Krister Sandberg
Kvalificerad utredare krister.sandberg@trafa.se 010-414 42 22 076-128 74 20 Avdelningen för utvärdering och nulägesanalys Krister arbetar med analyser och uppföljningar av de transportpolitiska målen, tillgänglighet, gods- och persontransporter, infrastrukturplanering och regionalekonomi.

Godsvagnar

Framsteg för arbetet med den nationella godstransportstrategin


För de allra flesta insatserna i den nationella godstransportstrategin pågår arbete i linje med vad som utrycks i strategin. De...

Buss, spårvagn och personbilar Foto: Göran Ekeberg/Mostphotos

Fördjupad måluppföljning – utveckling av tillgänglighetsmått till årlig måluppföljning


Trafikanalys redovisar varje år en uppföljning av hur transportsystemet utvecklats i förhållande till de transportpolitiska...

Foto: Mostphotos

Personbilsflottans bestämningsfaktorer


Att ha tillgång till ett stort utbud av kollektivtrafik minskar inte ägandet av personbilar. Det visar en ny studie från...

Planskild korsning

Reviderat index för lokal tillgänglighet


Trafikanalys redovisar varje år en uppföljning av hur transportsystemet utvecklats i förhållande till de transportpolitiska...

Lastbilar på väg

Trafikanalys har lämnat delutvärdering av den nationella godstransportstrategin


Rapporteringen presenteras i en huvudrapport samt flera underlags-PM och kan betraktas som ett ”benchmark” i ett långsiktigt...

Två lastbilar på väg

Konkurrenskraftiga godstransporter i måluppföljningen


I denna PM redovisas en undersökning av de två indexen GCI och LPI för att bedöma deras relevans för fortsatt användning i den...

""

Uppdrag att utvärdera strategi för godstransporter


Regeringen har gett Trafikanalys i uppdrag att löpande följa upp och utvärdera arbetet med att genomföra den nationella...

Personbil på landsväg

Förvärvsarbetande i glesbygd och landsbygd - en metodbeskrivning


Resultaten från denna promemoria har utgjort ett av underlagen för huvudrapporten från Trafikanalys regeringsuppdrag om fördjup...

""

Skattelättnad för arbetsresor – analys av vissa konsekvenser


Trafikanalys har haft i uppdrag att göra en fördjupad analys av vissa av konsekvenserna av förslagen i betänkandet Skattelättna...

Personbil på landsväg

Konsekvenser av reseavdraget ska utredas


Trafikanalys har fått i uppdrag att göra en fördjupad analys av vissa frågor i reseavdragskommitténs förslag i betänkandet...

Lastbil på bro

Ekonomiska krisers betydelse för transporter och transporteffektivitet


Trafikanalys har i tidigare analyser funnit indikationer på att sambandet mellan ekonomisk tillväxt och transportarbete förändr...

Godsvagnar

Uppföljning av regeringens godstransportstrategi - 2019


Regeringen presenterade i juni 2018 en nationell godstransportstrategi. Trafikanalys har regeringens uppdrag att följa upp...

Flera par fötter som går på golv

Kunskapsunderlag om persontransporter


I regleringsbrevet för 2018 fick Trafikanalys i uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag om persontransportsituationen i Sverig...

""

Fördjupad uppföljning av de transportpolitiska målen


Trafikanalys har haft regeringens uppdrag att redovisa en fördjupad uppföljning för de transportpolitiska målen som ett...

""

Nytt kunskapsunderlag om persontransporter


Trafikanalys har inom ramen för ett regeringsuppdrag slutredovisat ett fördjupat underlag om hur persontransportsituationen ser...

Lätt lastbil

Hur kan vi öka kunskapen om godstransporter med lätta lastbilar?


Trafikanalys har i ett regeringsuppdrag inventerat behov av statistik om lätta lastbilar och distributionsfordon i urbana miljö...

Lätt lastbil på väg

Inventering av datakällor om lätta lastbilars transporter i urbana miljöer


Antal lätta lastbilar i trafik ökar stadigt varje år. Idag finns 535 000 lätta lastbilar i trafik, en ökning med 26 procent på ...

Lätt lastbil

Förbättrad statistik om lätta lastbilar och distributionsfordon


Regeringen har gett Trafikanalys i uppdrag att ta fram tänkbara källor och befintliga modeller för att skapa ett bättre...

Logotype

Trafikanalys har sett över transportpolitikens preciseringar och måluppföljning


Regeringen har lämnat två uppdrag till Trafikanalys som syftar till att se över de transportpolitiska preciseringarna och...

Logotype

Trafikanalys har sett över transportpolitikens preciseringar och måluppföljning


Regeringen har lämnat två uppdrag till Trafikanalys som syftar till att se över de transportpolitiska preciseringarna och...

Bro

Tillgänglighet, näringslivets konkurrenskraft och regioners utvecklingskraft


Myndigheterna Trafikanalys och Tillväxtanalys gavs i december 2011 ett gemensamt uppdrag att utveckla uppföljningen av tre...

Öresundsbron

Så har trafiken påverkats av ID-kontroller i Öresundsregionen


Trafikanalys har genomfört en analys av hur ID-kontrollen som infördes den 4 januari 2016 kortsiktigt påverkat resenärer och...

Flera par fötter som går på golv

Uppföljning av de transportpolitiska målen 2016


Sedan målen antogs år 2009 har endast en marginell förbättring av tillgängligheten skett. Den förbättras i regioner och kommune...

