PM

Du kan ta del av de olika PM som Trafikanalys publicerar. De kan innehålla analyser, kartläggningar, utredningar och förändringar inom trafikområdet. PM står för promemoria och är ett samlingsnamn för förslag, instruktioner, referat, rapporter, utredningar, skrivelser, yttranden, med mera.

Kollektivtrafikens tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 2023

Kollektivtrafikens tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är ett nyckelmått i Trafikanalys uppföljning av de...

Färdplan - nya datakällor för statistiken

Trafikanalys har tagit fram en färdplan för statistikproduktionens utveckling. Syftet är att stegvis öka Trafikanalys kunskap...

Fördel vägtransporter

Forskning, innovation och kompetensförsörjning är trafikslagsspecifika frågor i transportsektorn. Vägtransporter dominerar...

Styrmedel för energieffektiva vägfordon

Denna promemoria utgör ett underlag i Trafikanalys uppdrag att ta fram underlag om transportområdet till den kommande...

Generella styrmedel för transportsektorns klimatomställning och långsiktiga effektivitet

Denna promemoria utgör ett underlag i Trafikanalys uppdrag att ta fram underlag om transportområdet till den kommande...

Styrmedel för sjöfartens klimatomställning

Denna promemoria om styrmedel för sjöfarten är en del av Trafikanalys uppdrag att ta fram underlag om transportområdet till den...

Styrmedel för luftfartens klimatomställning

Trafikanalys har på regeringens uppdrag tagit fram ett underlag med analyser och förslag till styrmedel som leder till...

Korttidsprognoser för vägfordonsflottan - metoder och antaganden

Trafikanalys har i uppdrag att göra årliga korttidsprognoser för vägfordonsflottans utveckling. Denna promemoria innehåller en...

Regeringsinitiativ med relevans för klimatplansuppdraget

Trafikanalys har, inför regeringens kommande klimatpolitiska handlingsplan, i uppdrag att ta fram underlag med analyser och...