För att uppnå de transportpolitiska målen krävs styrmedel. En av Trafikanalys huvuduppgifter är att granska, analysera, följa u...

Implementering av klimatlagen i regeringens myndighetsstyrning på transportområdet


Trafikanalys har under höstterminen 2017 haft en praktikant från masterprogrammet i statsvetenskap vid Score, Stockholms...

Skogsindustrin och kostnader för lastbilstransporter - en faktorefterfrågeanalys


I denna promemoria undersöks hur känsliga företag inom skogsindustrin är för förändringar i kostnader för olika insatsfaktorer,...

Bättre arbetspendling gynnar tillväxt och sysselsättning


Genom att förbättra tillgängligheten för framförallt arbetsresor, men också för tjänsteresor och godstransporter, kan åtgärder ...

Miljökonsekvenser av nya farledsavgifter


Trafikanalys har på regeringens uppdrag analyserat miljökonsekvenser av Sjöfartsverkets förslag till förändrat farledsavgiftssy...

Skuggpris på koldioxid inom transportområdet


Trafikanalys redovisar årligen bland annat internaliseringsgrad inom olika delar av den svenska transportsektorn.

Behov av statistik om godstågens tillförlitlighet — en förstudie


Trafikanalys har identifierat att det finns önskemål om att officiell statistik om godstågens tillförlitlighet utvecklas. Den...

ECO-bonus för sjöfart— delredovisning


Trafikanalys fick den 2 mars 2017 i uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna för ett tillfälligt ECO-bonussystem för...

Trafikverkets arbete för ökad produktivitet och innovation i anläggningsbranschen


Trafikanalys har haft regeringens uppdrag att under tre år analysera Trafikverkets produktivitetsarbete.

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - bilagor 2017


PM till rapport 2017:2 Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader.

Samhällsekonomisk marginalkostnad för isbrytning


Trafikanalys har i uppdrag att analysera transportsektorns samhällsekonomiska kostnader i relation till skatte- och avgiftsutta...

Underlagsrapport om arbetet 2016


PM till Rapport 2017:4 - Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomiska analyser 2016. Trafikanalys har enligt sin...

Preciseringsöversyn - Målstyrning i teori och praktik


Analysen i denna PM har kretsat kring två huvudsakliga aspekter av styrning kopplat till de transportpolitiska målen: dels...

Preciseringsöversyn – Indikatorer och uppföljning


Trafikanalys har haft regeringsuppdraget (N2016/05490/TS) att göra en översyn av transportpolitikens preciseringar och...

Tillgänglighet, näringslivets konkurrenskraft och regioners utvecklingskraft


Myndigheterna Trafikanalys och Tillväxtanalys gavs i december 2011 ett gemensamt uppdrag att utveckla uppföljningen av tre...

Jämställdhetsanalys av trender inom transportsektorn


Trafikanalys har i uppdrag att bedriva omvärldsanalys inom transportområdet. En del i detta är att identifiera och beskriva oli...

Preciseringsöversyn − några utgångspunkter


De transportpolitiska målen antogs av riksdagen 2009. Då fastslogs att de transportpolitiska målen består av ett övergripande...

En fältstudie om trygga och säkra uppställningsplatser


Trafikanalys regeringsuppdrag om trygga och säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken innefattar bland annat att genomföra e...

En chaufförsenkät om trygga och säkra uppställningsplatser


Trafikanalys regeringsuppdrag om trygga och säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken innefattar bland annat att genomföra e...

Offentlig Privat Samverkan (OPS) och alternativ finansiering av infrastruktur


Rapporten ger en bakgrund till alternativ finansiering samt Trafikanalys syn på dess möjligheter och utmaningar.

Statistik och kunskapsunderlag om godstransporter


Föreliggande PM är en del av Trafikanalys regeringsuppdrag och fokuserar på att lämna förslag till hur godsstatistik kan...

Nya bränslen inom SECA


Trafikanalys följer utvecklingen inom sjöfarten efter att kravet på svavelhalten i marint bränsle inom SECA skärptes första...

Kollektivtrafikens användbarhet för personer med funktionsnedsättning - analys av mätmetodik


Trafikanalys har i samarbete med Trafikverket, Transportstyrelsen och Sjöfartsverket tagit fram en mätmetod och viktningsmodell...

