Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Krister Sandberg

Krister Sandberg
Kvalificerad utredare krister.sandberg@trafa.se 010-414 42 22 076-128 74 20 Utvärdering, nulägesanalys och statistik Krister har utvecklingsansvar för funktionsmålet. Han arbetar även med tillgänglighet, regional tillväxt, infrastruktur, infrastrukturplanering, arbetspendling samt investeringar.

Buss vid bushållplats

Arbetspendling i storstadsregionerna


Trafikförseningar för de som pendlar till arbetet i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö kostar samhället årligen...

Buss på stenbro

Tillgänglighet och näringslivets konkurrenskraft


Trafikanalys genomför årligen en transportpolitisk måluppföljning. Riksdagens beslut om nya transportpolitiska mål och de...

Person håller i en cykel

Regional tillväxt genom ökad tillgänglighet


År 2007 tilldelades ett 20-tal myndigheter ett regeringsuppdrag i syfte att stärka myndigheternas engagemang i det regionala...

Person på skateboard i trafik

Nulägesrapport av transportsystemets tillstånd


Rapporten presenterar en nulägesbeskrivning av det svenska transportsystemets tillstånd och hur det har påverkats av olika...

Pågatåg och vindkraftsnurror

Öresundstågstrafiken - utvärdering ur ett kund- och organisationsperspektiv


Trafikanalys har inom ramen för marknadsöppningsuppdraget - Näringsdepartementet (2011) Uppdrag att utvärdera effekterna av...

Rapport från Trafikanalys

Uppföljning för bättre transporter och konkurrenskraftiga regioner


Trafikanalys har haft i uppdrag att analysera hur geografisk tillgänglighet påverkar näringslivets konkurrenskraft och regioner...

Väg vid vatten på vintern

Indikatorer för en transportpolitisk måluppföljning


Trafikanalys har haft i uppdrag att analysera hur geografisk tillgänglighet påverkar näringslivets konkurrenskraft och regioner...

Tre par ben på övergångsställe

Metoder för geografiska tillgänglighetsanalyser i transportsystemet


Enligt de transportpolitiska målen är transportsystemets funktion att skapa en tillgänglighet som ska gälla medborgare och...

Väg med bilar i snötäckt landskap

Nulägesanalys om arbetspendlings förutsättningar i Norrland


Rapporten "Arbetspendling i Norrbottens och Västerbottens län – en nulägesanalys" utgör redovisningen av ett regeringsuppdrag o...

Två lastbilar på väg

Internationella godstransportflöden i Sverige och omvärlden


I syfte att öka kunskapen om hur transportsystemet används för transporter av gods redovisa här en nulägesanalys av de större...

Hamn på vintern

Godstransportsystemet - nuläge och historiska trender


I denna rapport redovisas några nedslag i transportsystemet genom att studera dess fordon, fartyg och infrastruktur i termer av...

Ett lastfartyg

Internationell infrastrukturplanering - några aktuella program


För Sverige som ett litet export- och importberoende land är goda fysiska förbindelser till andra länder viktigt.

Bro

Tillräcklig internationell utblick i svensk infrastrukturplanering?


Trafikanalys har skrivit fyra rapporter som bland annat innehåller en beskrivning av nuläget, transportinfrastrukturen dess...

Hand och kartbok

Analys av godstransportsystemet


Trafikanalys har skrivit fyra rapporter som bland annat innehåller en beskrivning av nuläget, transportinfrastrukturen dess...

Tåg passerar station

Medborgarnas resor - en del av den transportpolitiska måluppföljningen


Trafikanalys redovisning av den årliga uppföljningen av utvecklingen inom transportområdet, i förhållandet till de transportpol...

Vetenskapligt råd


För att kvalitetssäkra de utvärderings- och analysmetoder som Trafikanalys tar fram och tillämpar finns ett vetenskapligt råd...

Tre par ben på övergångsställe

Styrmedelsanalys med utgångspunkt i måluppföljningen


Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen följa upp hur tillståndet och utvecklingen inom transportområdet ser ut, i...

Planskild korsning vid Slussen

Sociala konsekvensbeskrivningar i planeringen


Trafikanalys arbetar under 2015 med att följa upp resultaten i måluppföljningen med en bred styrmedelsanalys. Styr­medels­analy...

