Tre par ben på övergångsställe

Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen följa upp hur tillståndet och utvecklingen inom transportområdet ser ut, i förhållande till de transportpolitiska målen. Måluppföljningen resulterar årligen i en rapport: Uppföljning av de transportpolitiska målen 2015.

Trafikanalys har under 2015 arbetat med att följa upp resultaten i måluppföljningen med en styrmedelsanalys. Syftet är att bidra till att de transportpolitiska målen nås. Styr­medels­analysen har därför inriktats på de transportpolitiska mål där utvecklingen är negativ eller där ingen positiv utveckling observerats.

Inom ramen för projektet tas ett antal underlagsrapporter fram. Den första studien avseende sociala konsekvensbedömningar i infrastrukturplaneringen återfinns här. Den andra studien avseende miljözoner för personbilar återfinns här.