Kollektivtrafikens användbarhet för personer med funktionsnedsättning - insamling och viktning


Trafikanalys har i samarbete med Trafikverket, Transportstyrelsen och Sjöfartsverket tagit fram en mätmetod och viktningsmodell...

Uppföljning av kollektivtrafikens användbarhet


Hur väl är kollektivtrafiken anpassad till personer med funktionshinder?

Uppföljning av kollektivtrafikens användbarhet


Hur väl är kollektivtrafiken anpassad till personer med funktionshinder?

Tåglägen, gods och trängsel på spåren


Trafikanalys har haft regeringens uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag och en nulägesanalys för godstransporter inom, till...

Kartläggning av godstransporter


Nu har landets godstransporter kartlagts. Vi har tagit reda på hur väl svenska godstransporter fungerar i städer och på...

Godstransportflöden - statistikunderlag med varugruppsindelning


Föreliggande PM är en del av Trafikanalys regeringsuppdrag och är en underrapport till "Godstransportflöden – Analys av...

Svenska godstransportflöden - modellberäkning


Trafikanalys har, som en del i ett regeringsuppdrag, tagit fram ett relativt omfattande material för att beskriva de större...

Godstransporter - en omvärldsanalys


Trafikanalys regeringsuppdrag (N2015/5047/TS) innefattar att ta fram ett samlat kunskapsunderlag och en nulägesanalys om...

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - bilagor 2016


PM till rapport 2016:6 Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader.

Urbana godstransporter


I den urbana miljön ställs problemen med transporterna på sin spets. Emissioner från transporter får större konsekvenser efters...

Underlagsrapport om arbetet 2015


PM till Rapport 2016:2 - Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomiska analyser 2015.

Tillgänglighet till terminaler i Västra Götaland - en pilotstudie


Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen följa upp utvecklingen inom transportområdet i förhållande till de...

Tidsvärdering och autonoma vägfordon


21 oktober höll  Trafikanalys och CTS ett seminarium som behandlade frågan om och i så fall hur tidvärderingen skulle påverkas ...

Dagligvaruhandelns distribution kartläggs


Det saknas underlag för att beskriva näringslivets efterfrågan på godstransporter för olika branscher. Dagligvaruhandeln utgör...

Kartläggning av skogens transporter


Trafikanalys arbetar kontinuerligt med att öka kunskapsunderlagen om näringslivets godstransportefterfrågan i Sverige ur ett...

Prognos och faktisk utveckling inom trafiken


En central fråga för planering och utveckling av trafik och infrastruktur är hur Sveriges framtida transportbehov ser ut, likso...

Peak car i sikte?


Under 50- och 60-talen samt början på 70-talet i det närmaste exploderade antalet personbilar per invånare i Sverige liksom i...

Miljözoner för personbilar i EU


Sverige var först i världen med att införa miljözoner för tunga fordon år 1996. Sedan dess har miljözonen som styrmedel spridit...

Metoder för kartläggning av skogens varuflöden


Skogsindustrin är en av Sveriges viktigaste basnäringar och skogsbranschen är beroende av effektiva godstransporter. Som underl...

Arbetsmiljöreglering inom transportområdet


Rapporten Arbetsmiljö­­­reglering inom transport­­området syftar till att tydliggöra arbetsmiljöns plats inom transportpolitike...

Anpassa webbplatsen


Trafa.se är responsiv och är anpassad för att fungera på såväl datorskärmar som surfplattor och mobiltelefoner.

Omräkning av lastbilsstatistiken till följd av stilleståndsproblematik


Trafikanalys har genom bland annat jämförelser med körsträckeregister och branschregister för timmertransporter konstaterat att...

Vägavgifter inom EU - en lägesbild


Promemorian innehåller tre delar. Först presenteras utvecklingen av vägavgifter på EU-nivå under 2014, sedan specialstuderas...

Sjöfartsverkets utbildningsverksamhet - fokus lotsutbildning


Trafikanalys har genomfört en kartläggning av yrkesutbildning som bedrivs i regi av Luftfartsverket, Sjöfartsverket och...

Trafikverkets utbildningsverksamhet


Kompetensförsörjning är en viktig faktor för att kunna uppfylla de transportpolitiska målen i framtiden.

Kartläggning av anropsstyrd kollektivtrafik 2013


Undersökningens syfte var att kartlägga den anropsstyrda kollektivtrafiken i Sveriges län under 2013.