Avgaser från bil

Miljözoner som styrmedel


Trafikanalys arbetar under 2015 med att följa upp resultaten i måluppföljningen med en bred styrmedelsanalys.  Styrmedelsanalys...

Hand på en bilratt

Miljözoner för personbilar i EU


Sverige var först i världen med att införa miljözoner för tunga fordon år 1996. Sedan dess har miljözonen som styrmedel spridit...

Två lastbilar på väg

Förutsättningar för godstransport - en intressentundersökning


Rapport WSP. Syftet med uppdraget är att med hjälp av intervjuer och bearbetning av befintligt material analysera förutsättning...

Godståg i trafik

Tillgänglighet till terminaler i Västra Götaland - en pilotstudie


Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen följa upp utvecklingen inom transportområdet i förhållande till de...

Två lastbilar på väg

Potentialen i ny teknik i godssystemet


Rapport Sweco. Syftet med uppdraget var att analysera den samlade potentialen i ny teknik för energieffektivisering och redukti...

Ett lastfartyg

Svenska godstransportflöden - modellberäkning


Trafikanalys har, som en del i ett regeringsuppdrag, tagit fram ett relativt omfattande material för att beskriva de större...

Vit lastbil på en väg

Godstransporter i Sverige - en nulägesanalys


Transportsystemet är av fundamental betydelse för välfärd och tillväxt i Sverige. Optimeringsproblem i systemets uppbyggnad och...

Godståg i trafik

Kartläggning av godstransporter


Nu har landets godstransporter kartlagts. Vi har tagit reda på hur väl svenska godstransporter fungerar i städer och på...

Flera par fötter som går på golv

Uppföljning av de transportpolitiska målen 2016


Sedan målen antogs år 2009 har endast en marginell förbättring av tillgängligheten skett. Den förbättras i regioner och kommune...

Öresundsbron

Så har trafiken påverkats av ID-kontroller i Öresundsregionen


Trafikanalys har genomfört en analys av hur ID-kontrollen som infördes den 4 januari 2016 kortsiktigt påverkat resenärer och...

Bro

Tillgänglighet, näringslivets konkurrenskraft och regioners utvecklingskraft


Myndigheterna Trafikanalys och Tillväxtanalys gavs i december 2011 ett gemensamt uppdrag att utveckla uppföljningen av tre...

Logotype

Trafikanalys har sett över transportpolitikens preciseringar och måluppföljning


Regeringen har lämnat två uppdrag till Trafikanalys som syftar till att se över de transportpolitiska preciseringarna och...

Logotype

Trafikanalys har sett över transportpolitikens preciseringar och måluppföljning


Regeringen har lämnat två uppdrag till Trafikanalys som syftar till att se över de transportpolitiska preciseringarna och...

Lätt lastbil

Förbättrad statistik om lätta lastbilar och distributionsfordon


Regeringen har gett Trafikanalys i uppdrag att ta fram tänkbara källor och befintliga modeller för att skapa ett bättre...

Lätt lastbil

Förbättrad statistik om lätta lastbilar och distributionsfordon


Trafikanalys slutredovisar ett regeringsuppdrag om förbättrad statistik om lätta lastbilar och distributionsfordon. Läs mer här.

Lätt lastbil

Förbättrad statistik om lätta lastbilar och distributionsfordon


Regeringen har gett Trafikanalys i uppdrag att ta fram tänkbara källor och befintliga modeller för att skapa ett bättre...

Lätt lastbil på väg

Inventering av datakällor om lätta lastbilars transporter i urbana miljöer


Antal lätta lastbilar i trafik ökar stadigt varje år. Idag finns 535 000 lätta lastbilar i trafik, en ökning med 26 procent på ...

Lätt lastbil

Hur kan vi öka kunskapen om godstransporter med lätta lastbilar?


Trafikanalys har i ett regeringsuppdrag inventerat behov av statistik om lätta lastbilar och distributionsfordon i urbana miljö...

Kunskapsunderlag om persontransporter


Trafikanalys ska inom ramen för ett regeringsuppdrag redovisa ett fördjupat underlag om hur persontransportsituationen ser ut i...

Kunskapsunderlag om persontransporter


Trafikanalys redovisar ett fördjupat kunskapsunderlag om persontransportsituationen i Sverige till regeringen.

Uppdrag att utvärdera strategi för godstransporter


Regeringen har gett Trafikanalys i uppdrag att löpande följa upp och utvärdera arbetet med att genomföra den nationella...