""

Regeringen presenterade 2018 en nationell strategi för godstransporter. Trafikanalys har regeringens uppdrag att följa upp och utvärdera strategins genomförande under perioden 2018-2022. I den här rapporten presenteras en andra uppföljning av genomförandet av strategin så långt.

Hela rapporten

Den nationella godstransportstrategins syfte är att skapa förutsättningar för effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter i landet. Strategin innehåller 95 insatser, grupperade i 14 insatsområden och tre målområden, konkurrenskraftiga och hållbara godstransporter, omställning till fossilfria transporter samt, innovation, kompetens och kunskap.

Trafikanalys uppföljning har fokuserat på arbetet med att genomföra strategin genom en systematisk genomgång av insatserna och en tematisk fördjupning kopplad till samverkan och samordning.

Samverkan och samordning kan vidareutvecklas

Givet den nationella godstransportstrategins ambition att genom samverkan skapa förutsättningar för effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter, ser Trafikanalys att det finns en förbättrings-potential gällande tydlighet kring roller och ansvar. I nuläget ter det sig något oklart vem som driver och ansvarar för helheten i genomförandet av strategin. Trots det visar uppföljningen att det för den absoluta merparten av insatserna finns ett pågående arbete i enlighet med vad som utrycks i strategin.

Mycket är under genomförande

Trafikanalys konstaterar att 19 insatser i strategin är fullföljda och med avrapporterade resultat i enlighet med strategin. I 59 fall är insatserna fortfarande pågående. I 17 fall bedömer Trafikanalys att det finns en osäkerhet kopplat till genomförandet av insatserna.

Diagram. Antal insatser som innehåller aktiviteter av respektive typ samt statusbedömning av insatserna. En insats kan innehålla flera typer av aktiviteter.

Figur. Antal insatser som innehåller aktiviteter av respektive typ samt statusbedömning av insatserna. En insats kan innehålla flera typer av aktiviteter. Grön - fullföljd och/eller avrapporterad, gul – pågående, röd – osäkert genomförande.

De två vanligaste typerna av aktiviteter i insatserna är utredningar och aktiviteter som knyter an till offentliga aktörers ordinarie verksamhet. Tjugosju insatser innehåller någon form av utredning eller analys. Störst andel fullföljda insatser finns bland dem som innehåller utredningar, exempelvis om fler inre vattenvägar, och bland insatser som innehåller regler exempelvis, ett skärpt beställaransvar. Störst andel pågående insatser finns dem som innehåller internationella ambitioner och samverkan. Störst andel insatser med osäkert genomförande finns bland särskilda ekonomiska satsningar. Osäkerheten i genomförandet är framförallt kopplat till lägre upparbetning av medel än de ekonomiska ramarna. Det gäller exempelvis näringslivspotten för järnvägsåtgärder där förbrukningen legat runt 20 procent av uttryckt ambitionsnivå i två år i rad.

Trafikanalys första uppföljning av godstransportstrategin presenterades i mars 2019.