Ändamål och innehåll
Statistiken omfattar de utländska tunga lastbilarnas transporter till, från, inom och transit genom Sverige. Uppgifterna jämförs med de svenska lastbilarnas transporter i inrikes och utrikes trafik motsvarande period för att få en uppskattning av den totala transportverksamheten med tung lastbil och därmed även få de utländska lastbilarnas marknadsandelar i Sverige. Statistiken omfattar inte lastbilar som är registrerade i länder utanför EU, som inte vill lämna in statistiken frivilligt. Exempelvis ingår inte Ryssland och sannolikt ingår inte heller trafik som utförs av utländska lastbilar utan tillstånd. Däremot ingår exempelvis engelska och norska lastbilar i statistiken. De variabler som redovisas är bland annat transportarbete, trafikarbete, transporterad vikt, cabotage och transittrafik. Rapporten ges ut som ett komplement till Trafikanalys officiella statistik över Lastbilstrafik som publiceras per kvartal och helår.

Statistikens framställning
Statistiken baseras på en sammanställning av uppgifter från EU-länder samt länder i Europa som rapporterar frivilligt om varutransporter på väg, inrapporterade under den EU-förordning som reglerar ländernas statistikinsamling. Uppgifterna baseras på urvalsundersökningar i respektive land. Trafikanalys får uppräknade värden av Eurostat, som ska motsvara alla transporter av ländernas lastbilar, och sammanställer tabellbilagan.

Statistikens kvalitet
Kvalitén beror till stor del på kvalitén i respektive lands urvalsundersökning och den varierar mycket mellan länderna och troligen mellan åren. I stora drag har cabotage största standardfelen. Notera att vi enbart kan visa punktskattningar, vi har inte underlag för att beräkna felmarginalerna. De länder som ingår i sammanställningen har varierat något över åren. Lastbilar som inte ingår i undersökningen räknas inte upp, exempelvis ryska lastbilar, så därmed underskattas troligen andelen utländska lastbilar på svenska vägar. Definitionen på vad en tung lastbil är skiljer sig mellan många länder i undersökningen.

 

Teckenförklaring
   
..    uppgift inte tillgänglig eller alltför osäker
    uppgift kan inte förekomma
noll (inget finns att redovisa)
0 mindre än hälften av enheten, men större än noll
   korrigerad uppgift
    reviderad uppgift
U undertryckt uppgift, på grund av röjanderisk
xxx betydande skillnad i jämförbarheten i en tidsserie markeras med en horisontell eller vertikal linje

 

Kontaktperson Trafikanalys:
Björn Tano, 010-414 42 28,
e-post: bjorn.tano@trafa.se

Maria Melkersson, 010-414 42 16,
e-post: maria.melkersson@trafa.se

 

Gör ditt eget statistikurval

Utländska lastbilstransporter i Sverige

Här kan du göra ett eget urval ur statistiken på området. Genom ett enkelt urval kan du exempelvis skapa en tidsserie eller ett diagram ur den befintliga statistiken. Från ditt urval går det också att exportera resultatet i olika format.

Behöver du hjälp finns det länkar till tabeller med färdiga urval, en guide och en video som visar hur du gör ett eget urval.

Statistiken omfattar de utländska lastbilarnas transporter till, från, genom (transit) och inom (cabotage) Sverige. Statistiken baseras på en sammanställning av uppgifter från EU-länder samt frivilliga länder i Europa om varutransporter på väg. Alla länder finns inte med i inrapporteringen så därmed underskattas troligen målvariablerna.