Foto: Mostphotos

Minskat tjänsteresande, färre långväga fritidsresor och ökade godstransporter på järnväg. Trafikanalys har i en analys identifierat hur coronapandemin kan påverka trender som är av särskild betydelse för transportsektorn.

Läs/ladda ner publikation

En diskussion som förs är om trender som berör transportsektorn som initierats av eller accelererat under pandemin kommer att vara beständiga på sikt. I analysen har tidsperspektivet, två till fem år, valts eftersom coronapandemin troligtvis inte påverkar transporter och resande i lika stor utsträckning då som idag.

De trender vi har identifierat och beskriver är: 

 • Riskmedveten mobilitet
 • Digitalt, lokalt och automatiserat
 • Diversifiering av godsflöden och mer i lager
 • Fortsatt fokus på hållbarhetsfrågor

Bedömningen är att pandemin i perspektivet två till fem år bland annat kommer att få följande konsekvenser, före jämfört med efter coronapandemin.

 • Resande stabiliseras på en lägre nivå, särskilt för tjänsteresor, men också för arbetsresor och långväga fritidsresor. Till följd av osäkerhet vid nationella gränser kan utlandsresor påverkas särskilt. 
 • Minskat resande av vissa typer kommer i någon mån kompenseras av ökat resande av andra slag. Det kan exempelvis ske i form av mer lokala gång- och cykelresor. 
 • Minskat tjänste- och arbetsresande kommer att innebära nya utmaningar för de regionala flygplatsernas framtid. 
 • Gods på järnväg kan öka för att sänka kostnaderna och minska risken för störningar i varu- och leveranskedjor.
 • Ökat intresse för automatiserade fordon, som en smittsäker form av mobilitet. 

Mer osäkra är vi på hur följande kommer att ha utvecklats på två till fem års sikt.  

 • Fördelningen mellan kollektivt och individuellt resande. 
 • Kollektivtrafikutbudets omfattning och utformning.
 • Kollektivtrafikens ekonomiska överkomlighet.
 • Passagerartrafiken till sjöss.
 • E-handelns påverkan på miljö och klimat.

Bedömningen är att de beskrivna trenderna på två till fem års sikt i huvudsak kommer att vara negativ för det transportpolitiska funktionsmålet, medan utvecklingen generellt sett kommer att bidra till hänsynsmålet på ett positivt sätt. Gles- och landsbygd kan komma att drabbas särskilt av minskat persontransportutbud.  

Däremot tror vi inte att trenderna kommer att påverka det övergripande transportpolitiska målet i så stor utsträckning. Hållbarhetsfrågorna var viktiga redan före pandemin och det ser inte ut som att detta har ändrats under pandemin. Den ökande finansieringen av en grön återhämtning av ekonomin kan dock komma att snabba på måluppfyllelsen.