Utländska lastbilstransporter i Sverige

Statistiken omfattar de utländska lastbilarnas transporter till, från, genom (transit) och inom (cabotage) Sverige. Uppgifterna jämförs med de svenska lastbilarnas transporter i inrikes och utrikes trafik motsvarande period för att få en uppskattning av den totala transportverksamheten med tung lastbil och därmed även få de utländska lastbilarnas marknadsandelar i Sverige. De variabler som redovisas är bland annat transportarbete, trafikarbete, transporterad vikt, cabotage och transittrafik.

Statistiken baseras på en sammanställning av uppgifter från EU-länder samt frivilliga länder i Europa om varutransporter på väg, inrapporterade under den EU-förordning som reglerar ländernas statistikinsamling. Uppgifterna baseras på urvalsundersökningar av lastbilar och dragfordon med minst 3,5 tons maxlastvikt eller 6 tons totalvikt för det enskilda fordonet. Statistiken omfattar inte lastbilar som är registrerade i länder utanför EU såsom Ryssland och sannolikt ingår inte heller trafik som utförs av utländska lastbilar utan tillstånd. Rapportens kvalité beror till stor del på kvaliteten i respektive lands urvalsundersökning. De länder som ingår i sammanställningen har varierat något över åren.

Rapporten ges ut som ett komplement till Trafikanalys officiella statistik över Lastbilstrafik som publiceras per kvartal och helår.


Metodförändring

Från och med publiceringen av 2020 års undersökning har en metodförändring skett. Det handlar om att vi har använt Eurostats distansmatris i stället för ett avståndsprogram som användes vid tidigare undersökningar, för att beräkna avstånden på svensk mark. Det påverkar således trafikarbetet och transportarbetet.

Det handlar också om att vi har använt metoder för att inkludera samtliga transporter, vid tidigare publiceringar exkluderades transporter som saknade viss information. I publiceringen av 2020 års undersökning redovisas alla tabeller med nya metoden för åren 2012–2020.

Tidigare publiceringar

Utländska lastbilstransporter i Sverige 2015-2016

Rapport

Tabellverk

Dokumentation

Utländska lastbilstransporter i Sverige 2013-2014

Rapport

Tabellverk

Utländska lastbilstransporter i Sverige 2011-2012

Rapport

Tabellverk


  • Fördel vägtransporter

    Forskning, innovation och kompetensförsörjning är trafikslagsspecifika frågor i transportsektorn. Vägtransporter dominerar...