Godståg i trafik

Kartläggning av godstransporter


Nu har landets godstransporter kartlagts. Vi har tagit reda på hur väl svenska godstransporter fungerar i städer och på...

Ett lastfartyg

Svenska godstransportflöden - modellberäkning


Trafikanalys har, som en del i ett regeringsuppdrag, tagit fram ett relativt omfattande material för att beskriva de större...

Vit lastbil på en väg

Godstransporter i Sverige - en nulägesanalys


Transportsystemet är av fundamental betydelse för välfärd och tillväxt i Sverige. Optimeringsproblem i systemets uppbyggnad och...

Två lastbilar på väg

Potentialen i ny teknik i godssystemet


Rapport Sweco. Syftet med uppdraget var att analysera den samlade potentialen i ny teknik för energieffektivisering och redukti...

Godståg i trafik

Tillgänglighet till terminaler i Västra Götaland - en pilotstudie


Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen följa upp utvecklingen inom transportområdet i förhållande till de...

Två lastbilar på väg

Förutsättningar för godstransport - en intressentundersökning


Rapport WSP. Syftet med uppdraget är att med hjälp av intervjuer och bearbetning av befintligt material analysera förutsättning...

Hand på en bilratt

Miljözoner för personbilar i EU


Sverige var först i världen med att införa miljözoner för tunga fordon år 1996. Sedan dess har miljözonen som styrmedel spridit...

""

Miljözoner som styrmedel


Trafikanalys arbetar under 2015 med att följa upp resultaten i måluppföljningen med en bred styrmedelsanalys.  Styrmedelsanalys...

Planskild korsning vid Slussen

Sociala konsekvensbeskrivningar i planeringen


Trafikanalys arbetar under 2015 med att följa upp resultaten i måluppföljningen med en bred styrmedelsanalys. Styr­medels­analy...

Tre par ben på övergångsställe

Styrmedelsanalys med utgångspunkt i måluppföljningen


Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen följa upp hur tillståndet och utvecklingen inom transportområdet ser ut, i...

Vetenskapligt råd


För att kvalitetssäkra de utvärderings- och analysmetoder som Trafikanalys tar fram och tillämpar finns ett vetenskapligt råd...

Tåg passerar station

Medborgarnas resor - en del av den transportpolitiska måluppföljningen


Trafikanalys redovisning av den årliga uppföljningen av utvecklingen inom transportområdet, i förhållandet till de transportpol...

Hand och kartbok

Analys av godstransportsystemet


Trafikanalys har skrivit fyra rapporter som bland annat innehåller en beskrivning av nuläget, transportinfrastrukturen dess...

Två lastbilar på väg

Internationella godstransportflöden i Sverige och omvärlden


I syfte att öka kunskapen om hur transportsystemet används för transporter av gods redovisa här en nulägesanalys av de större...

Bro

Tillräcklig internationell utblick i svensk infrastrukturplanering?


Trafikanalys har skrivit fyra rapporter som bland annat innehåller en beskrivning av nuläget, transportinfrastrukturen dess...

Ett lastfartyg

Internationell infrastrukturplanering - några aktuella program


För Sverige som ett litet export- och importberoende land är goda fysiska förbindelser till andra länder viktigt.

Hamn på vintern

Godstransportsystemet - nuläge och historiska trender


I denna rapport redovisas några nedslag i transportsystemet genom att studera dess fordon, fartyg och infrastruktur i termer av...

Väg med bilar i snötäckt landskap

Nulägesanalys om arbetspendlings förutsättningar i Norrland


Rapporten "Arbetspendling i Norrbottens och Västerbottens län – en nulägesanalys" utgör redovisningen av ett regeringsuppdrag o...

Tre par ben på övergångsställe

Metoder för geografiska tillgänglighetsanalyser i transportsystemet


Enligt de transportpolitiska målen är transportsystemets funktion att skapa en tillgänglighet som ska gälla medborgare och...

Väg vid vatten på vintern

Indikatorer för en transportpolitisk måluppföljning


Trafikanalys har haft i uppdrag att analysera hur geografisk tillgänglighet påverkar näringslivets konkurrenskraft och regioner...

Rapport från Trafikanalys

Uppföljning för bättre transporter och konkurrenskraftiga regioner


Trafikanalys har haft i uppdrag att analysera hur geografisk tillgänglighet påverkar näringslivets konkurrenskraft och regioner...

Pågatåg och vindkraftsnurror

Öresundstågstrafiken - utvärdering ur ett kund- och organisationsperspektiv


Trafikanalys har inom ramen för marknadsöppningsuppdraget - Näringsdepartementet (2011) Uppdrag att utvärdera effekterna av...

Person på skateboard i trafik

Nulägesrapport av transportsystemets tillstånd


Rapporten presenterar en nulägesbeskrivning av det svenska transportsystemets tillstånd och hur det har påverkats av olika...

Person håller i en cykel

Regional tillväxt genom ökad tillgänglighet


År 2007 tilldelades ett 20-tal myndigheter ett regeringsuppdrag i syfte att stärka myndigheternas engagemang i det regionala...

Buss på stenbro

Tillgänglighet och näringslivets konkurrenskraft


Trafikanalys genomför årligen en transportpolitisk måluppföljning. Riksdagens beslut om nya transportpolitiska mål och de...

Buss vid bushållplats

Arbetspendling i storstadsregionerna


Trafikförseningar för de som pendlar till arbetet i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö kostar samhället årligen...