Statistik över olycks- och självmordshändelser vid järnvägar, spårvägar och tunnelbana.


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Om statistiken

I statistiken finns uppgifter om antal olycks- och självmordshändelser vid järnväg, spårväg respektive tunnelbana i Sverige, samt antal omkomna och allvarligt skadade personer i dessa händelser. Statistiken presenteras i olika redovisningsgrupper, bland annat efter kön. För järnväg finns även uppgifter om olyckshändelser och tillbud vid transport av farligt gods.


Undersökningens omfattning

Undersökningen omfattar all kommersiell bantrafik, bland undantagen är till exempel trafik på museispår och vissa industrispår. Av sekretesskäl redovisas inga uppgifter per företag eller per sträcka, utan summeras för hela landet.

Publicering

Bantrafikskador publiceras en gång per år i juni. Statistiken finns tillgänglig i tabellverk (Excelformat) och i Trafikanalys statistikportal. I tabellverken finns det längre tidsserier än vad som först är synligt, som längst från år 2000. Klicka på plustecknet ovanför det första året för att se mer. I portalen kan användare själva plocka ut statistik av intresse och ladda ner den i olika format, samt visa den i diagram. Statistiken finns även som öppna data som kan nås via ett API.

Alla användare rekommenderas att alltid hämta sin information från den senast utgivna statistiken, även för tidigare perioder. Detta på grund av att eventuella ändringar i regel inte görs i äldre publikationer.