Utvärderingar

Trafikanalys har i uppdrag att utvärdera, analysera och redovisa effekter av genomförda åtgärder inom transportpolitiken. Syftet med utvärderingarna är att de ska bidra till kunskap om och utveckling av styrningen mot de transportpolitiska målen.

För att uppnå detta behövs utvärderingar som syftar till att bedöma om en verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt sätt och om effekterna av genomförda transportpolitiska åtgärder blivit de önskade.

Snabbväxande transportföretag – vad betyder offentliga stöd?

Är offentliga stöd till snabb­växande transportföretag en genväg eller accelerator till den digitala och gröna omställningen av...

Som man frågar får man svar

Hur utvärderas innovationsinsatser inom transportområdet? Den här promemorian försöker bland annat belysa dominerande metoder...

Granskning av Trafikverkets byggstartsförslag 2023

Trafikanalys har granskat underlag och processer för de större infrastrukturprojekt som Trafikverket föreslår ska få börja bygg...

Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2022

Sjötrafiken minskade tydligt under pandemiåren med vissa tecken på en påbörjad återhämtning under 2021. Antalet fartygsanlöp i...

På väg mot effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter?

Den nationella godstransportstrategin har skapat ett bredare engagemang för godstransportfrågor i transportsektorn. Men...

Haverikommissionens säkerhetsutredningar och deras utfall

Trafikanalys har genomfört en utredning om utfallet av de säkerhetsutredningar som Statens haverikommission genomför. Utredning...

Uppföljning av de transportpolitiska målen 2022

Det finns sammantaget många tecken på att transportsystemet har utvecklats i en gynnsam riktning. Utsläppen av växthusgaser frå...

Måluppföljningens indikatorer och mått 2022

Trafikanalys redovisar varje år en uppföljning av hur transportsystemet utvecklats i förhållande till de transportpolitiska...

Uppföljning av den nationella godstransportstrategin 2022

I augusti 2018 fick Trafikanalys regeringens uppdrag att följa upp och utvärdera den nationella godstransportstrategins genomfö...