Fördjupad uppföljning av de transportpolitiska målen

""

Trafikanalys har haft regeringens uppdrag att redovisa en fördjupad uppföljning för de transportpolitiska målen. Detta som ett komplement till den årliga uppföljningen. Den fördjupade uppföljningen ska omfatta nuläge i förhållande till målen (övergripande mål, funktions- och hänsynsmål) och en bedömning av måluppfyllelsen på sikt.

I uppdraget ingick också att lämna förslag till nya indikatorer för en kompletterande bild av nuläget inom följande angränsande politikområden: sysselsättning (per trafikslag), social hållbarhet och tillgång till bostäder.

Uppdraget som lämnades i Trafikanalys regleringsbrev har utförts i dialog med Regeringskansliet och andra relevanta myndigheter.

Den 21 september genomfördes en workshop med andra myndigheter inom ramen för uppdraget. En sammanställning av resultaten ur workshopen finns i promemorian nedan - "Vart är vi på väg? En workshop om transportpolitisk måluppfyllelse på sikt."

Nedan hittar du också uppdragets slutrapport som redovisades 15 oktober - Fördjupad uppföljning av de transportpolitiska målen.

Dokument