Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Bantrafik


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Statistiken beskriver utvecklingen för järnvägar, spårvägar och tunnelbana.

Publicerad: 14 juni 2017
Nästa publicering: 14 juni 2018 kl 09:30
Godstransporter på järnväg Inrikes och utrikes godstransporter på järnväg i Sverige (mängd transporterat gods gånger transporterad sträcka)
21 406 miljoner tonkilometer
Godstransportarbete på järnväg, 2016
3,4 %
jämfört med samma period, föregående år
Ladda ner statistikdokument
Beskrivning Rapport Tabellverk Dokumentation
Bantrafik 2016
Bantrafik 2015
Bantrafik 2014
Bantrafik 2013
Bantrafik 2012

Om statistiken

Gods- och passagerartrafiken belyses ur en lång rad aspekter. Trafikarbete och transportarbete, godsmängd och antal resor redovisas. Vidare finns uppgifter om infrastrukturen, till exempel sammanlagd banlängd och antal korsningar. Företagen som trafikerar infrastrukturen förtecknas och deras insatser i form av fordon, energi och personal summeras. Personalen delas upp på trafik och transporter samt infrastrukturförvaltning och trafikledning, dessutom på kön.

Undersökningens omfattning

Undersökningen omfattar all kommersiell bantrafik, bland undantagen är till exempel museitrafik och trafik inne på industriområden. Av sekretesskäl redovisas i princip inga uppgifter per företag eller per sträcka, utan summeras för hela landet.

Publicering

Bantrafik publiceras elektroniskt två gånger per år. Årsrapporten publiceras i mitten av oktober. Sedan 2014 publicerar vi också ett tabellverk i början av juni med ett urval tabeller, bland annat om godstransporter. Denna Excelfil ska betraktas som preliminär och den ersätts på webbplatsen av årsrapporten när den är färdig.

I pdf-format ryms de senaste sex åren. Excel-format lämpar sig för egen bearbetning och där finns även en längre historik, som längst från år 2000. Klicka på plustecknet ovanför det första året för att se mer.Transportarbete


Trafikanalys har tidsserier som visar hur person- och godstransporterna inom Sverige utvecklats på sikt.