Luftfartsverkets utbildningsverksamhet


Trafikanalys har genomfört en kartläggning av yrkesutbildning som bedrivs i regi av Luftfartsverket, Sjöfartsverket och...

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader – bilagor 2015


Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader. PM till rapport 2015:4

Möjlighet att kartlägga farligt gods i Sverige - en förstudie


Det finns ett intresse hos samhällsplanerare att kartlägga transporterna av farligt gods för att kunna arbeta förebyggande med...

Punktlighet på järnväg - en blivande del av Sveriges officiella statistik


"Punktlighet på järnväg" använder Trafikanalys som ett samlingsbegrepp för statistik om såväl tågens rättidighet som förseninga...

Anläggningsbranschen - aktörer, finansiärer och personal


Trafikanalys har i uppdrag att analysera och utvärdera Trafikverkets arbete för att öka produktivitet och innovation inom...

Utveckling av den nationella varuflödesundersökningen


Den nationella varuflödesundersökningen är en statistikprodukt som syftar till att beskriva varuflöden inom Sverige och mellan...

Åkerinäringens kostnadsbild


WSP Analys & Strategi har på uppdrag av Trafikanalys gjort en kartläggning av åkerinäringens kostnadsbild i Sverige, Polen,...

Transportpolitik och gränsöverskridande godstransporter i de nordiska länderna


De nordiska länderna i allmänhet, och i synnerhet Finland, Sverige och Norge har liknande grundläggande transportbehov kopplat...

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - bilagor 2014


PM till rapport 2014:4 Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader.

Transportmodeller i ett internationellt perspektiv 2014


Föreliggande redovisning är inriktad på persontransportmodeller. Trafikanalys har tidigare redovisat ett internationellt...

Granskning av förslagen till länsplaner för transportinfrastrukturen 2014-2015


Regeringen har givit Trafikanalys i uppdrag att granska förslagen till länsplaner för regional transportinfrastruktur för...

Statistik om kommersiell linjetrafik på vatten 2012 - en pilotstudie


Sedan den 1 augusti 2012 omfattas all regional kollektivtrafik på vatten av lagen om kollektivtrafik (SFS 2010:1065). För att...

Trafikarbete på svenska vägar - en översyn av skattningsmetoden


Trafikarbete på det svenska vägnätet är en grundläggande statistikuppgift som används i flera olika sammanhang. Den utgör...

Omvärldsanalys inom transportpolitiken i de nordiska länderna


Sedan 2011 har Trafikanalys årligen arrangerat ett nordiskt seminarium under rubriken "Nordiska vägar mot en effektivare...

De första regionala trafikförsörjningsprogrammen


Trafikanalys har inom ramen för sitt regeringsuppdrag att utvärdera marknadsöppningen inom kollektivtrafiken granskat de...

Metoder för geografiska tillgänglighetsanalyser i transportsystemet


Enligt de transportpolitiska målen är transportsystemets funktion att skapa en tillgänglighet som ska gälla medborgare och...

Förseningar i persontågstrafiken - mått och metoder


Trafikanalys ansvarar för den officiella statistiken om bland annat järnvägs-trafiken. Tågens förseningar ingår inte i denna...

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - bilagor 2013


PM till rapport 2013:3 Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader.

Uppföljning för bättre transporter och konkurrenskraftiga regioner


Trafikanalys har haft i uppdrag att analysera hur geografisk tillgänglighet påverkar näringslivets konkurrenskraft och regioner...

Regional kollektivtrafik - några grundläggande välfärdsfrågor


Den 1 januari 2012 trädde den nya lagen för kollektivtrafik i kraft. Trafikanalys har fått regeringens uppdrag att utvärdera...

Metod för utvärdering av reformer på transportområdet


Trafikanalys har ett uppdrag att utvärdera föreslagna och genomförda åtgärder inom transportpolitiken. Enligt instruktionen ska...

Öresundstågstrafiken - utvärdering ur ett kund- och organisationsperspektiv


Trafikanalys har inom ramen för marknadsöppningsuppdraget - Näringsdepartementet (2011) Uppdrag att utvärdera effekterna av...

Avtalen för den upphandlade kollektivtrafiken - en pilotstudie


Den upphandlade kollektivtrafiken utgör en stor del av den totala kollektivtrafiken. I denna PM redovisar Trafikanalys en...

Utbud av kollektivtrafik 2012


Trafikanalys följer genom flera undersökningar kollektivtrafikutbudet. Dessa undersökningar är huvudsakligen "Lokal och regiona...

