Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Utvärderingar

Trafikanalys har i uppdrag att utvärdera, analysera och redovisa effekter av genomförda åtgärder inom transportpolitiken. Syftet med utvärderingarna är att de ska bidra till kunskap om och utveckling av styrningen mot de transportpolitiska målen.

För att uppnå detta behövs utvärderingar som syftar till att bedöma om en verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt sätt och om effekterna av genomförda transportpolitiska åtgärder blivit de önskade.

Sjöfartsstödets effekter 2017


Denna rapport är en uppföljning av sjöfartsstödets effekter på rederierna år 2017. Fokus ligger på de ekonomiska och finansiell...

Efterlevnad av svaveldirektivet


Trafikanalys arrangerade ett seminarium 13 februari för att ge en lägesbild av svaveldirektivets efterlevnad, sanktionssystem o...

Sjöfartsstödets effekter 2016


Trafikanalys har sedan 2012 ett löpande uppdrag att följa upp och analysera effekterna av stödet till svensk sjöfart. Den här...

Kvalitetsgranskning av Trafikverkets förslag till nationell plan för utveckling av infrastrukturen


Trafikanalys har delredovisat regeringsuppdraget att kvalitetsgranska förslag till planer inom åtgärdsplaneringen för...

Mindre utsläpp och ökad konkurrensnackdel


Trafikanalys har genomfört en utvärdering av de skärpta kraven på svavelhalt i sjöfartens fartygsbränsle och utsläpp 1 januari...

Personbilsparkens fossiloberoende - utveckling och styrmedel


Utvecklingen mot en fossiloberoende fordonsflotta går trögt. De ekonomiska incitamenten bidrar till nyförsäljningen av bilar me...

Fossilfri fordonspark till 2030?


Trafikanalys har genomfört två utvärderingar av åtgärder som syftar till att öka andelen personbilar som kan drivas med ett...

Marknadsöppningar i kollektivtrafiken


Trafikanalys har på regeringens uppdrag utvärderat två reformer, den öppnade marknaden för långväga persontrafik på järnväg sam...

Modell för utvärdering av transportforskning


Hur mäter vi nyttan av transportforskning? Varje år avsätter Trafikverket nästan 500 miljoner kronor till forskning och...