Transportpolitiska mål

Varje år följer Trafikanalys upp de transportpolitiska målen, enligt ett uppdrag i myndighetens instruktion från regeringen.

Sveriges transportpolitiska mål presenterades i propositionen "Mål för framtidens resor och transporter" (prop 2008/09:93) och antogs av Riksdagen 2009. Målen består av ett övergripande mål, samt ett funktionsmål och ett hänsynsmål.

Funktionsmålet handlar om tillgängligheten ska utvecklas för medborgare och näringsliv. Hänsynsmålet beskriver hur transportsystemet ska utvecklas med avseende på trafiksäkerhet, miljö och hälsa. Funktionsmålet och hänsynsmålet beskrivs närmare i en rad preciseringar.

Här kan du läsa mer om en genomförd översyn av transportpolitiska preciseringar och måluppföljningen.

Måluppföljningen ska spegla utvecklingen inklusive det senast föregående året. Därför baseras delar av rapporten på preliminära uppgifter och prognoser eller trendframskrivningar.

Trafikanalys baserar bedömningen i måluppföljningen på ett antal mått eller indikatorer. Dessa hämtas delvis från officiell statistik för transportområdet som Trafikanalys ansvarar för, men baseras också på uppgifter som inhämtas från andra myndigheter och statliga verk.

Nedan hittar du genomförda uppföljningar och andra rapporter som relaterar till måluppföljningen.

Nationell transportpolitik

Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling
- proposition. 2016/17:21

Nationell infrastrukturplan 2018-2029 

Effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter – en nationell godstransportstrategi för godstransporter

En nationell cykelstrategi för ökad och säker cykling

En svensk flygstrategi – för flygets roll i framtidens transportsystem

Användbarhet i kollektivtrafik


Ett av de transportpolitiska målen är en kollektivtrafik användbar för alla. För att förbättra måluppföljningen på området har...

Uppföljning av de transportpolitiska målen 2019


Trafikanalys har ett löpande uppdrag att varje år redovisa en uppföljning av hur transportsystemet utvecklats i förhållande til...

Skatter och avgifter på transportområdet - slutredovisning


Trafikanalys har slutredovisat ett regeringsuppdrag om hur skatter och avgifter inom transportområdet bidrar till att nå de...