Miljözoner som styrmedel

""

Trafikanalys arbetar under 2015 med att följa upp resultaten i måluppföljningen med en bred styrmedelsanalys. Styrmedelsanalysen inriktas på de transportpolitiska mål där utvecklingen är negativ eller där ingen positiv utveckling observerats det senaste året.

I den senaste måluppföljningen, Uppföljning av de transportpolitiska målen 2015, framgår att utvecklingen av hänsynmålet för miljö inte är positiv. Trafikanalys vill därför undersöka vilka tillgängliga styrmedel för transportsektorn som skulle kunna användas i syfte att uppnå miljökvalitetsmålen God bebyggd miljö och Frisk luft.

Trafikanalys gav våren 2015 Koucky & Partners AB i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet i uppdrag att analysera hur användandet av miljözoner skulle kunna utvecklas och utvidgas i syfte att nå de transportpolitiska målpreciseringarna. I rapporten presenteras ett förslag på hur ett system med miljözonsklasser kan utformas. Införande rekommenderas av miljözoner (klass 3 enligt förslaget) med krav på minst Euro 6 för bensindrivna fordon och minst Euro 6c med ett CF-värde (conformity factor) mellan 1 och 2 för lätta dieselfordon, samt Euro VI för tunga fordon och miljözoner (klass 4 enligt förslaget) med krav på att fordonen ska köras utsläppsfritt inom zonen, det vill säga krav på elfordon eller hybridfordon som kan ställas om till ren eldrift. Miljözoner för lätta motorfordon med lägre krav rekommenderas inte.

I rapporten analyseras samhällsekonomiska effekter och andra konsekvenser av miljözoner. Därutöver presenteras även en omvärldsanalys av hur miljözoner används i övriga EU-länder. Slutligen presenteras även tänkbara alternativ till miljözoner, liksom ett förslag på hur miljözoner kan kopplas till stadsmiljöavtal.