Transportpolitiska målen

Varje år följer Trafikanalys upp de transportpolitiska målen, enligt ett uppdrag i myndighetens instruktion från regeringen.

Sveriges transportpolitiska mål presenterades i propositionen "Mål för framtidens resor och transporter" (prop 2008/09:93) och antogs av Riksdagen 2009. Målen består av ett övergripande mål, samt ett funktionsmål och ett hänsynsmål.

Funktionsmålet handlar om hur tillgängligheten ska utvecklas för medborgare och näringsliv. Hänsynsmålet beskriver hur transportsystemet ska utvecklas med avseende på trafiksäkerhet, miljö och hälsa. Hänsynsmålet har också närmare preciserats med etappmål som avser växthusgasutsläpp och trafiksäkerhet.

Regeringens beskrivning av målen och etappmålen för år 2030 finns här.

Måluppföljningen ska spegla utvecklingen inklusive det senast föregående året. Därför baseras delar av rapporten på preliminära uppgifter och prognoser eller trendframskrivningar.

Trafikanalys baserar bedömningen i måluppföljningen på ett antal mått eller indikatorer. Dessa hämtas delvis från officiell statistik för transportområdet som Trafikanalys ansvarar för, men baseras också på uppgifter som inhämtas från andra myndigheter och statliga verk.

Nedan hittar du genomförda uppföljningar och andra rapporter som relaterar till måluppföljningen.

Nationell transportpolitik

Framtidens infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige Prop. 2020/21:151

Nationell infrastrukturplan 2018-2029 

Effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter – en nationell godstransportstrategi för godstransporter

En nationell cykelstrategi för ökad och säker cykling

En svensk flygstrategi – för flygets roll i framtidens transportsystem

Transportpolitiska preciseringar

Här kan du läsa mer om en genomförd översyn av transportpolitiska preciseringar och måluppföljningen.

Publikationer inom uppföljningen

Uppföljning av de transportpolitiska målen 2021


Coronapandemin hade en stor påverkan på transportsystemet under 2020, framför allt vad gäller resandet. Transporternas utsläpp ...

Fördjupad måluppföljning – utveckling av tillgänglighetsmått till årlig måluppföljning


Trafikanalys redovisar varje år en uppföljning av hur transportsystemet utvecklats i förhållande till de transportpolitiska...

Personbilsflottans bestämningsfaktorer


Att ha tillgång till ett stort utbud av kollektivtrafik minskar inte ägandet av personbilar. Det visar en ny studie från...

Nya barriärer i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning


På uppdrag av Trafikanalys har Begripsam genomfört en användarundersökning av kollektivtrafik under coronapandemin bland person...

Transporternas ekonomiska överkomlighet - hur mäter vi det?


Trafikanalys föreslår nya mått för indikatorn Transporternas ekonomiska överkomlighet i den årliga uppföljningen av de...

Reviderat index för lokal tillgänglighet


Trafikanalys redovisar varje år en uppföljning av hur transportsystemet utvecklats i förhållande till de transportpolitiska...