Lastbil på bro


Regeringen har gett Trafikanalys i uppdrag att göra en översiktlig beskrivning av godsflöden till och från Sverige. Beskrivningen ska innehålla en kartläggning av de viktigaste varutyper
na som förekommer och över vilka stråk dessa färdas. 

Trafikanalys har även tidigare kartlagt Sveriges godsflöden, se exempelvis rapporten Godstransporter i Sverige – en nulägesanalys. Till viss del kommer äldre resultat uppdateras, men fokus denna gång är på flöden över Sveriges gränser.

Utgångspunkten i kartläggningen är att använda befintliga underlag om godstransporter som finns huvudsakligen i Trafikanalys officiella transportstatistik. 

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 31 december 2022. 

 


Ny studie om omlastningsmöjligheter för intermodala transporter


Europeiska kommissionen har publicerat en studie som analyserar olika omlastningsmöjligheter för att åstadkomma konkurrenskraft...

EU-utskott stödjer förslag om social klimatfond


Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet stödjer Europeiska kommissionens förslag att skapa en fo...

Studie visar att enbart ett fåtal biltillverkare når klimatmålen


En studie från tankesmedjan InfluenceMap pekar på att endast två av världens tolv stora biltillverkare planerar att producera...