Krister Sandberg

Krister Sandberg
Kvalificerad utredare krister.sandberg@trafa.se 010-414 42 22 076-128 74 20 Avdelningen för utvärdering och nulägesanalys Krister arbetar med analyser och uppföljningar av de transportpolitiska målen, tillgänglighet, gods- och persontransporter, infrastrukturplanering och regionalekonomi.

Foto: Mostphotos

Vägytans tillstånd 2013-2023

Som en fördjupning och komplettering av den transportpolitiska måluppföljningens indikator ”Transportsystemets standard och...

Foto: Mostphotos

Uppföljning av de transportpolitiska målen 2024

2023 var ett händelserikt år i det svenska transportsystemet och i transportpolitiken både inrikes och på EU-nivå. Trafikanalys...

Man och kvinna cyklar på skogsväg Foto: Mostphotos

Måluppföljningens indikatorer och mått 2024

Trafikanalys redovisar varje år en uppföljning av hur transportsystemet har utvecklats i förhållande till de transportpolitiska...

Foto:Mostphotos

Tillgänglighet – teori och praktik

I den här promemorian har vi strävat efter att skapa en gemensam förståelse för begreppet tillgänglighet bland transportpolitik...

""

På väg mot effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter?

Den nationella godstransportstrategin har skapat ett bredare engagemang för godstransportfrågor i transportsektorn. Men...

""

Uppdrag att utvärdera strategi för godstransporter

Trafikanalys har haft regeringens uppdrag att löpande följa upp och utvärdera arbetet med att genomföra den nationella...

Lastbil på landsväg FotoMostphotos

Uppföljning av den nationella godstransportstrategin 2022

I augusti 2018 fick Trafikanalys regeringens uppdrag att följa upp och utvärdera den nationella godstransportstrategins genomfö...

Göteborgs hamn Foto Mostphotos Leif Ingvarsson

Godstransporter och konkurrenskraftens utveckling

  Det svenska transportsystemets kapacitet och tillförlitlighet faller väl ut i en internationell jämförelse. Systemet befinner...

Timmertransport på järnvag FotoMichael ErhardssonMostphotos

Godstransporter - vad skrivs och sägs om konkurrenskraft?

Denna PM utgör ett underlag till rapporten "Gods och konkurrenskraftens utveckling" (Rapport 2022:2) och undersöker vad som...

Godsvagnar

Framsteg för arbetet med den nationella godstransportstrategin

För de allra flesta insatserna i den nationella godstransportstrategin pågår arbete i linje med vad som utrycks i strategin. De...

Buss, spårvagn och personbilar Foto: Göran Ekeberg/Mostphotos

Fördjupad måluppföljning – utveckling av tillgänglighetsmått till årlig måluppföljning

Trafikanalys redovisar varje år en uppföljning av hur transportsystemet utvecklats i förhållande till de transportpolitiska...

Foto: Mostphotos

Personbilsflottans bestämningsfaktorer

Att ha tillgång till ett stort utbud av kollektivtrafik minskar inte ägandet av personbilar. Det visar en ny studie från...

Planskild korsning

Reviderat index för lokal tillgänglighet

Trafikanalys redovisar varje år en uppföljning av hur transportsystemet utvecklats i förhållande till de transportpolitiska...

Lastbilar på väg

Trafikanalys har lämnat delutvärdering av den nationella godstransportstrategin

Rapporteringen presenteras i en huvudrapport samt flera underlags-PM och kan betraktas som ett ”benchmark” i ett långsiktigt...

Två lastbilar på väg

Konkurrenskraftiga godstransporter i måluppföljningen

I denna PM redovisas en undersökning av de två indexen GCI och LPI för att bedöma deras relevans för fortsatt användning i den...

Personbil på landsväg

Förvärvsarbetande i glesbygd och landsbygd - en metodbeskrivning

Resultaten från denna promemoria har utgjort ett av underlagen för huvudrapporten från Trafikanalys regeringsuppdrag om fördjup...

""

Skattelättnad för arbetsresor – analys av vissa konsekvenser

Trafikanalys har haft i uppdrag att göra en fördjupad analys av vissa av konsekvenserna av förslagen i betänkandet Skattelättna...

