Statistiken omfattar de utländska lastbilarnas transporter till, från, genom (transit) och inom (cabotage) Sverige. Uppgifterna jämförs med de svenska lastbilarnas transporter i inrikes och utrikes trafik motsvarande period för att få en uppskattning av den totala transportverksamheten med tung lastbil och därmed även få de utländska lastbilarnas marknadsandelar i Sverige. De variabler som redovisas är bland annat transportarbete, trafikarbete, transporterad vikt, cabotage och transittrafik.

Om statistiken

Statistiken baseras på en sammanställning av uppgifter från EU-länder samt frivilliga länder i Europa om varutransporter på väg, inrapporterade under den EU-förordning som reglerar ländernas statistikinsamling. Uppgifterna baseras på urvalsundersökningar av lastbilar och dragfordon med minst 3,5 tons maxlastvikt eller 6 tons totalvikt för det enskilda fordonet. Statistiken omfattar inte lastbilar som är registrerade i länder utanför EU såsom Ryssland och sannolikt ingår inte heller trafik som utförs av utländska lastbilar utan tillstånd. Rapportens kvalité beror till stor del på kvaliteten i respektive lands urvalsundersökning. De länder som ingår i sammanställningen har varierat något över åren.

Rapporten ges ut som ett komplement till Trafikanalys officiella statistik över Lastbilstrafik som publiceras per kvartal och helår.


Tidigare publiceringar
Beskrivning Rapport Tabellverk Dokumentation
Utländska lastbilstransporter i Sverige 2020
Ladda ner Statistikblad, PDF
Ladda ner Tabellverk, Excel
Ladda ner Beskrivning av statistiken, PDF
Utländska lastbilstransporter i Sverige 2015-2016
Ladda ner Rapport, PDF
Ladda ner Tabellverk, Excel
Ladda ner Beskrivning av statistiken, PDF
Utländska lastbilstransporter i Sverige 2013-2014
Ladda ner Rapport, PDF
Ladda ner Tabellverk, Excel
Utländska lastbilstransporter i Sverige 2011-2012
Ladda ner Tabellverk, Excel
Utländska lastbilstransporter i Sverige 2009-2010
Ladda ner Rapport, PDF

Från och med publiceringen av 2020 års undersökning har en metodförändring skett. Dels handlar det om att vi använt Eurostats distansmatris i stället för ett avståndsprogram som användes vid tidigare undersökningar, för att beräkna avstånden på svensk mark. Det påverkar således trafikarbetet och transportarbetet. Dels har vi använt metoder för att inkludera samtliga transporter, vid tidigare publiceringar exkluderades transporter som saknade viss information. I publiceringen av 2020 års undersökning redovisas alla tabeller med nya metoden för åren 2012–2020.


Polen motsätter sig arbetsregler för lastbilschaufförer

Polen motsätter sig Europeiska kommissionens förslag om ändrade regler för lastbilschaufförernas arbetsvillkor när de färdas i...