Fördjupad uppföljning av de transportpolitiska målen

""

Trafikanalys har haft regeringens uppdrag att redovisa en fördjupad uppföljning för de transportpolitiska målen som ett komplement till den årliga uppföljningen. Den fördjupade uppföljningen ska omfatta nuläge i förhållande till målen (övergripande mål, funktions- och hänsynsmål) och en bedömning av måluppfyllelsen på sikt.

Trafikanalys redovisar varje år en uppföljning av hur transportsystemet utvecklats i förhållande till de transportpolitiska målen. Uppföljningen görs på målnivå, men även för var och en av de 15 indikatorerna.

Varje år redovisas också en fördjupning av måluppföljningen på ett visst tema. I fördjupningen för 2020 har vi valt att fokusera på några av tillgänglighetsmåtten under två av indikatorerna.

Vi har utvärderat kvaliteten och relevansen av dessa utvalda mått, samt lämnat förslag förbättringar inför kommande måluppföljningar. Vi har även fördjupat kunskapen om sambanden mellan hushållens bilinnehav, tillgång till kollektivtrafik och socioekonomi med en rumslig ekonometrisk regressionsmodell. Redovisningen kommer att bestå av en sammanfattade huvudrapport samt ett mer detaljerat underlag som redovisas i tre PM och en extern konsultrapport.

Årets och tidigare års fördjupningar och underlag för dessa hittar du nedan.

Rapporter och underlag inom den fördjupade måluppföljningen