Personbil på landsväg

Konsekvenser av reseavdraget ska utredas

Trafikanalys har fått i uppdrag att göra en fördjupad analys av vissa frågor i reseavdragskommitténs förslag i betänkandet...

Lastbil på bro

Ekonomiska krisers betydelse för transporter och transporteffektivitet

Trafikanalys har i tidigare analyser funnit indikationer på att sambandet mellan ekonomisk tillväxt och transportarbete förändr...

Godsvagnar

Uppföljning av regeringens godstransportstrategi - 2019

Regeringen presenterade i juni 2018 en nationell godstransportstrategi. Trafikanalys har regeringens uppdrag att följa upp...

Flera par fötter som går på golv

Perspektiv på resor och möjligheter att resa

I regleringsbrevet för 2018 fick Trafikanalys i uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag om persontransportsituationen i Sverig...

""

Fördjupad uppföljning av de transportpolitiska målen

Trafikanalys har haft regeringens uppdrag att redovisa en fördjupad uppföljning för de transportpolitiska målen som ett...

""

Nytt kunskapsunderlag om persontransporter

Trafikanalys har inom ramen för ett regeringsuppdrag slutredovisat ett fördjupat underlag om hur persontransportsituationen ser...

Lätt lastbil

Hur kan vi öka kunskapen om godstransporter med lätta lastbilar?

Trafikanalys har i ett regeringsuppdrag inventerat behov av statistik om lätta lastbilar och distributionsfordon i urbana miljö...

Lätt lastbil på väg

Inventering av datakällor om lätta lastbilars transporter i urbana miljöer

Antal lätta lastbilar i trafik ökar stadigt varje år. Idag finns 535 000 lätta lastbilar i trafik, en ökning med 26 procent på ...

Lätt lastbil

Förbättrad statistik om lätta lastbilar och distributionsfordon

Regeringen har gett Trafikanalys i uppdrag att ta fram tänkbara källor och befintliga modeller för att skapa ett bättre...

Logotype

Trafikanalys har sett över transportpolitikens preciseringar och måluppföljning

Regeringen har lämnat två uppdrag till Trafikanalys som syftar till att se över de transportpolitiska preciseringarna och...

Logotype

Trafikanalys har sett över transportpolitikens preciseringar och måluppföljning

Regeringen har lämnat två uppdrag till Trafikanalys som syftar till att se över de transportpolitiska preciseringarna och...

Bro

Tillgänglighet, näringslivets konkurrenskraft och regioners utvecklingskraft

Myndigheterna Trafikanalys och Tillväxtanalys gavs i december 2011 ett gemensamt uppdrag att utveckla uppföljningen av tre...

Öresundsbron

Så har trafiken påverkats av ID-kontroller i Öresundsregionen

Trafikanalys har genomfört en analys av hur ID-kontrollen som infördes den 4 januari 2016 kortsiktigt påverkat resenärer och...

Flera par fötter som går på golv

Uppföljning av de transportpolitiska målen 2016

Sedan målen antogs år 2009 har endast en marginell förbättring av tillgängligheten skett. Den förbättras i regioner och kommune...

Godståg i trafik

Kartläggning av godstransporter

Nu har landets godstransporter kartlagts. Vi har tagit reda på hur väl svenska godstransporter fungerar i städer och på...

Ett lastfartyg

Svenska godstransportflöden - modellberäkning

Trafikanalys har, som en del i ett regeringsuppdrag, tagit fram ett relativt omfattande material för att beskriva de större...

Vit lastbil på en väg

Godstransporter i Sverige - en nulägesanalys

Transportsystemet är av fundamental betydelse för välfärd och tillväxt i Sverige. Optimeringsproblem i systemets uppbyggnad och...

Två lastbilar på väg

Potentialen i ny teknik i godssystemet

Rapport Sweco. Syftet med uppdraget var att analysera den samlade potentialen i ny teknik för energieffektivisering och redukti...

Godståg i trafik

Tillgänglighet till terminaler i Västra Götaland - en pilotstudie

Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen följa upp utvecklingen inom transportområdet i förhållande till de...

Två lastbilar på väg

Förutsättningar för godstransport - en intressentundersökning

Rapport WSP. Syftet med uppdraget är att med hjälp av intervjuer och bearbetning av befintligt material analysera förutsättning...

