Abboud Ado

Abboud Ado
Kvalificerad statistiker abboud.ado@trafa.se 010-414 42 48 076-128 74 15 Avdelningen för statistik Statistik: kollektivtrafikutbud, bantrafik, järnväg, tågförseningar, tunnelbana, spårvagn, kollektivtrafik, färdtjänst.

Öresundsbron med fartyg i förgrunden Foto:Mostphotos

Kartläggning av gränsöverskridande godsflöden

Gränsöverskridande godstransporter utgör ungefär en tredjedel av den totala transporterade godsmängden i Sverige. I inrikes...

Lastbil på bro

Kartläggning av gränsöverskridande godsflöden

Trafikanalys redovisar regeringsuppdraget att göra en översiktlig beskrivning av godsflöden till och från Sverige. Beskrivninge...

Lastbil på bro

Kartläggning av gränsöverskridande godsflöden

Regeringen har gett Trafikanalys i uppdrag att göra en översiktlig beskrivning av godsflöden till och från Sverige. Beskrivning...

Bantrafik

Statistik om trafik, transporter, fordon och infrastruktur för järnvägar, spårvägar och tunnelbana i Sverige.

Punktlighet på järnväg

Statistik om punktlighet i persontrafiken på järnväg i Sverige. 

Bantrafikskador

Statistik över olycks- och självmordshändelser vid järnvägar, spårvägar och tunnelbana.

Järnvägstransporter

Aktuell men preliminär statistik om transporterna på järnväg.