Lastbil på bro

Regeringen har gett Trafikanalys i uppdrag att göra en översiktlig beskrivning av godsflöden till och från Sverige. Beskrivningen ska innehålla en kartläggning av de viktigaste varutyperna som förekommer och över vilka stråk dessa färdas. 

Trafikanalys har även tidigare kartlagt Sveriges godsflöden, se exempelvis rapporten Godstransporter i Sverige – en nulägesanalys. Till viss del kommer äldre resultat uppdateras, men fokus denna gång är på flöden över Sveriges gränser.

Utgångspunkten i kartläggningen är att använda befintliga underlag om godstransporter som finns huvudsakligen i Trafikanalys officiella transportstatistik. 

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 31 december 2022.