Hand på en bilratt

Miljözoner för personbilar i EU

Sverige var först i världen med att införa miljözoner för tunga fordon år 1996. Sedan dess har miljözonen som styrmedel spridit...

""

Miljözoner som styrmedel

Trafikanalys arbetar under 2015 med att följa upp resultaten i måluppföljningen med en bred styrmedelsanalys.  Styrmedelsanalys...

Planskild korsning vid Slussen

Sociala konsekvensbeskrivningar i planeringen

Trafikanalys arbetar under 2015 med att följa upp resultaten i måluppföljningen med en bred styrmedelsanalys. Styr­medels­analy...

Tre par ben på övergångsställe

Styrmedelsanalys med utgångspunkt i måluppföljningen

Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen följa upp hur tillståndet och utvecklingen inom transportområdet ser ut, i...

Vetenskapligt råd

För att kvalitetssäkra de utvärderings- och analysmetoder som Trafikanalys tar fram och tillämpar finns ett vetenskapligt råd...

Tåg passerar station

Medborgarnas resor - en del av den transportpolitiska måluppföljningen

Trafikanalys redovisning av den årliga uppföljningen av utvecklingen inom transportområdet, i förhållandet till de transportpol...

Hand och kartbok

Analys av godstransportsystemet

Trafikanalys har skrivit fyra rapporter som bland annat innehåller en beskrivning av nuläget, transportinfrastrukturen dess...

Två lastbilar på väg

Internationella godstransportflöden i Sverige och omvärlden

I syfte att öka kunskapen om hur transportsystemet används för transporter av gods redovisa här en nulägesanalys av de större...

Bro

Tillräcklig internationell utblick i svensk infrastrukturplanering?

Trafikanalys har skrivit fyra rapporter som bland annat innehåller en beskrivning av nuläget, transportinfrastrukturen dess...

Ett lastfartyg

Internationell infrastrukturplanering - några aktuella program

För Sverige som ett litet export- och importberoende land är goda fysiska förbindelser till andra länder viktigt.

Hamn på vintern

Godstransportsystemet - nuläge och historiska trender

I denna rapport redovisas några nedslag i transportsystemet genom att studera dess fordon, fartyg och infrastruktur i termer av...

Väg med bilar i snötäckt landskap

Nulägesanalys om arbetspendlings förutsättningar i Norrland

Rapporten "Arbetspendling i Norrbottens och Västerbottens län – en nulägesanalys" utgör redovisningen av ett regeringsuppdrag o...

Tre par ben på övergångsställe

Metoder för geografiska tillgänglighetsanalyser i transportsystemet

Enligt de transportpolitiska målen är transportsystemets funktion att skapa en tillgänglighet som ska gälla medborgare och...

Väg vid vatten på vintern

Indikatorer för en transportpolitisk måluppföljning

Trafikanalys har haft i uppdrag att analysera hur geografisk tillgänglighet påverkar näringslivets konkurrenskraft och regioner...

Rapport från Trafikanalys

Uppföljning för bättre transporter och konkurrenskraftiga regioner

Trafikanalys har haft i uppdrag att analysera hur geografisk tillgänglighet påverkar näringslivets konkurrenskraft och regioner...

Pågatåg och vindkraftsnurror

Öresundstågstrafiken - utvärdering ur ett kund- och organisationsperspektiv

Trafikanalys har inom ramen för marknadsöppningsuppdraget - Näringsdepartementet (2011) Uppdrag att utvärdera effekterna av...

Person på skateboard i trafik

Nulägesrapport av transportsystemets tillstånd

Rapporten presenterar en nulägesbeskrivning av det svenska transportsystemets tillstånd och hur det har påverkats av olika...

Person håller i en cykel

Regional tillväxt genom ökad tillgänglighet

År 2007 tilldelades ett 20-tal myndigheter ett regeringsuppdrag i syfte att stärka myndigheternas engagemang i det regionala...

Buss på stenbro

Tillgänglighet och näringslivets konkurrenskraft

Trafikanalys genomför årligen en transportpolitisk måluppföljning. Riksdagens beslut om nya transportpolitiska mål och de...

Buss vid bushållplats

Arbetspendling i storstadsregionerna

Trafikförseningar för de som pendlar till arbetet i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö kostar samhället årligen...