Bantrafik

Statistik om trafik, transporter, fordon och infrastruktur för järnvägar, spårvägar och tunnelbana i Sverige.


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Om statistiken

Gods- och passagerartrafiken belyses ur en lång rad aspekter. Exempelvis presenteras statistik om trafik- och transportarbete, godsmängd och antal resor. Vidare finns uppgifter om infrastrukturen, till exempel sammanlagd banlängd och antal korsningar. Företagen som trafikerar infrastrukturen förtecknas och deras insatser i form av fordon och personal summeras.


Tidigare publiceringar
Beskrivning Rapport Tabellverk Dokumentation
Bantrafik 2020
Bantrafik 2019
Bantrafik 2018
Bantrafik 2017
Bantrafik 2016

Undersökningens omfattning

Undersökningen omfattar all kommersiell bantrafik, bland undantagen är till exempel museitrafik och trafik inne på industriområden. Av sekretesskäl redovisas i princip inga uppgifter per företag eller per sträcka, utan summeras för hela landet.

Publicering

Bantrafik publiceras en gång per år i juni. Statistiken finns tillgänglig i tabellverk (Excelformat) och i Trafikanalys statistikportal. I tabellverken finns det längre tidsserier än vad som först är synligt, som längst från 2000. Klicka på plustecknet ovanför det första året för att se mer. I portalen kan användare själva plocka ut statistik av intresse och ladda ner den i olika format, samt visa den i diagram. Statistiken finns även som öppna data som kan nås via ett API.

Alla användare rekommenderas att alltid hämta sin information från den senast utgivna statistiken, även för tidigare perioder. Detta på grund av att eventuella ändringar i regel inte görs i äldre publikationer.


Godsflöden under coronapandemins första halvår


De svenska godstransporterna minskade marginellt under det första halvåret med coronapandemin. Bara mindre förändringar i...

Resmönster under coronapandemins första halvår


  Coronapandemin påverkade resandet kraftigt under det första halvåret mars–augusti 2020. I genomsnitt minskade antalet förflyt...