Metodrapport RVU Sverige 2011


Kunskap om svenskarnas res- och kommunikationsmönster är något som intresserar många. Det är också viktig bakgrundsinformation...

ABC om CBA - grunder och användning inom transportsektorn


Den samhällsekonomiska nyttan efterfrågas ofta i samband med politiskt beslutsfattande. Det är ett komplext begrepp och det är...

Kartläggning av godstransporter med buss i Sverige 2007-2011


Under vintern 2011/2012 fick Trafikanalys regeringens uppdrag att redovisa ett kunskapsunderlag om godstransportsituationen ino...

Transporter i Sverige med lätta lastbilar - en pilotundersökning


Under vintern 2011/2012 fick Trafikanalys regeringens uppdrag att redovisa ett kunskapsunderlag om godstransportsituationen ino...

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - bilagor 2012


PM till Rapport 2012:3 Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader – rapport 2012.

Närhet till livsmedelsbutik


Resultatet från undersökningen Närhet till livsmedelsbutik används som indikator i Trafikanalys måluppföljning 2012.

Infrastruktur, transporter och stabilisering av BNP-svängningar


I den här studien analyseras om och hur olika typer av investeringar i infrastruktur kan påverka/stimulera BNP:s utveckling på...

Anläggningsbranschen– utveckling, marknadsstruktur och konjunkturkänslighet


Trafikanalys har under hösten 2011 arbetat med två uppdrag som båda har koppling till anläggningsbranschen och dess utveckling...

Organisering av det offentliga åtagandet för flygtrafiktjänster


Luftfartsverkets verksamhet har under senare tid förändrats på många sätt. Regelskrivning och kontroll sköts numera av...

Konsekvenser av införande av COTIF i svensk rätt


Syftet med föreliggande arbete är att bedöma vilka merkostnader som ett införande av COTIF-regler om regressrätt för...

Produktivitetskommittén och anläggningsbranschen


Under 2010-2012 bistod Trafikanalys Produktivitetskommittén i deras arbete med att följa upp och analysera statliga beställares...

Tillgänglighet och näringslivets konkurrenskraft


Trafikanalys genomför årligen en transportpolitisk måluppföljning. Riksdagens beslut om nya transportpolitiska mål och de...

I samgodsmodellens kölvatten - att följa arbetet med modellutveckling


Trafikanalys har bett VTI ta fram en rapport som kan ligga till grund för vårt fortsatta arbete med uppdraget att kontinuerligt...

Transportsektorn i framtiden - trender och omvärldsscenarier för transportpolitiken


Det här är Trafikanalys första omvärldsanalys för den svenska transportpolitiken. Den syftar till att skapa en bred strukturell...

Internalisering av trafikens externa effekter – nya beräkningar för väg och järnväg


Promemorian redovisar nya beräkningar av internaliseringsgrad och återstående externa kostnader för väg- och järnvägstrafik.

Minska tomdragning och öka fyllnadsgraden


Trafikanalys har tillsammans med Trafikverket, Transportstyrelsen och Vinnova haft i uppdrag att analysera och föreslå åtgärder...

Internationell ekonomi, handel och svenska godstransporter


I den här skriften redovisas ett projekt som har använt traditionella handelsmodeller för att kvantifiera den svenska handelns...

Transportpolitiska mål i de nordiska länderna


Trafikanalys uppdrag är att, med utgångspunkt i de transportpolitiska målen, utvärdera och analysera förslag och åtgärder inom...

Struktur och styrning av de statliga transportmyndigheterna i de nordiska länderna


Mot bakgrund av de senaste myndighetsreformerna som genomförts i de nordiska länderna ger denna rapport en översiktlig bild av...

Indata till person- och godstrafikmodellerna


I denna PM beskrivs översiktligt större delen av det indata som Trafikanalys ansvarar för och bidrar med till modellarbetet i...

Utveckling förvaltning och tillämpning av prognos- och analysverktyg


Den 1:a april 2010 omorganiserades de svenska transportmyndigheterna. Enligt Kommittédirektiv Dir 2009:75 skulle ”verksamheter...

Indata till de nationella svenska person- och godstrafikmodellerna för prognosår 2030


Denna PM sammanfattar och samlar det arbete och de dokument som tagits fram under uppdragets genomförande. Först återfinns den...