Under 2022 genomför Trafikanalys den första fullskaliga pilotundersökningen av lätta lastbilars trafik och transporter. Statistik och en rapport kommer att publiceras här i maj 2023.


Om den kommande statistiken

De lätta lastbilarna växer snabbt i antal. Idag finns ungefär 600 000 svenskregistrerade lätta lastbilar i trafik, dubbelt så många som år 2000. Kunskapen om hur de lätta lastbilarna används är idag begränsad. I ett tidigare regeringsuppdrag har vi beskrivit hur kunskapen kan öka om de lätta lastbilarna, både på kort och lång sikt. En av de föreslagna insatserna är en enkätundersökning riktad till ett urval av ägare till lätta lastbilar. Den undersökningen genomförs nu under 2022. För insamlingen av uppgifter får vi ett bidrag om 300 000 Euro från Eurostat.

Under hela 2022 kommer totalt 10 000 lätta lastbilars ägare att få en enkät med några enkla frågor om lastbilens användning under en viss specifik mätdag. Mätdagarna är jämnt utspridda över hela året. Frågorna handlar om hur bilen har använts – för godstransporter eller för hantverk/service – hur långt bilen har körts, hur många kilo varor/gods som har lastats på, typ av varor/gods, samt hur många stopp som bilen gjorde under mätdagen. Undersökningen följer i princip den plan som upprättades när en mindre pilotundersökning genomfördes 2018.

Informationen som samlas in med enkäterna kommer att sammanställas och presenteras som statistik som representerar samtliga lätta lastbilar ägda av företag i Sverige. Dessutom kommer vi att använda information från vägtrafikregistret samt uppgifter om körsträckor, som komplement. Detta ger en detaljerad beskrivning av hur flottan av lätta lastbilar ser ut idag och hur den har utvecklats över tid. Statistiken och en beskrivande rapport kommer att publiceras i maj 2023.


Hur kan vi öka kunskapen om godstransporter med lätta lastbilar?

Trafikanalys har i ett regeringsuppdrag inventerat behov av statistik om lätta lastbilar och distributionsfordon i urbana miljö...