Konkurrenskraftiga godstransporter i måluppföljningen

Två lastbilar på väg

I denna PM redovisas en undersökning av de två indexen GCI och LPI för att bedöma deras relevans för fortsatt användning i den transportpolitiska måluppföljningen samt huruvida det finns andra mått som på ett bättre sätt kan uppfylla syftet.

Hela promemorian hittar du här

PM 2020:11
Publicerad:  17 december 2020

Sedan 2011 har Trafikanalys uppföljning av de transportpolitiska målen inkluderat information från två internationellt jämförbara mått – Global Competitiveness Index (GCI) respektive Logistics Performance Index (LPI). Dessa data har använts för att, tillsammans med andra mått, ge en sammanfattande och sammanvägd bild av vilka möjligheter, i bred bemärkelse, svensk infrastruktur ger för svenskt näringsliv att genomföra transporter och handel, i förhållande till företag i andra länder.

Både GCI och LPI har fördelar såväl som nackdelar och beroende på vilket index som undersöks är dessa av olika magnitud och betydelse för dagens transportpolitiska måluppföljning.

Det handlar om datakvalitet, svarsfrekvens, metodval för indexkonstruktion och relevans för den underliggande frågeställningen i respektive index. Nackdelarna bedöms inte som så pass allvarliga att de ska diskvalificera dem från användning i framtida måluppföljningar, fördelarna väger tyngre. Vi föreslår dock att måttens vikt bör justeras för bedömningen av målens uppfyllnad.