Vår organisation

Trafikanalys huvuduppdrag är att stödja regeringen och Regeringskansliet, till exempel genom att säkerställa kvaliteten och analysen i olika beslutsunderlag och genom att följa upp och utvärdera hur åtgärder inom transportpolitiken har genomförts, samt vilka effekter de har haft. Vi följer den internationella utvecklingen inom transportområdet och omvärldsbevakar inom transportområdet.

Trafikanalys har tre avdelningar:

  • Analys och granskning
  • Utvärdering, nulägesanalys och statistik
  • Verksamhetsstöd

Avdelningen för analys och granskning

Avdelningen för analys och granskning genomför bland annat granskning och kvalitetskontroll av beslutsunderlag inom det transportpolitiska området. Avdelningen bedömer också effekter av åtgärder innan de genomförs. Avdelningen har också huvudansvaret för myndighetens omvärldsanalys.

Avdelningen har 11 medarbetare och är i sin helhet lokaliserad till huvudkontoret på Rosenlundsgatan i Stockholm. Avdelningschef är Gunnar Eriksson.

Avdelningen för utvärdering, nulägesanalys och statistik

En viktig del av Trafikanalys verksamhet utgörs av nulägesbeskrivningar inom transportområdet. Grunden i nulägesbeskrivningarna består bland annat av statistikuppgifter. Avdelningen för utvärdering, nulägesbeskrivning och statistik utvärderar effekten av genomförda åtgärder och gör vissa uppföljningar, bland annat de transportpolitiska målen. Avdelningen har ett övergripande ansvar för myndighetens kvalitets- och metodarbete och ska ansvara för att trafikslagsövergripande utvärderingsmetoder utvecklas.

Avdelningen har 18 medarbetare, varav nio i Östersund och nio i Stockholm. Tf avdelningschef är Krister Sandberg som är placerad i Stockholm.

Verksamhetsstöd

Avdelningen för verksamhetsstöd ansvarar för ekonomiadministrativa tjänster och IT-tjänster. På avdelningen samordnas verksamhetsplanering, budgetunderlag, årsredovisning, information och kommunikation. Verksamhetsstöd ansvarar för arbetsgivarfrågor samt juridik, upphandlingsstöd och kontorsservice.

Avdelningen har fyra medarbetare, varav tre i Östersund och en i Stockholm. Avdelningschef är Eva Pettersson som är placerad i Östersund.

Mer om Trafikanalys