Bantrafik

Statistiken beskriver utvecklingen för järnvägar, spårvägar och tunnelbana.


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Om statistiken

Gods- och passagerartrafiken belyses ur en lång rad aspekter. Trafikarbete och transportarbete, godsmängd och antal resor redovisas. Vidare finns uppgifter om infrastrukturen, till exempel sammanlagd banlängd och antal korsningar. Företagen som trafikerar infrastrukturen förtecknas och deras insatser i form av fordon, energi och personal summeras. Personalen delas upp på trafik och transporter samt infrastrukturförvaltning och trafikledning, dessutom på kön.


Tidigare publiceringar
Beskrivning Rapport Tabellverk Dokumentation
Bantrafik 2019
Bantrafik 2018
Bantrafik 2017
Bantrafik 2016
Bantrafik 2015

Undersökningens omfattning

Undersökningen omfattar all kommersiell bantrafik, bland undantagen är till exempel museitrafik och trafik inne på industriområden. Av sekretesskäl redovisas i princip inga uppgifter per företag eller per sträcka, utan summeras för hela landet.

Publicering

Bantrafik publiceras elektroniskt två gånger per år. Årsrapporten publiceras i mitten av september. Sedan 2014 publicerar vi också ett tabellverk i början av juni med ett urval tabeller, bland annat om godstransporter. Denna Excelfil ska betraktas som preliminär och den ersätts på webbplatsen av årsrapporten när den är färdig.

I tabellverken finns det längre tidsserier än vad som först är synligt, som längst från år 2000. Klicka på plustecknet ovanför det första året för att se mer.