Buss, spårvagn och personbilar Foto: Göran Ekeberg/Mostphotos


Trafikanalys redovisar varje år en uppföljning av hur transportsystemet utvecklats i förhållande till de transportpolitiska målen. Varje år redovisas också en fördjupning av måluppföljningen inom ett visst tema. Årets fördjupning fokuserar på några av tillgänglighetsmåtten under två av indikatorerna i uppföljningen. Vi har utvärderat kvalitet och relevans hos dessa mått och lämnat förslag till förbättringar inför kommande måluppföljningar.

Här hittar du projektets slutredovisning

Sedan 2011 har Trafikanalys uppföljning av de transportpolitiska målen inkluderat information från två internationellt jämförbara mått – Global Competitiveness Index (GCI) respektive Logistics Performance Index (LPI). Dessa data har i uppföljningen använts för att, tillsammans med andra mått, ge en sammanfattande bild av vilka möjligheter, i bred bemärkelse, svensk infrastruktur ger för svenskt näringsliv att genomföra transporter och handel, i för­hållande till företag i andra länder.

I projektets slutredovisning sammanfattas resultaten från en undersökning av de två indexen för att bedöma deras relevans för fortsatt användning i den transportpolitiska måluppföljningen. 

Promemorian är projektets slutredovisning. Ett mer detaljerat underlag redovisas i två PM och en extern konsultrapport.

Fördjupningar inom måluppföljningen har tidigare år fokuserat på sysselsättning och kompetensförsörjning, social hållbarhet samt tillgång till bostäder och bostadsbyggelsens tillgänglighet och hälsa och livsmiljö.

Här hittar du alla publikationer inom den fördjupade måluppföljningen.