PM

Du kan ta del av de olika PM som Trafikanalys publicerar. De kan innehålla analyser, kartläggningar, utredningar och förändringar inom trafikområdet. PM står för promemoria och är ett samlingsnamn för förslag, instruktioner, referat, rapporter, utredningar, skrivelser, yttranden, med mera.

Kostnadsutveckling för objekt i Nationell infrastrukturplan

Den här promemorian är ett resultat av arbetet med Trafikanalys regeringsuppdrag att genomföra en granskning och uppföljning av...

Vägytans tillstånd 2013-2023

Som en fördjupning och komplettering av den transportpolitiska måluppföljningens indikator ”Transportsystemets standard och...

Måluppföljningens indikatorer och mått 2024

Trafikanalys redovisar varje år en uppföljning av hur transportsystemet har utvecklats i förhållande till de transportpolitiska...

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader 2023 - bilagor

Promemoria med bilagor som underlag till rapport 2024:3 Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader för 2023.

Tillgänglighet – teori och praktik

I den här promemorian har vi strävat efter att skapa en gemensam förståelse för begreppet tillgänglighet bland transportpolitik...

Snabbväxande transportföretag – vad betyder offentliga stöd?

Är offentliga stöd till snabb­växande transportföretag en genväg eller accelerator till den digitala och gröna omställningen av...

Växande intresse i e-handeln för hållbara transporter

Under de senaste åren har Trafikanalys utrett e-handelns transporter och möjligheterna för e-handelskonsumenter att välja mer...

Ny kartläggning av dagligvaruhandelns transporter

Trafikanalys gör regelbundet beskrivningar av utvecklingen inom transportområdet och har nu i samarbete med Svensk Dagligvaruha...

Som man frågar får man svar

Hur utvärderas innovationsinsatser inom transportområdet? Den här promemorian försöker bland annat belysa dominerande metoder...