Transportpolitiska målen

Varje år följer Trafikanalys upp de transportpolitiska målen, enligt ett uppdrag i myndighetens instruktion från regeringen.

Sveriges transportpolitiska mål presenterades i propositionen "Mål för framtidens resor och transporter" (prop 2008/09:93) och antogs av Riksdagen 2009. Målen består av ett övergripande mål, samt ett funktionsmål och ett hänsynsmål.

Funktionsmålet handlar om hur tillgängligheten ska utvecklas för medborgare och näringsliv. Hänsynsmålet beskriver hur transportsystemet ska utvecklas med avseende på trafiksäkerhet, miljö och hälsa. Hänsynsmålet har också närmare preciserats med etappmål som avser växthusgasutsläpp och trafiksäkerhet.

Regeringens beskrivning av målen och etappmålen för år 2030 finns här.

Måluppföljningen ska spegla utvecklingen inklusive det senast föregående året. Därför baseras delar av rapporten på preliminära uppgifter och prognoser eller trendframskrivningar.

Trafikanalys baserar bedömningen i måluppföljningen på ett antal mått eller indikatorer. Dessa hämtas delvis från officiell statistik för transportområdet som Trafikanalys ansvarar för, men baseras också på uppgifter som inhämtas från andra myndigheter och statliga verk.

Nedan hittar du genomförda uppföljningar och andra rapporter som relaterar till måluppföljningen.

Nationell transportpolitik

Framtidens infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige Prop. 2020/21:151

Transportpolitiska preciseringar

Här kan du läsa mer om en genomförd översyn av transportpolitiska preciseringar och måluppföljningen.

Publikationer inom uppföljningen

Måluppföljningens mått och indikatorer 2023

Trafikanalys redovisar varje år en uppföljning av hur transportsystemet har utvecklats i förhållande till de transportpolitiska...

Uppföljning av de transportpolitiska målen 2023

Sammantaget bedömer Trafikanalys att samhället inte har närmat sig en långsiktigt hållbar transportförsörjning sett ur alla...

Kollektivtrafikens tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 2023

Kollektivtrafikens tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är ett nyckelmått i Trafikanalys uppföljning av de...

Uppföljning av de transportpolitiska målen 2022

Det finns sammantaget många tecken på att transportsystemet har utvecklats i en gynnsam riktning. Utsläppen av växthusgaser frå...

Måluppföljningens indikatorer och mått 2022

Trafikanalys redovisar varje år en uppföljning av hur transportsystemet utvecklats i förhållande till de transportpolitiska...

Transporternas klimat- och energieffektivitet

Sveriges klimatmål för transportområdet ska uppnås genom energieffektivare fordon, klimateffektivare drivmedel och drivlinor, o...