Bantrafik

Statistiken beskriver utvecklingen för järnvägar, spårvägar och tunnelbana.


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Om statistiken

Gods- och passagerartrafiken belyses ur en lång rad aspekter. Trafikarbete och transportarbete, godsmängd och antal resor redovisas. Vidare finns uppgifter om infrastrukturen, till exempel sammanlagd banlängd och antal korsningar. Företagen som trafikerar infrastrukturen förtecknas och deras insatser i form av fordon, energi och personal summeras. Personalen delas upp på trafik och transporter samt infrastrukturförvaltning och trafikledning, dessutom på kön.


Tidigare publiceringar
Beskrivning Rapport Tabellverk Dokumentation
Bantrafik 2019
Bantrafik 2018
Bantrafik 2017
Bantrafik 2016
Bantrafik 2015

Undersökningens omfattning

Undersökningen omfattar all kommersiell bantrafik, bland undantagen är till exempel museitrafik och trafik inne på industriområden. Av sekretesskäl redovisas i princip inga uppgifter per företag eller per sträcka, utan summeras för hela landet.

Publicering

Bantrafik publiceras en gång per år. Statistiken finns också tillgänglig i tabellverk (Excelformat) och i Trafikanalys statistikportal. I portalen kan användare själva plocka ut statistik av intresse och ladda ner den i  olika format, samt visa den i diagram. Statistiken finns även som öppna data som kan nås via ett API.

I tabellverken finns det längre tidsserier än vad som först är synligt, som längst från år 2000. Klicka på plustecknet ovanför det första året för att se mer. Alla användare rekommenderas att alltid hämta sin information från den senast utgivna statistiken, även för tidigare perioder. Detta på grund av att eventuella ändringar i regel inte görs i äldre publikationer.