Under 2022 genomförde Trafikanalys den första fullskaliga pilotundersökningen av lätta lastbilars trafik och transporter; Lätta lastbilar 2022. Tabeller med statistik och en beskrivande rapport publicerades för första gången den 25 maj 2023.

Om statistiken

Statistiken beskriver hur lätta lastbilar används; för godstransporter eller för hantverk/service, hur långt bilen körs under ett år eller en dag, hur många kilo varor/gods som lastas på, typ av varor/gods i lasten samt hur många stopp som lastbilen gör under en arbetsdag.

Publicering

Statistiken presenteras i fem tabeller i en Excel-bilaga (se ”tabellverk”) och beskrivs i text och figurer i en rapport (se ”rapport”). Undersökningens genomförande beskrivs i en utförlig metodrapport (se ”dokumentation”).


Tidigare publiceringar
Beskrivning Rapport Tabellverk Dokumentation
Lätta lastbilar 2022
Ladda ner Lätta lastbilar 2022, PDF
Ladda ner Lätta lastbilar 2022, XLSX
Ladda ner Lätta lastbilar 2022, PDF

Om undersökningen

De lätta lastbilarna växer snabbt i antal. Idag finns drygt 600 000 svenskregistrerade lätta lastbilar i trafik, dubbelt så många som år 2000. Kunskapen om hur de lätta lastbilarna används är begränsad. I ett tidigare regeringsuppdrag har vi beskrivit hur kunskapen kan öka om de lätta lastbilarna, både på kort och lång sikt.

En av insatserna som föreslogs i uppdraget var en enkätundersökning bland ett urval av ägare till lätta lastbilar. En sådan undersökning genomfördes under 2022; Lätta lastbilar 2022.

De flesta länder i EU ser en snabb ökning av de lätta lastbilarnas antal och statistik om dessa fordons användning är i princip genomgående en bristvara. Eurostat driver sedan några år en arbetsgrupp med syftet att utveckla statistik om lätta lastbilar – Task Force on Light Utility Vehicles (LUVs) – där Trafikanalys representerar Sverige. Inom ramen för det arbetet delar Eurostat ut finansiellt stöd för att ta fram statistik om lätta lastbilar. För vår undersökning Lätta lastbilar 2022 får vi ett bidrag om 300 000 Euro från Eurostat (EU-kommissionen).

Undersökningens omfattning

Undersökningen begränsar sig till lätta lastbilar ägda av företag (juridiska personer och enskilda näringsidkare). Under 2022 skickades totalt 10 000 enkäter till ägare av lätta lastbilar. Vi ställde frågor om hur deras lätta lastbil användes under en specifik mätdag. Mätdagarna var jämnt utspridda över hela året och svarsfrekvensen på enkäten var 47 procent.

All statistik baserad på enkäterna är uppräknad till att representera alla företagsägda lätta lastbilar (med undantag av veteranfordon, specialfordon och fordon för uthyrning).