Lastbil på bro


Regeringen har gett Trafikanalys i uppdrag att göra en översiktlig beskrivning av godsflöden till och från Sverige. Beskrivningen ska innehålla en kartläggning av de viktigaste varutyper
na som förekommer och över vilka stråk dessa färdas. 

Trafikanalys har även tidigare kartlagt Sveriges godsflöden, se exempelvis rapporten Godstransporter i Sverige – en nulägesanalys. Till viss del kommer äldre resultat uppdateras, men fokus denna gång är på flöden över Sveriges gränser.

Utgångspunkten i kartläggningen är att använda befintliga underlag om godstransporter som finns huvudsakligen i Trafikanalys officiella transportstatistik. 

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 31 december 2022. 

 


Fördel vägtransporter

Forskning, innovation och kompetensförsörjning är trafikslagsspecifika frågor i transportsektorn. Vägtransporter dominerar...

Ett uppdrag för bättre klimat

I mars 2021 beslutade regeringen att Trafikanalys skulle få i uppdrag att leda arbetet med att ta fram analyser och underlag so...

Transportsektorn kan nå klimatmål men fler styrmedel krävs

Målet att minska utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter till 2030 kan nås - men det är angeläget att beslutade...